A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

FAMILY NAME GIVEN NAME FATHER PLACE
MACHLEDER Movsha Meer Shereshev
MAKAREVICH Stepan David Shereshev
MALACHOVSKI Vladimir Yakov Pruzhany
MALSKI Anshel Chiem Pruzhany
MANSKI ItZko Yankel Pruzhany
MARANTZ Movsha Zelik Narevka
MARTSYUK Maksim Yakov Pogodino
MATLOVSKI Hersh Itzko Malech
MEDNIK Shlyoma Chiem Narevka
MEISTER Shmuel Abram Itzko Shereshev
MEISTER Yosel Abram Itzko Shereshev
MELAMED Abram Simcha Bereza
MENDELEVICH Dovid Mendel Bereza
MENDELEVICH Mendel Tzodik Bereza
MESHENGISER Movsha Morduch Pruzhany
MILCHIKER Leib Velvel Pruzhany
MILCHIKER Moishe Bendet Velvel Pruzhany
MILETSKI Yosel Ele Shereshev
MILISHKOVSKI Velvel Leib Narevka
MILLER Itsko Yankel Pruzhany
MILNER Abram Lipa Shereshev
MILYUKOVSKI Yankel Itzko Bereza
MINTZ Moishe Osher Hirsh Pruzhany
MISHKIN Hetzel Boruch Pruzhany
MIZEVICH Aleksander Michiel Pogodin
MOCHRANSKI Moishe Yankel Pruzhany
MOCHRANSKI Hershko Movsho Pruzhany
MOCHRANSKI Orel Movsho Pruzhany
MOISHE Osher Sender Bereza
MOLCHADSKI Yosel Chiem Pruzhany
MOLDER Hershko Itzko Pruzhany
MOLODOVSKI Aizik Leib Bereza
MOLODOVSKI Benya Leib Bereza
MOLODOVSKI Yosel chiem Bereza
MORDAN Nikodim Aleksander Pogodino
MOSTOVLIANSKI Yosel Leib Pruzhany
MOSTOVLIANSKI Morduch Leib Pruzhany
MOVSHOVICH Pinches Yosel Pruzhany
MOVSHOVICH Yosel Pinches Pruzhany
MOVSHOVICH Ovsei Shmuil Pruzhany
MSHAR Foma Michiel Pogodino
MUCHAVASKI Fishel Ele Pruzhany
MURAVSKI Yosel Aron Shereshev
MURAVSKI Aron Hersh Shereshev
MURAVSKI Shimshon Hershko Shereshev

 

A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List