VSYA ROSSIA

Business directory, 1903

Pruzhany and the surrounding area

Listing above double line was in the town,

usually with a street address.

Those below double line were in Pruzhany district.

Town name is given after the proprietor's name

Tax collectors

Levinshteyn, Boris Yakovich

(NonJewish names omitted here only)

----------

Counting houses (Bankirskaya Kontora)

Birenbaum, Mikhail Hershkovich

---------

FACTORIES

Bricks (Kirpichni)

Yanovich, Yudel, Zabrodnaya St.

===================

Berezniak, Yosel, Uroch. Smuga, Nikitinsk. V.,

Gr. Kleinmichel, Vera Vlad < >, property of Polyanovo, Dobuchinsk V.

Kozakevich, Mar.Aldr<ovich>, property of B. Matvevichi, Matvevsk. V.

Martens, Fedr. Iv.<anovich>, property of Ribniki, Seletsk. V., 29 workers

Trembitski, Vladis. Bogusl<avovich>, property of Linevo, own home

Futerman, Yank., property of Berez, own home

Charnetski, Yos., property of Belosovschizna, Dobuchinsk. V.

Mills (Melnitza)

Krutsel, Elia Abr., Derechinok

=================

Berkovich, Shaya and Porozovski, Shasha, Bereza, own home

Vesberg, town Narevka, Masevsk. V.

Martens, Fedr. Iv.<anovich>, property of Ribniki, Seletsk.

Ozernitski, Yossel, Seletz, own home

Brewers (Milovarennie)

Tsviklich, Itsko, Derechinok

====================

Brewers of Beer (Pivovarennie)

Pomerantzer, Yossel Yankelovich, Kobrinskaya St., 15 workers

Typography (Tipografia)

Abramovich, Elia, Rozhdestvenskaya St.

Klenitzki, Leiba Shaevich, Bazarnaia St.

TRADES PEOPLE (Torgovo Promishlenia Predlr.)

Pharmacy (Apteka):

Yurkovsky, Ant. Vikent.

Lessee (Arendar): Kossinsky, ____ Iv.

=============

Sabotzki, Ang. Leon., Bereza

Kadzevich, Lolinfranz (?), Nasledin (?)

Arend. (Lessee), Vilchinski, Petr. Anton., Shereshev.

Pharmaceutical goods (Aptek. Tovar)

Aleksandrovski, Mordkh., Bazarnaia St.

Berestitskaya, Braina Borkhovna, Bazarnaia St.

Goldberg, Sender Henekhovich, Grodnenskaya

Kronik, Genya, Bazarnaia St.

=================

Segelevich, Mordkh., Seletz

Groceries (Bakaleia)

Abramovich, Leiba Elevovich, Bazarnaia St.

Berezovskaya, Rokhla, Alexander-Nevsky

Birenbaum, Leiz-Mikhel, Grodnenskaya

Vittenshteyn, Elko Leizerovich

Goldshteyn, (Zhelezo -- Iron) Riadi

Grunt, Perla (Zhelezo), Riadi

Yudovich, Shlioma Phikhus ? Riadi

Meshel, Nishka, Alexander-Nevsky

Nitzberg, Yossel Shlomovich, Alexander-Nevsky

Khamin, Iv. Al-Ber, Grodnenskaia

=========================

Averbukh, Sheina (2): Seletz and Malech

Berman,Mordkh., Bereza

Zhuk, Cherna, Malech

Kaplan, Vigdor Schmuelovich, Malech

Levinzohn, Wulf, Bereza

Podostritzkaya, Rifka, Bereza

Polyakevich, Zlata, Shereshevo

Pomeranetz, Abr. Davidovich, Malech

Pomeranetz, Mordukh. Zelekovich, Bereza

Ratner, Leiba Beniaminovich, Seletz

Khomski, Yankel Iktzkovich (sic), Bereza

Sheinberg, Abr. Shmuelovich, Bereza

Libraries (Biblioteka)

Torma, Movsha

Kazen, Vinni Skl.

