DETAILED
STREET MAP
 OF PRUZANY

Gadi Ravnitzki (Israel)  took it upon himself a project to match the names of the streets of Pruzany to the Map of Pruzany.  Both the names of the streets and a street map of Pruzany appear separately in the YIZKOR BOOKs.

With the help of people from Pruzany, like Gadi's father and Moshe Elfanshtein Gadi has produced a map of Pruzany as it was before the Holocaust.

 CLICK HERE TO MAP          למפת פרוז'אני

    

                              

 

 

 
     
     
     
     
מקרא מפת פרוז'אני PRUZANY MAP LEGEND  
    # House 
שם    מס בית
רבניצקי  Ravnitzki 1
בלוך Bloch 10
גרבר   מאפיה  Graber     - Baker 11
פרידברג Frydberg 12
טבצ'ניק -  חנות מכלת  Tabachnik    -Grocery Store 13
ברסקין  Breskin 14
לינת צדק  + חצר Linat Tzedek ( "Infirmary" ) + Court Yard  15
ורשבסקי Varshevski / Warshevski 16
גרינברג שמאי  חנות טבק + אלכוהול  Grinberg Shamai -Tabbaco and Alcohol Store 17
קוזול - גוי נכה עם יד אחת. בת-לידיה  Kozol - Handicapped gentile with one hand . Daughter - Lidia 18
זילברשטיין Zilbershtein 20
כובען Hat maker 21
טארמו  Tarmo 22
לייבה  חנות תבואה  Leiba  -Grains Store 23
רופאת שיניים .  בית מאבן  Dentist (female). Brick house 26
שוורץ  Schwartz 27
יודקוביץ  שני אחים . בית מאבן  Yudkovich- two brothers. Brick house 28
רביצקי שען . גרשון אורינסקי  Ravitzki - Watch maker.    Gershon Orinski 29
כנסיה  בפטיסטית  Baptist Church 31
בית כנסת "בית יעקב"  ( עכשיו-חנות חשמל ) Beit Yaakov Synogouge  - now an electrical appliance store 32
 קולודני  שבתאי Kolodni Shabtai 33
איטליז Butcher 34
חומסקי .   צבעי .  בית מאבן   Chomski - Painter. Brick house 35
מקרנסקי חנה .  גינה גדולה  Makarenski Chana. Big garden 36
אברבוך חנניה .  עגלון של הכירכרה  Auerbuch Chananya - Wagon driver 37
חנקובסקי  . מכבסה.  Chankovski.  Laundry cleaning 37
מעגילה.  חנות   STORE 38
סנדלר  Shoe maker 39
מורה לאנגלית  English Teacher 40
רבוצקי  Ravotzki 41
גולובוביץ  .  בית מאבן  Golobovich. Brick house 50
איטליז  Butcher 51
גלנטריה , סידקית . חנות   Store -Sewing supplies 52
רודניצקי  Rudnitzki 60
בוגטש .  חייט  Bogatsh. Tailor 61
מונצינסקי .  גוי . מסגר  Monetzinski . Gentile. Metal worker 63
זיידמן.  חנות מכולת  Zydman. Grocery store 64
סייפר . בונה מצבות  Saiper/ Saifer . Tombstone maker 65
ברסטויצקי ( יוסף ברוש ) חי ברחובות ?  Brestvitzki Yosef  Berush 70
בית דפוס  Printing shop 71
חנות לצרכי כתיבה  Stationary store 72
קפלן . חנות אופניים Kaplan . Bicycle store 73
רבניצקי  בן-ציון . אבא של מאשה     74
רולניק . חנות לציוד חקלאי  Rolnik - Agriculture supply store 80
ניצברג שרגא  Nitzberg Shraga 81
אפשטיין . בית מרקחת . בבה- אמא של מודי  Epshtein. Paramacy  82
גלזר Glazer 83
קנל Kenel 84
ספירשטיין . חנות בגדים  Sapirshtein. Clothing store  85
