A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

FAMILY NAME GIVEN NAME FATHER PLACE
KAGAN Yankel Borukh Mordukh Hirsh Bereza
KAGAN Shimel Shiem Bereza
KAGAN Tsalko Sheim Bereza
KAGAN Mordukh Gdalya Yechel Movsha Bereza
KAGAN Srol Leizer Bereza
KAGAN Froim Morduch Narevka
KAGAN Shimshel Chyel Selets
KAGAN Yudel Dievel Shereshev
KAGANOVICH Nison Hesh Pruzhany
KAGANSKI Berko Leib Movsha Bereza
KALACH Dedor Ilich Bialovieza
KALBKAUF Ovzer Berko Shereshev
KALBKAUF Shevel Zelman Shereshev
KALBKAUF Yankel Abram Shereshev
KALBKAUF Abram Yankel Shereshev
KALBKAUF Leiba Zelman Shereshev
KAMENETZKI Shimel Shloma Shereshev
KAMENETZKI Mendel Shlioma Bereza
KAMENETZKI Movsha Chaim Shlioma Shereshev
KAMENETZKI Leizer Shevach Shereshev
KAMENETZKI Movsha Leizer Shereshev
KAMENETZKI Hillel Hirsh Leib Bereza
KAMENETZKI Hersh Leib Hilel Bereza
KANEL Moishe Shachno Pruzhany
KANEL Shachna Movsha Pruzhany
KANEL Kantor Movsha Kopel   Pruzhany
KANTOR Khaim Shmuel Tzodik Narevka
KANTOR Hershko Tzalko Shereshev
KANTOROVICH Pinya Shevach Malech
KANTOROVICH Kopel Shevach Shereshev
KAPAN Yankel Yosel Abram Selets
KAPLAN Abram Itsko Shamel Bereza
KAPLAN Abram Movsha Bereza
KAPLAN Michel Abram Bereza
KAPLAN Iser Shmuil Bereza
KAPLAN Abram Morduch Bereza
KAPLAN Shimel Abram Bereza
KAPLAN Aron Leizer Movsha Malech
KAPLAN Gershon Abram Leib Malech
KAPLAN Abram Itsko Aron Pruzhany
KAPLAN Leib Zelman Pruzhany
KAPLAN Nechemia Vigdor Selets
KAPLAN Shmuel Movsha Ary Selets
KAPLAN Yudel Movsh Are Selets
KAPLAN Aron Hersh Shmuel Selets
KAPOROVICH Leon Pavlov Pruzhany
KAPTSILOVICH Isaak Andrei Bialoviez
KARSHENBAUM Srol   Pruzhany
KARVASHEVSKI Leon Vasil Pruzhany
KATOVSKI Mates Yosel Fievel Shereshev
KATZ Nosel Yankel Ari Pruzhany
KATZ Aron Senel* Pruzhany
KATZ Shamshel Itsko Shlioma Pruzhany
KATZ Moishe Froim Pruzhany
KATZ David Osher Noto-Movshe Pruzhany
KATZ Hershko Are Pruzhany
KATZ Abram Mordukh Pruzhany
KATZ Aron Mordukh Pruzhany
KATZ Chaim Yudel Yankel Pruzhany
KATZ Morduch Ber Dovid Osher Pruzhany
KATZ Itzko Dovid-Osher Pruzhany
KATZ Berko   Shereshev
KEBRINSKI Morduch Yosel Selets
KEIFGOR Benyamin Shimshel Malech
KEILER Orel Shmuel-Dovid Pruzhany
KEILES Hersh Abram Narevka
KELNITSKI Leiba Shae Pruzhany
KERSANOVSKI Petr Yosif Pruzhany
KESLER Moishe Yankel Pruzhany
KHAMIN Ivan Aleksei Pruzhany
KILINSKI Moishe Velvel Kalman Bereza
KIPEL Morduch Abram Pruzhany
KIPEL Zelman Abram Pruzhany
KIPEN Nosko Khaim Bereza
KIPEN Abram Leib Nosko Bereza
KIPEN Nevach Aron Selets
KIRANER Nechemia Abram-Itsko Pruzhany
KIRZNER Mendel Srol Shereshev
