A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

SURNAME NAME FATHER PLACE
SACHAROV Sholom Srol Malech
SACHAROV Morduch Berko Malech
SALTIKOV Semen Vasie Bereza
SALTRUKOVICH Michail Semen Pruzhany
SALTRUKOVICH Aleksander Semen Pruzhany
SALTRUKOVICH Anton Semen Pruzhany
SAMUILIKOVITCH Yakov Osip Pruzhany
SAPIR Leib Yosel Hersh Bereza
SAPIRSHTEYN Shepsel Itsko Pruzhany
SAPOTNIK Hersh Shapsei Bereza
SAPOTNIK Yankel Elya Hertz Bereza
SARACHEK Elya Simcho Malech
SAVINSKI Shmuel Dovid Bereza
SAVINSKI Moshva Leib Leiv Bereza
SEGAL Rubin Shmuil Bereza
SEGAL Chanania Morduch Pruzhany
SEGAL Beniamin Morduch Pruzhany
SEGAL Boruch Zorach Pruzhany
SEGAL Michel Morduch Pruzhany
SEGAL Leiba Aron Pruzhany
SEGAL Zorach Abram Pruzhany
SEGAL Henach Abram Pruzhany
SEGAL Aron Gershon Hershko Pruzhany
SEGAL Menko Simcho Pruzhany
SEGELMAN Sholom Fievel Zelik Pruzhany
SELETSKI Itzko Aizik Leizer Malech
SELETSKI Yosel Shmuel Pruzhany
SELETSKI Abram Shmuel Pruzhany
SELETSKI Movsha Avner Pruzhany
SELETSKI Abram Itzko Pruzhany
SELETSKI Shmuel Morduch Shereshev
SERLIN Hersh Isser Bereza
SERLIN Dovid Isser Pruzhany
SHABRINSKI Chaim Benyamin Bereza
SHAMES Vigder Yankel Shereshev
SHAMES Yosel Vigder Shereshev
SHAPIRA Moishe Shmuel Boruch Pruzhany
SHAPIRA Meer Srol-Chatskel Pruzhany
SHAPIRO Shimshen Dovid Bereza
SHAPIRO Yankel Hirsh Narevka
SHAPIRO Movsha Hersh Narevka
SHAPIRO Chatskel Srol Pruzhany
SHAPIRSHTEYN Itsko Daniel Bereza
SHATZ Dovid Hirsh Bereza
SHCHEDROVSKI Movsha Aron Malech
SHEBRINSKI Benyamin Abram Selets
SHEBRINSKI Aron Abram Selets
SHEDROVITSKI Aron Shlioma Chaim Pruzhany
SHEINBAUM Zelik Leib Bereza
SHEINBLYUM Abram Hirsh Bereza
SHEINFIRER Shlyoma Yankel Pruzhany
SHEINFOGEL Morduch Velvel Pruzhany
SHEINMAN Simcha Moishe Shereshev
SHEINZOG Morduch Yosel Shereshev
SHERESHEVSKI Nisel Hertzko Bereza
SHEVELEVICH Shmuel Leib   Pruzhany
SHEVINSKI Shimen Yankel Pruzhany
SHIMENOVSKI Shaya Shmuel Narevka
SHIMENOVSKI Zelman Shmuel Narevka
SHIMENOVSKI Hersh Leib Narevka
SHIMENOVSKI Shmuel Berko Narevka
SHLEISKI Dovid Aizik Narevka
SHLOFMAN Shlyoma Yuda Pruzhany
SHLOSBERG Yankel Itzko Bereza
SHMID Khaim Ber Pruzhany
SHNEIDER Peisach Benyamin Selets
SHNEIDER Yankel Peisach Selets
SHNEIDER Ovadya Chaim Shereshev
SHNEIDER Aron Shmuel Shereshev
SHNEIDER Shlyoma Itzko Shereshev
SHNEIDER Peisach Itzko Shereshev
SHOCHERMAN Abram   Shereshev
SHOSTAKOVSKI Yosel Fishel Narevka
SHTEINERMAN Yosel Yankel Bereza
SHTEINERMAN Movsha Zavel Bereza
SHUCHMACHER Yosel Morduch Shereshev
SHULTZ Henrikh   Bialoviez
SHUMAN Elia Zelik Shebsel Pruzhany
SHUSTER Abram Tavye Malech
SHUSTER Chaim Dovid Malech
SHUSTER Vigder Pinches Pruzhany
SHVARTZ Aron Dovid Pruzhany
SHVARTZ Chaim Rubin Selets
SHVARTZGOR Bendet Movsho Shereshev
SHVATZ Movsha Yankel Malech
SHVETZ Yankel Aron Bereza
SIEKO Kaenik Ivan Pogodino
SIMENOVSKI Movsha Srole Shereshev
SIMONOVICH Aleksander Semen Pruzhany
SIROTA Pesach Chaim Pruzhany
SLEPSKI Leizer Osher Pruzhany
SLONIMTZER Leiba   Pruzhany
SMORGON Zelik Volf Narevka
SMORGON Yankel Volf Shereshev
SMORGRON Morduch Volf Shereshev
SOCHOR Nachman Nochem Bereza
SOLOVEI Danil Nikolai Pogodino
SOLOVEI Hirsh Shmuel Pruzhany
SOLOVEICHIK Osher Moishe Malech
SOLOVEICHIK Abram Movsho Malech
SOLOVEICHIK Shmuel Khaim Kadish Shereshev
SOROKA Vasili Osip Pruzhany
SOSHCHITSKI Volf Sholom Narevka
SOSHITSKI Chaim Movsho Selets
SOSHITSKI Hersh Itzko Selets
SOSHITSKI Shlioma Hersh Selets
STAKON Yosel Morduch Malech
STARINSKI Aron Leib Pruzhany
SYDILOVISKI Osher Moishe Hersh Bereza

 

A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List