A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

SURNAME NAME FATHER PLACE
TABACHNIK Aron Mikhel Yosel Pruzhany
TABOLITSKI Moishe Velvel Leib Bereza
TARMO Moishe Yosel Pruzhany
TELECHANSKI Shae Yosel Bereza
TENENBAUM Berko Meer Pruzhany
TENENBAUM Itsko Dovid Yankel Shereshev
TENENBAUM Velvel Shmuel Pruzhany
TENENBAUM Abel Hershko Pruzhany
TENENBAUM Chaim Meer Shereshev
TERLIKOVSKI Yulyan Pavel Bialoviez
TKACH Yevel Zelman Bereza
TOGMAN Osher Elia Pruzhany
TOGMAN Movsha Yankel Osher Pruzhany
TOGMAN Elya Osher Pruzhany
TSECHEVOLSKI Fishel Naftole Narevka
TSVIKLICH Itzko Movshe Pruzhany
TUCHMAN Leib Michel Yudel Bereza
TUCHMAN Moishe Michel Bereza

 

A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List