A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

SURNAME GIVEN NAME FATHER PLACE
ABRAMCHIK Nikifor Ivan Okol. Luchits.
ABRAMOVICH Yossel Elya Pruzhany
ABRAMOVICH Avram Mendel Yankel Pruzhany
ABRAMOVICH Itzko Shaya Yankel Pruzhany
ABRAMOVICH Leiba Elya Pruzhany
ABRAMOVICH Tzalko Abram Pruzhany
ADERSEN Michiel Yakovl Pruzhany
AIZENBERG Mierim Shevel Bereza
AIZENSHTAT Nochem Meer Bereza
AIZENSHTAT Chanania Nochem Bereza
AIZENSTEIN Meer Berko Narevka
AIZENSTEIN Itzko Berko Narevka
AIZENSTEIN Berko Hersh Narevka
ALEKSANDROVSKI Movsha Nachman Malech
ALEKSANDROVSKI Movsha Srol Shereshev
ALPERIN Shaya Abram Bereza
ALTMAN Nechemia Elya Bereza
ALTMAN Nechemia Leib Bereza
APRIK Pelet Meer Leyb Shereshev
ARONOVICH Yudel Sochor Shereshev
ASHKENAZI Aizik Srol Shereshev
ASHKENAZI Ovsei Meer Shereshev
ATT Meer Abel Selets
ATTINGER Edmund Osip Bieloviez
AVERBUCH Yudel Nevach Malech
AVERBUCH Morduch Moshe Pruzhany
AVERBUCH Morduch Abram Pruzhany
AVERBUCH Chanania Morduch Pruzhany
AVERBUCH Chanania Moishe Yosel Pruzhany
AVERBUCH Rachmiel Moishe Pruzhany
AVERBUCH Dovid Yosel Pruzhany
AVERBUCH Chanania Morduch Yosel Pruzhany
AVERBUCH Yankel Leib Dovid Selets
AVERBUCH Leizer Ber Shlioma Shereshev
AVERBUCH Shlyoma Leizer Ber Shereshev
AVGUSTOVER Dovid Itsko Narevka
AVOL Nevach Yossel Hirsh Pruzhany
AVOL Shloma Rafael Hirsh Pruzhany
AVOL Chaim Nevach Yosel Pruzhany
AVOL Elya Dovid Nevach Yosel Pruzhany

 

A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List