KIRZNER Yankel Zelik Srol-Mendel Shereshev
KIVATINETZ Zelman Lipo Pruzhany
KIVATINETZ Tzalko Lipo Pruzhany
KLEIMAN Morduch Yankel Itsko Bereza
KLEINERMAN Meer Zelik Pruzhany
KLEINERMAN Shlyoma Zelik Pruzhany
KLEINSHTUB Aron-Hirsh Faivel Shereshev
KLEINSHTUB Feivel   Shereshev
KLIENERMAN Sholom Abram Shereshev
KOLBUSHEVSKI Vladimir Semen Pruzhany
KOLNER Michel Lozer Narevka
KOMAREVICH Michail Aleksandr Pruzhany
KOMENKERER Hershko Berko Shereshev
KOMENKERER Shlyoma   Shereshev
KOPUST Leiba Nisel Pruzhany
KORCHOMKER Lipa Volf Shereshev
KORCHOMKER Leiba Movsha Shereshev
KORENBLYUM Sholom Nokhem Pruzhany
KOTIK Movsha Yosel Pruzhany
KOTRANSKI Shlyoma-Dovid Khaim Pruzhany
KOVAL Berko Yossel Bereza
KOVAL Shlyoma Leib Bereza
KOVAL Orel Shlioma Bereza
KOVALOK Itsko Mordukh Shereshev
KOZAK Hershko   Pruzhany
KOZAK Simkha   Pruzhany
KOZEBRODSKI Abram Berko Pruzhany
KOZEBRODSKI Shlyoma-Movsha Berko Pruzhany
KOZIOL Itsko Nota Shereshev
KRASNI Kalman Nekhemia Pruzhany
KRASNI Abram Nekhemi Pruzhany
KRASNI Elya-Yukhon Mendel Pruzhany
KRASNI Simkha Mendel Pruzhany
KRASNI Simkha Abram Pruzhany
KRASNI Mordukh Mendel Pruzhany
KRASNI Meer Yosel Pruzhany
KRASNI Yudko Nekhemi Pruzhany
KRASNI Simkha Kalman Pruzhany
KRASNOFARBER Itsko Mendel Pruzhany
KRAVCHIK Aron-Movsha Leib Pruzhany
KRAVCHIK Zorakh Hersh Pruzhany
KRAVCHIK Benyamin Fishel Shereshev
KRAVETS Yankel-Movshe Tuvia* Bereza
KRAVETS Benyamin Abram Bereza
KRAVETS Shmuel-Movsha Tuvy* Bereza
KREINES Itsko Nakhman Pruzhany
KREMER Abram Zelman Yossel Bereza
KREMER Berko Simkha Bereza
KREMER Yosel Berko Selets
KRIGER Simkha-Yossel Mordukh Bereza
KRINSKI Yosel-Mordukh Shmerko Bereza
KRINSKI Yossel-Mordukh Shmerko Bereza
KRINSKI Beinesh Nosel Bereza
KRIPZBERG Pinkhes Yosel Pruzhany
KRITSKI Yosif Vikent Pogodino
KROMAN Movsha Khon Pruzhany
KROMAN Khona Mordukh Shereshev
KROMAN Yankel Khon Shereshev
KRONIK Aron-Dovid Abram Itsko Bereza
KRONSHTAT Aron Itsko Pruzhany
KRUGMAN Moishe Zelman   Shereshev
KRUGMAN Yankel Hirsh Shereshev
KRUGMAN Mordukh Shmuel   Shereshev
KRUGMAN Hersh Movsha Shereshev
KRUGMAN Simkha-Dovid Hersh Shereshev
KRUL Andrei Andriyan Malech
KRUSHNIANSKI Zelik Velvel Narevka
KRUTZEL Elia Volf Pruzhany
KRUTZEL Alter Abram Pruzhany
KUNIK Khaim Velvel Bereza
KUPERMAN Mikhel Dovid Bereza
KUPERMAN Yovna-Nota Volf Shereshev
KUPLIPSKI Meer Khaim Pruzhany
KURKIN Berko Hersh Narevka
KUSOVITSKI Dovid Yosel Narevka
KUSOVITSKI Yosel Dovid Narevka
KUSOVITSKI Hiler Yosel Narevka
KVELMAN Yankel Abram Shereshev
KVELMAN Hersh Abram Shereshev

 

A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List