MEMBERS OF TARBUT LIBRARY

MOTIE SHACHERMAN
MEIR YABLONOVICH
RIVKA POZNIAK
FISHEL FAINBERG
BRAINE (THE TEACHER)
YACOV WALTSHAN
ALTER CHANA ( DER MITNERKES)
MICHAL KIRZSHNER
ALTER ROSOCHOVSKY
ZUNDEL YALONOVITSH
BEILKE GICHMAN

 

Home  Index to Exhibits  Shereshev Gallery