Landowners 1899 (Pruzany)


This is a list of names of Pruzany landowners from about 1899 according to the

book titled "PAMYATNAYA KNIZHKA of GRODNO GUBERNYA for 1889.
 

The numbers are page numbers.
Ado A. 126 

Ambrozhevich K 129 

Andrzheikovich O.O 126 

Arestov S.I. 123 

Averbuch M. 125 

Bazhanov A.M. 117 

Birenbaum M. 125 

Dobrovolski F.I. 125 

Fishman Z. 125 

Fitingov S.K. 125,226 

Follendoef A.I. 117 

fon-Auer I.F. 126 

Golch 125 

Gomolitski Ippolit 196,207 

Grishkovskii O.I. 118 

Iedorov I.O. 120 Ivanov 119, 125 

Ivanov S.D. 121, 226 

Kalishevich U. 207 

Kaporovich I.P. 119 

Kartashev P.V. 127 

Kenig L.E. 125, 126 

Konstantinov E.F. 124 

Korshunov A.M. 120, 121 

Koyalovich I.O. 120, 126 

Kulesha O.O. 124 

Landeberg L.M. 1123 

Leiboshits l. 125 

Levitski O.R. 124 

Lovchinovski I.K. 123 

Lysogorski I.A. 120 

Maksimovich L.M. 124 

Maslennikov I.H. 182 

Maslovski 49 

Matusevich Y.V. 127

Nikolski V.A. 182 

Novitski O. 121 

Ostashevski V. 209 

Pashinnikov N.N. 120 

Perelshtein G.N. 124 

Perelshtein H.V. 123 

Pines M. 125 

Podkatov N.A. 123 

Polonovski I.Z. 125 

 


 
 
 
 

Popov D. P. 120 

Przhesmytski E. I. 49 

Przhesmytski I. I. 120 

Raltsevich V. 208 

Renard P.L. 125,225 

Ridter L.F. 125,226 

Rozhkovski S. 207 

Rybak B. A. 124 Saltrukovich L. O. 120 Sasinovski 209 Selitski I. P. 120 

Sherotski A.A. 123 Shtil A.I. 117, 126 Shvykovski V.P. 122 Skaballanovich M. 196, 208 

Smolski I. 208 

Snipko I.N. 123 

Sobotkovski A. 208 

Sobotski B. 125 

Solovievich A. 208

Sosnovski I. 208 

Strukov I. I. 120 

Troitskaya M.S. 123 

Troshinski O.O. 120

Tsenzelski S.V. 127, 215, 219 

Tsyhanovich A.N. 127 

TyminskiA. 207 

Urkovski A. 125 

Vitenshtein Sh. 125 

Vitkevich F.A. 123

Vitkevich F.I. 123, 126 

Volotkovich N.M. 125 

Vysheslavtsev M.G. 117, 118 Yakubovich P. 224 

Yanov E.I. 125 

Zaharov A.D. 215, 47 

Zaltser A. 125

Zasadkevich A.K. 49

Zavadski O.G. 124

Zbruev P.A. 119 

Zhukovich N.M. 127,207 

Zhukovski V.I. 124

Zverev K.N. 125


  | CPSA Home page | Pruzany Page |

 

Copyrighted. ©CPSA. 1998, 1999, 2000. All rights reserved.