ליפשיץ -  שען  Lipshitz. Watchmaker 85 -  א 
קושיץ  - חנות דגים מלוחים  Kushitz. Salted fish store 85 -  ב 
חנות אוכפים לסוסים  Horse harness store 86
מיטה שפירא  -  דירה + חנות ברזל  Meita Shapiro. House + Metal store 86  - א
פייטלביץ -  הבן היה המנהל של "מקוה ישראל "   ( ? ) Feitlvich 86 - ב 
סלצקי  . מרפא . אח  +  בית מרקחת לתרופות מוכנות  Seltzki. Medical treatment + pharamacy for prepared medicines 87
קואופרטיב סנדלרים. בית מאבן. קודם היה צורף. Shoe maker Cooperative. Brick Building. Formerly used by a silversmith 88
בלומנקרנץ .   חנות - ילובסקי -  מכשירי כתיבה + גלנטריה  Bloomenkratz - Store --Yalovski -stationary and sewing supplies 88 - א 
שלמל'ה רפאל  אבול -  חנות + 2 דירות  Awol Shlemela Refael  -Store +2 apartments 88 - ג 
רוניס  -  מרדכי ומיכאל Ronis - Mordechai and Michael 89
טרגר שמעון -  סנדלר Trager Shimon. Shoemaker 89 - א 
אורייביץ -   מספרה Oreivitz -  Barber 89 - ב 
ינוביץ - סנדלר + עורות  Yanovitz. Shoemaker and leather 89 - ג 
     ינוביץ משה - +חנות מכולת   Yanovitz. + Grocery store 89 - ג 
  גרבטי - (רגב)  מרדכי -   חנות ספרים+עיתונים  + 2 חנויות   Greveti Mordechai - Book store, with newspapers + 2 stores 89 - ד 
גלוצר -  חנות דברי חלב  Glotzer- Milk products store 89 - ה 
קגנוביץ -   מאפיה  Kagnovitz - Bakery 89 - ו
לינקובסקי  Linkovski 90
בית הרב    + חנות בדים Rabbi's house + Fabric store 91
ברבל  שלום ,  היה גאון בתורה  Barbel Shalom - was a genius Torah scholar 92
לובושיצקי  צביה -  קומוניסטית שישבה הרבה זמן בבית הסוהר בברסט  Luboshitzki Tzvya - A communist who sat a long time I in prison in the city of Brest. 92 - א 
גלזר דינה   - חייט ,  דודה של סבא  Glazer Dina - Seamstress 93
זמונבסקי  Zimonavski 94
גרוסמן  Grossman 95
ניצברג  .    מרפאת שיניים (?)  Nitzberg  -  96
מלון - מוסטובלנסקי  Hotel Mostovlenski 97
מלון - ביאליסטוק  Hotel Bialystok 98
הלפרין  Halprin 99
קרסנר  .  שרי  קרסנר  מארה"ב   Krasner 100
אורייביץ זלמן  , בשכירות Oreivitz Zalmon -(he rented the place) 101
קליינרמן  ( זוטא )  Kleinerman (changed to Zuta in Israel) 102
ינוביץ  אחים ( ישעיה ? ) - חצר+ חנות ברזל  .  ראש היודנראט Yanovitz brothers- court yard + Metal store 102  - א
גלפרין משה .    אצלו בשכירות - גר קרוצל ישראל  Galperin Moshe-  Krotzel Yisrael rented from Moshe 102 - ב
בלוך אברהם Bloch Avraham 103
ספקטור  ברוך- מוישה  .   היה נהג  Spector Baruch-Moishe - he was a driver 104
גולדפיין אולה  דר' Goldfein Olah- shewas a doctor 105
גולדברג שמואליק  Goldberg Shmulik 105 - א
אלמן ביניימין Elman Binyamin 105 - ב
סרלין  לוי Serlin Levi 105 - ג
ספקטור שמואל Spector Shmuel 105 - ד
פייטלביץ ישראל-אהרון Feitlvich Yisrael-Aharon 105 -  ה 
נפח Metal Smith 105 - ו 
קגנוביץ מאיר  Kagnovitz Meir 105 - ז 
ברגר - שען   Berger - Watchmaker 106
