A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

SURNAME NAME FATHER PLACE
NAIBRIV Yankel Moshe Shereshev
NAIBRIV Zelman Movsha Shereshev
NAIDUCE Shimen Dovid Bereza
NAIDUS Simcha Nisel Bereza
NAIDUS Dovid Nisel Bereza
NACHMEN Yosel Abram Pruzhany
NACHMEN Rubin Yosel Pruzhany
NATANZON Nokhem Morduch Hirsh Bereza
NEMERZHANSKI Morduch Hersh Narevka
NEMERZHANSKI Chaim Morduch Narevka
NEVRLI Yosif Vilhelm Bialoviez
NEVYADOMSKI Abram Movsha Malech
NIBOSCHNIK Zelik Moishe Shereshev
NICHIPOROVICH Lavrenti Yokovm Pruzhany
NIRENBERG Itsko  Dovid Chaim Pruzhany
NIRENBLAT Shlioma Nevach Moishe Shereshev
NIRENBLAT Chaikel Moishe Shereshev
NISELBAUM Rubin Chiel Nisel Bereza
NISELBAUM Movsha Yechiel Malech
NITZBERG Morduch Movsha Bereza
NITZBERG Beniamin Sholom Pruzhany
NITZBERG Sholom Moishe Leib Pruzhany
NITZBERG Hertz Abram Pruzhany
NITZBERG Pinches Yudel Pruzhany
NITZBERG Abram Morduch Zundel Pruzhany
NITZBERG Simcha Hersh Zundel Pruzhany
NITZBERG Beniamin Abram Pruzhany
NITZBERG Yossel Sholom Pruzhany
NITZBERG Sender Sholom Pruzhany
NITZBERG Elya Uzel Pruzhany
NITZBERG Uzel* Movsho Pruzhany
NITZBERG Movsha Dovid Osher Pruzhany
NITZBERG Yudel Chaim Pruzhany
NITZBERG Yankel Herts Pruzhany
NITZBERG Abram Orel Lipo Pruzhany
NITZBERG Yosel Movsha Benyamin Pruzhany
NITZBERG Vigder Benyamin Pruzhany
NITZBERG Leizer Ber Hertz Shereshev
NITZBERG Aron Ber Hertz Shereshev
NITZBERG Osher Nachman Shereshev
NITUPSKI Leib Dovid Narevka
NOCHEMOVSKI Dovid Afal Pruzhany
NOTESS Ovsei Pinches Hersh Shereshev
NOVIK Itzko Zusel Bereza
NOVIK Yankel Shmuel Yodik Bereza
NOVIK Ovsei Zusel Bereza
NOVIK Leizer Shmuel Bereza
NOVIK Hersh Shai Bereza
NOVINSKI Zelik Abram Shereshev
NUN Ovsei Leizer Pruzhany
NUSBAUM Solomon Leib Bereza

 

A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List