NAMES IN THE 1958 PRUZHANY YZKOR BOOK

A B C D E F G H I K L M
N O P R S T U V W Y

Z

LETTER O

SURNAME FIRST NAME
First name where Surname
 is not given
Nicknames/name of father/honorific or rabbinical titles
OGUZ AHARON DAVID
OGUZ SHOUL
OKUN  
OLISHEVSKY MOISHE YACOV
OLISHEVSKY CHAIM ZELIG
OLISHEVSKY CHAIM LEIB
OLSHANSKY A.
OLSHANTZKY MORDECHAI ARIEH
OLSHANTZKY IOCHEVED
OMELION  
OPATOSHU YOSEF
ORE THE SHOJET WIFE
ORLANSKY TAIBEL
ORLOVSKY ITZCHAK
ORLOVSKY PESACH
ORLOVSKY TZVIEH
ORLOVSKY YERACHMIEL
ORLOVSKY FEIGEL
ORLOVSKY AHARON
ORLOVSKY CHATZKEL
ORLOVSKY MENDEL
ORLOVSKY PESEL
ORLOVSKY GOLDE
ORLOVSKY CHANTSHE
ORLOVSKY ISRAEL
ORLOVSKY MOISHE ISRAEL
OSHER HA'COHEN
OSHER THE BUTCHER
OSHEROVICH YAACOV MOISHE  R'
OSIPOVITCH HERSHEL ITZJAK
OSTAPIUK  
OSTAPTSHUK  
OSTASHINSKY H.
OSTROV L. (PROF.)
OTSHTEIN AIZIK
OWLASEVICH  
OZSHEFOWSKY W.
OZSHEJOWSKY  
OZSHERNITZKY H.

 

A B C D E F G H I K L M
N O P R S T U V W Y

Z

Home Page  Index to Exhibits