שליפקה - חנות גלנטריה Shlipkeh - Mens clothing store 106 - א
מלון - גולובוביץ  Hotel - Golobovich 107
אייזנר Eizner 107 - א
פינסקי לייב  - מחסן עצים  Pinski Leib- Lumber Storeroom 108
קליינרמן  (זוטא) -  מכר לעו"ד  לבנהנדלר לוויצקי   Kleinerman (changed to Zuta in Israel) -sold the house to Levenhendler Levitzki the Lawyer 108 - א
בנק יודנראט   הבית שייך לפינסקי The Yudirat Bank- The home belonged to Pinski 109
גורדון יוסל  - סוחר Gordon Yosel - Merchant 109 - א
יהודי ( שם ? )  - סוסים + עגלה + שדות  Jewish owner - had horses a wagon and a field 109 - ב
פומרניץ ( מבעלי ביה"ח לבירה) .  כניסה פנימית -  משפ' כץ . Pomeranitz (of the Beer Brewrey) Inside enterence the Katz family.  109 - ג
מינץ  חנה- ביילה.    ביה"ס פרץ  Mintz Chan-Baila; The Peretz Yiddish School 109 - ד
מוסטובלאנסקי לאה  .  בית ירוק Mostovlanski Leah. The Green House 110
בית גוי -  עם חצר גדולה  Gentile home with a big yard 110 - א 
באר Water well 110 - ב
שרייברמן   אהרון-דוד Shreibman Aharon-David 110 - ג
אייזנשטיין   דב-לייב Eizenshtein Dov-Leib 110 - ד
נפח Metal Smith 110 - ה
סגל שלמה .  בית גדול  Segal Shlomo. Big house 110 - ו
טננבאום אברהם -  סוחר יערות .   ענבים בחצר Tennenbaum Avraham -Lumber merchant  110 - ז
 ברבל  שילם- הבת שלו.   Barbel Shalom - his daughter  110 - ח
קנטרוביץ - תחנת  קמח  Kantrovich - Flour mill 110 - ט
חנות משקאות  Store for Alcoholic beverages 111
בוכמאן  Buchman 112
ברברמן .  חייט   Braverman. Tailor 113
לובוש  Lovush 114
קאופמן  לייבוש  Kaufman Leibush 115
יודנראט .  בית ראשון  Judenrat - First house used 116
מספרה Barber shop 130
מרדכי לב .   צלם  Mordechai Lew  -Photographer 131
פיינגולד  .  דר'  Dr. Finegold 132
הלניצקי  סופר  Helnitzki Sofer 133
חנות צרכי כתיבה  Stationary store 134
זלניצקי - רופא שיניים  Zlnitzki - Dentist 135
חנקובסקי הרשל - ספר Chenkovski Hershl - Barber 135 - א
פרלשטיין - חנות יין Perlstein - Liquor store 135 - ב
חייקין  ( בשכירות ) .  שייך לאברמוביץ מייגה Chaikin (rented) .  House belonged to Abramowitz Meigah. 135 - ג
חייקין  Chaikin  136
וולנסקי.  כתב את פנקס פרוזני Volnevski - Wrote the Pinkas Pruzany 137
דובינסקי  Dovinski 138
בית מרקחת .    קשיבופישה  ( גוי ) Pharmacey - Kshivofisha (gentile) 139
רוסוחובסקי  Rosochovski 139 - א
משרד ממשלתי -  מס הכנסה Government office - Taxes 140
ציקרמן - מלון  Tzikerman - Hotel 141
ברבל יעקב  (שכירות). בית של וויברנובסקי. נבנה ע"י הקבלן סבא של דניאל פאר Barbel Yaakov (rented). Vivernovski (owner). House was built by the building contractor who was the  grandfather of Daniel Peer (TV / Media Personality in Israel)  142
פרידברג יצחק  Friedberg Yitzchak 143
פצביץ'   .  דר' Patzvich - Doctor 144
בית המשפט  Court house 146
בנק .  כאן עבד אבא של אברהם פרידברג Bank. [ The father of  Avraham Friedberg worked here  147
