A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

SURNAME NAME FATHER PLACE
RABCHUK Aleksander Onufre Bialoviez
RABINOVICH Yankel Morduch Bereza
RABINOVICH Aron Leib Yosel Bereza
RABINOVICH Dovid Khaim Hersh Bereza
RABINOVICH Meer Yosel Malech
RABINOVICH Chatskel Yosel Malech
RABINOVICH Aizik   Pruzhany
RABINOVICH Yankel Yudel Selets
RABITSKI Dovid Viktor Pruzhany
RADETSKI Abram   Bereza
RADETSKI Osher Abram Bereza
RADIONCHIK Anton Demyan Pruzhany
RADIVONYUK Yevgeni Gavril Pogodino
RAITMAN Leib Tzodik Bereza
RAITMAN Abram Meer Bereza
RAITMAN Berko Meer Shereshev
RASHINSKI Falk Pertz Bereza
RATENSKI Vigder Zelik Pruzhany
RATNER Abel Benyamin Selets
RAVICH Mendel Yankel Bereza
RAVNITSKI Abram Simcho Bereza
RAVNITSKI Movsha Leizer Shimel Pruzhany
REITKOP Leib Chaim Pruzhany
REITKOTZ Morduch Leib Pruzhany
REK Henrich Yakov Bialoviez
RESHES Yosel Zalman Leib Bereza
RESHES Shevel Yosel Bereza
RESHES Abram Velvel Nota Pruzhany
RESHES Berko Abram Pruzhany
RESHES Yossel- Chaim Berko Pruzhany
RESHES Morduch Aron Notov Pruzhany
REZNIK Nochem Yankel Srol Bereza
REZNIK Nochem Yankel Srol Bereza
RIBAK Berko Aron Bereza
RIBNIK Dovid Leizer Pruzhany
RIBNIK Meer Chaim Pruzhany
RIBNIK Leizer Yossel Pruzhany
RIBNIK Itsko Shlioma Pruzhany
RIMAR Mordukh Itzko Narevka
RINBERG Meer Nison Movsha Rubin Bereza
RINKEVICH Zalman Chatskel Bereza
RISHELEVSKI Shama Uzel Narevka
RITERMAN Sadiya Abram Leib Bereza
RITERMAN Abram Leib Shimel Bereza
RITZ Berko Shmuil Pruzhany
ROGOVICH Chaim Shai Bereza
ROGOVICH Yankel Shevel Pruzhany
ROGOVICH Yankel Chaim Itsko Shlioma Pruzhany
ROGOVICH Dovid Itsko Shlioma Pruzhany
ROSENBAUM Yankel Shmuel Pruzhany
ROSENBLYUM Shlioma Zalman Morduch Bereza
ROSUKHOVSKI Abram Zelman Shereshev
ROZENBAUM Yankel Hersh Bereza
ROZENBAUM Shebsel Itzko Bereza
ROZENSHAIN Moishe Abram Pruzhany
ROZHANSKI Aron Leib Nosel Pruzhany
ROZHANSKI Shilem Shlioma Pruzhany
RUBIN Avadiya Dovid Pruzhany
RUBIN Boruch Avad Pruzhany
RUBIN Berko Avad Pruzhany
RUBINSTEIN Todres Shmuil Malech
RUBINSTEIN Benyamin Yosel Berko Narevka
RUCHAMES Moishe Leizer Yosel Selets
RUCHAMES Velvel Morduch Pruzhany
RUDI Osher Leib Pruzhany
RUDI Elya Osher Pruzhany
RUDNITSKI Dovid Morduch Bereza
RUDNITSKI Zavel Dovid Morduch Bereza
RUDNITSKI Leib Abram Bereza

 

A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List