Haberdashers (Galanteria)

Abramovich, Zlaga, Grodnenskaya

Averbukh, David Yossel, Bazarnaia St.

Berman, Velia, Riadi

Sapershteyn, Shebsel Itzkovich, Bazarnaia St.

===============

Halpern, Abr. Aron., Shereshevo

Israelit, Leizer Notovich, Malech

_olon, Lipa Shmuelovich, Malech

(first letter illegible, is between "I" and "R" in Russian alphabet)

Rinberg, Chaya, Bereza

Rozenberg, Leiba, Bereza

Inns (Gostinitzi)

Biernbaum, Mikhel Gershkovich, Grodnenskaia

Vittenshteyn, Shlioma Izraelovich, Grodnenskaia

Tar and Turpentine (Degot i Skipidar)

Averbukh, Genia, Shereshevskaia

Cabs (Droshki)

Yablunski, Leizer Shmuelovich, Alexander-Nevski

Ironmonger (Hardware; Zhelezo)

Alberman, Khaia-Sora, Riadi

Gorodetski, Khatskel, Riadi

Yudovich, Shmuel Itzko, Riadi

Perelshteyn, Yankel, Riadi

Shapiro (?), Movsha, Riadi

=================

Goldfand (?), Perla, Bereza

Pomeranetz, Faiv., Malech

Shlossberg. Tamara. Bereza

Office supplies (Kantselar. Priadl.)

Katz, Yossel Yankelevich

Klenitzki, Leiba, Bazarnaia St..

Tarma, Movsha, Bazarnaia St..

Books (Knigi)

Abramovich, Yossel

Klenitzki, Beniamin-Leiba

Perelshteyn, David

Rabinovich, Leib

=============

Zusmanovich, Borukh, Kartuz Bereza

Leather (Kozha)

Braverman, Yossel, Bazarnaia Ulitsa

Katz, Itzko-Shlioma, Alexander-Nevsky

==========

Motlovski, Hirsh, Malech

Epshteyn, Aron Itzkovich, Seletz

Lumber (Les)

Braverman, Yossel, Bazarnaia St.

Katz, Itzko-Shlioma, Alexander-Nevsky

===========

Zackheim, Abr.

Lederman, Mendel

Mintzberg, Naftal. Meirovich

Pines, Mikhel Zalmanovich

Pomeranetz, Srul Shebselovich

Pochinka, Khemel Movsh.

Truk, Tsalko

Unterman, Abr. Yosselovich

Yaglom (?), Shimel Leizerovich

Dry goods (Manufact. Tovar)

Abramovich, Abr.-Mendel, Riadi

Abol, Shlioma-Raf. Gershkovich, Bazarnaia St.

Belous, Meer Mordukhovich, Shereshevskaia St.

Nitzberg, Dveira, Bazarnaia St.

Forer, Abr. Movsha, Kostelnaia St.

Yudkovski, Shakhno Itzkovich, Bazarnaia St.

=============

Bagan, Rokhla Beniaminovna

Vainshteyn, Mordukh, Shereshevo

Goldberg, Aron-Movshe Davidovich, Malech

Goldman, Aron, Bereza

Zabludovski, Yankel Mordkhovich, Bereza

Yulop (?), Itska Shmueloich, Seletz

Levin, Vigdor Yosselevich

Leshchinskaya, Sora Morduknovna, Shereshevo

Pransman, Sora, Shereshevo

Sivenbukh, Movsha Yosselevich, Bereza

Soloveichik, Gdal., Malech

Soloveichik, Chaya Kadishevna (?), Shereshevo

Fridman, Moishe Yankelevich, Bereza station, Brest-Moscow railroad

Khomskaya, Anna Abelovna, Bereza

Shapiro, Hinda Froimovna, Narevka

Sheinman, Rochla, Shereshevo

Flour (Muka)

Averbukh, Dora (Salt & Kerosene), Alexander Nevsky St.