קולנוע  ערו (?)  של משה Moive house - belonged to Moshe 148
קולנוע  לופ  Lup Movie house 149
מיילדת חירשת  Deaf Midwife 150
מילניקר פני  (?) Milnikur Fanny 151
גרשון  Gershon 152
בירנבאום אליהו - ס. ראש העיר Birenbaum Eliyahu - Deputy mayor 170
גולדפיין זליג -  עסקן ציבורי Goldfine Zelig - invovled with helping the public 171
צרכניה פולנית.  מאחוריה - סיפריה עירונית Polish Grocery store. Behind it was the municipal library 172
איטליז - טריפה Non kosher butcher shop  173
סתבסקי משה -  יצרן שמן + גרעיני חמניות ,  מתאים רק ללביבות Stavski Moshe - Produced cooking oil from sunflower seeds. It was only good for Latkis 200
מלון רשס -  התחתנה עם משה טוכמן Reshes Hotel - (Married Moshe Tuchman) 201
דירות 2  -  אחת פחח .  two apartments -metal smith 202
    203
אורייביץ   איטקה -  אחות של אמא של מאשה רבניצקי  Oraivitz Eitka - Mashe's Ravniski's aunt 204
בניין חנויות Shops building 210
מוקרנסקי משה-  צינורות מבטון Mokrenski Moshe - cement pipes 211
סלצקי - בניין גדול  Seltzki - Big Building 212
סלצקי - מלון + בית מרזח Seltzki - Hotel + Tavern 213
אוורבוך - מלון Auerbuch - Hotel 214
משנגיסר -  התחתנה עם  ווא ניצברג - מרפאת שיניים  Meshengiser  - married W. Nitzberg - dental clinic 215
    216
סגל - סוחרי סוסים Segal - Horse trader 217
    218
בקונובסקי -  סוחר עצים Bakonovski - Lumber merchant 219
פינקל -  עבד ביערות  Finkel - Worked in the forest 220
אבול Abol 221
גיידמק - קרוב של..... ?  Gydamak 222
זכומסקי - רצועות לסוסים   ( קרוב של סבתא שלי )  Zichomski - Horse harneses (a relative of the  grandmother of Moshe Elfanstein) 230
בירנבאום Birenbaum Eliyahu 231
זונדל ( ש. פרטי ) -  מאפיה Zundel Sh. - Bakery 232
גרוסמן  Grossman 233
ניידוס יודביץ -  רופאת שיניים  Neidos Yudevich - (female) dentist 233
בית מרחץ   ( בודגאס  ?? ) Bodgas ?? - Bath house 234
בית כנסת "החומה " + בית מדרש  The "Wall" Shul + Study house 235
בית של ה- ג.פ.או -  הבולשת של הפולנים  G. P. O - Polish Police detectives headquarters 236
פרלשטיין לייזר - מייצר טרפנטין + כימיקלים Perlstein Leizer - Produced Terpentine and other chemicals 237
מספרה Barber shop 238
רוסוחובסקי -  מכולת Rosochovski - Grocery store 239
חינקה - גלנטריה Chinka - sewing supplies 240
פרידברג -  אבא של  אברהם הר-שלום Friedberg - father of Avraham Harshalom 241
פומרניץ עקיבא -  קצב Pomeranitz Akiva - Butcher 242
רוגוטנר -  קבלן לצבא הפולני Rogotner -Building contactor for the Polish Army 243
קיילר - עגלון 

Kaylar - Wagon driver

244
     
גרוסמן -  קלמן גרוסמן Grossman Kalman 250
רודי Rudy 251
גולדברג Goldberg 252
     
פומרניץ   אליהו, אברהם, יוסף   -  בית חרושת לבירה   Pomeranitz Eliyahu, Avraham and Yosef - Beer Brewery 500
 

         

 CLICK HERE TO MAP          למפת פרוז'אני


| Pruzany Page |