Orphanage Board  (Shershev 1934)

yitomim.JPG (146238 bytes)
Standing from Left:                                              Sitting from left:
1) Zalman Gelershtein                                          1) Shimon Izbicky
2) Lejbl Fainbir                                                      2) Mindl (Winograd) Gichman
3) Yakkov Waldshan                                            3) Sonia (Pinsky) Shemesh
4) Leibl Lebershtein                                             4) Yoel Walshan
5) Shepsl Rozenblat                                             5) Elka (Rozolewski) Shames
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                 

 

| Shereshevo Page | Shershev Pictures |