Krinsberg, Eita, Mikhailovskaia St.

Soap (Milo)

Tzviklich, Itzko

Sheepskins (Mekh [Ovchini])

Golubovich, Velvel, Bazarnaia St.

Zilberg, Hirshko, Riadi

Yanushkevich, Hirsh, Zaetskaya St.

Beer( Pivo ([Skl.])

Papirmeister (Napirmeister ?), Yankel, Alex. Nevsky

Readymade clothes (Plate Gotov.)

Khaikin, Hersh, Shereshevskaya St.

Dishes (Posuda)

Goldshteyn, Golda (chugun), Riadi

Nemberg, Yossel, Riadi

Schvartz, Minia, Riadi

============

Barenbaum, Freida, Malech

Kantarovich, Feiga, Malech

Pinskaya, Mikhla Yosselovna, Shereshevo

Tailor Shop (Portn. Mast)

Geberman, Khaim, Brestskaya St.

Feldman, Meer, Pozherhaya

===========

Eshman, Sholom Hirshkovich, Bereza

Fish and Fruit (Riba I Frukti)

Zilbershteyn, Gdal. Movshevich, Grodnenskaya St.

Tobacco (Tabak)

Utshteyn, Ester, Bazarnaia

Chemerinski, Meer, Riadi

Photographers (Fotographia)

Dombrovitski, Hersh, Tserko Naia.

============

Eshman, Sholom Hirschkovich, Bereza

Bread(grain) Khleb-zerno

Valdman, Abr. Davidovich, Bazarnaia St.

Glotzer, Sora, Alex. Nevsky St.

Zakheim, Rokhla, Mikhailovskaya

Katz, Aron, Alex. Nevsky

Katz, David-Osher, Alex. Nevsky

Ratner, Leiba, Brestskaia

Yanovich, Srul Shmuelovich, Bazarnaia

Vintners (Vinokurennie)

Bikhovetz, Vaida Iv., Property of Yoalin, Mikhailovsk. v., 8 workers

Gordinitsa, Sof. Yosselovna, Seletz property, own home, 8 workers

Gromintskaya, Sof. Keavovna, Bluden property, Berelsk v., 8 workers

Dzekonsky, Marian Albin<ovna>, (2), Chakhetz property, Mikhailovsk. v.,8 workers,

& Anonol, Sukhonolsk. v. , 8 workers

Zavalski, Yos. Yulianovich, Malech property, own home, 10 workers

Kleinmichel, Vera Vladimirovna ? islavovna ? Polyanov property, Dobuchinsk. v., 8 workers

Levkowitz, Kaz. Ed.<erovich>, Banki-Bukrabovtszina property, Bankovsk. V., 8 workers

Pogodina (?) , Eliz. Gabr.<ielovna>, Zditovo property, Barezek v., 8 workers

Semashko, Yos., Zababe property, Rudninsk v.,8 workers

Trembitski, Vladis. Borusl.<av ovich> Nikitichi property, own home, 8 workers, & Linevo, own home, 8 workers

Charnetski, Yos., (2), property of Belosovschizna, Dobuchinsk. v., 8 workers &

Boguslavtsi, & Noskovsk. v. 8 workers

Dobuchinsk V., 8 workers & Bogvelavtski., Noskovsk. V., 8 workers

Glue (Kleevarenie)

Kleinerman, Abr., Shereshevo, own home

Libershteyn, Yudel, " " "

Tanneries (Kozhevennie)

Nirenblatt, Khaik. Movs<evich>, Shereshevo, own home

Starch ? (Krakhmalnie)

Lifshits, Movsha Fishel<ovich>, property of Kuplin, Nikitinsk. V.

Turpentine (Skipidarnie)

Abramovich, Nokhim Gershk<ovich>

Burda, Mikhel

Dinerman, Aizer

Nolman (Polman?) Menol

Okhrimski, Leiba Dav<idovich>

Naktor (Paktor ?) Srol Gersh<kovich>

Rabinovich, Yankel