The Keren Kiyemet Le'Yisrael Group in Shershev 1930

kkli.jpg (98279 bytes)

Tz. Kabelman                                           A. Hilman
A. Valdman   Teacher Valdshan         R. Poznik
Ch. Averbuch                                            Ch. Shemesh

  
     Y. Valdshan                                  E. Yudelevskit
    V. Tenenboim      Z. ?lechshien      V. Vinograd
    Y. Tzimchvich                                Teacher Gruber

                                                                           Dr. Th. Herzel

Bottom Row left to right :
                M. Kabelman     A. Rosochovski           Y. Cohen        N.A. Silman           D. Kantorovich       Tz. Shemesh

 

| Shereshevo Page | Shershev Pictures |