1912 Voter's list from the Pruzhany District
Presented by alphabetical order of shtetl
Shtetls: Selets, Shereshevo, Tikhovolya
                                                                                    

Place

Surname

Person's name

Father's name
   

First-Second

First -Second

Selets

Att

Meer

Abel

Selets

Averbukh

Yankel-Leib

Dovid

Selets

Beizer

Movsha

Yankel

Selets

Beizer

Yankel

Itsko

Selets

Bresler

Yosel-Tsalko

Zelman

Selets

Bukhgalter

Yankel

Meer

Selets

Bukhgalter

Yudel

Yankel

Selets

Davidzon

Ovsei

Movsha

Selets

Dinerman

Zavel

Hersh

Selets

Ditkovich

Nokhem-Itsko

Hersh

Selets

Dovidovich

Yosel

Shevel

Selets

Epstein

Motya

Itsko

Selets

Finkel

Leib

Shmuel

Selets

Fridman

Abram

Leib

Selets

Froimchik

Khaim

Velvel

Selets

Geer

Iser

Elya

Selets

Gelerstein

Itsko-Vigder

Zelik

Selets

Gelerstein

Leizer

Zelik

Selets

Goldstein

Zelman

Yudel

Selets

Kagan

Shimshel

Khyel

Selets

Kapan

Yankel-Yosel

Abram

Selets

Kaplan

Nekhemia

Vigder

Selets

Kaplan

Shmuel

Movsha-Ary

Selets

Kaplan

Yudel-Movsh

Are

Selets

Kaplan

Aron-Hersh

Shmuel

Selets

Kebrinski

Mordukh

Yosel

Selets

Kipen

Nevakh

Aron

Selets

Kremer

Yosel

Berko

Selets

Labzovski

Mer-Hersh

Aizik

Selets

Langbort

Aron Shmuel

Itsko

Selets

Levin

Zimel

Itsko

Selets

Petrongovski

Ignati

Fomich

Selets

Pilshik

Itsko

Dovid

Selets

Plantovski

Movsha

Abram

Selets

Podostroitsa

Aria-Leib

Ziskind

Selets

Pomeranets

Benyamin-Nokhem

Yosel

Selets

Pritsman

Mordukh

Meer

Selets

Rabinovich

Yankel

Yudel

Selets

Ratner

Abel

Benyamin

Selets

Ruchames

Moishe-Leizer

Yossel

Selets

Shebriniski

Benyamin

Abram

Selets

Shebrinski

Aron

Abram

Selets

Shneider

Peisakh

Benyamin

Selets

Shneider

Yankel

Peisakh

Selets

Shvarts

Khaim

Rubin

Selets

Soshitski

Khaim

Movsho

Selets

Soshitski

Hersh

Itsko

Selets

Soshitski

Shlioma

Hersh

Selets

Trus

Mordukh

Leib

Selets

Varshavski

Abram

Hersh

Selets

Velvelevich

Khaim-Berko

Benyamin

Selets

Yelski

Yankel

Yudel

Selets

Yezernitski

Yossel

Ovsei

Selets

Yolop

Itsko-Dovid

Shmuil

Selets

Zaltsman

Dovid

Yuzp

Shereshevo

Aleksandrovski

Movsha

Srol

Shereshevo

Aprik

Pelet*

Meer-Leyb

Shereshevo

Aronovich

Yudel

Sokhor

Shereshevo

Ashkenazi

Aizik

Srol

Shereshevo

Ashkenazi

Ovsei

Meer

Shereshevo

Averbukh

Leizer-Ber

Shlioma

Shereshevo

Averbukh

Shlyoma

Leizer-Ber

Shereshevo

Barenbaum

Moisha

Sholom

Shereshevo

Belostokski

Leib

Abram

Shereshevo

Biedach

Movsha-Aron

Yosel

Shereshevo

Birenbaum

Sholom

Dovid

Shereshevo

Boer

Abram-Volf

Leib

Shereshevo

Cherchevski

Yosel

---

Shereshevo

Derinda?

Kaziyir

Varfolomei

Shereshevo

Ditkovich

Kusel

Hertsko

Shereshevo

Dovidovich

Shimshel

---

Shereshevo

Dranitski

Movsha-Aron

Khaim

Shereshevo

Dvoretski

Volf

Yudel

Shereshevo

Epelbaum

Leizer

Shereshevo

Farber

Zusel

Abram

Shereshevo

Farber

Mendel

Yankel

Shereshevo

Feinbir

Shimen

Benyamin

Shereshevo

Feldbaum

Nakhman

Shimshel

Shereshevo

Fienbir

Lipa

Shmuel

Shereshevo

Fienbir

Khatskel

Shmuel

Shereshevo

Galpern

Mendel

Pinkhes

Shereshevo

Galpern

Khaim-Volf

Fishel

Shereshevo

Ganeles

Mendel

Herts

Shereshevo

Gelerstein

Khaim-Abram

Itsko

Shereshevo

Gelerstein

Zavel

Khaim

Shereshevo

Gelerstein

Khona

Movsha

Shereshevo

Gelmam

Khaim

Hershko

Shereshevo

Gelman

Lipa

Yankel

Shereshevo

Gershovich

Gershon

Shebsel

Shereshevo

Gikhman

Dovid

Faivel

Shereshevo

Gikhman

Berko

Fievel

Shereshevo

Glezer

Movsha

Yudel

Shereshevo

Glezer

Leib

Yudel

Shereshevo

Gliekhman

Osher

Khaim

Shereshevo

Gliekhman

Khaim

Mendel

Shereshevo

Goberman

Yankel Leib

Leizer

Shereshevo

Gofman

Nokhem

Movsha

Shereshevo

Gokhman

Nosel-Leib

Froim

Shereshevo

Gokhman

Mordukh-Shlyoma

Froim

Shereshevo

Gokhman

Yosel

Froim

Shereshevo

Goldfarb

Nota

Shebsel

Shereshevo

Granat

Yankel-Sender

Heshel

Shereshevo

Guterman

Movsha

Yosel

Shereshevo

Ivanyuk

Ivan

Mikhiel

Shereshevo

Kagan

Yudel

Dievel

Shereshevo

Kalbkauf

Ovzer

Berko

Shereshevo

Kalbkauf

Shevel

Zelman

Shereshevo

Kalbkauf

Yankel

Abram

Shereshevo

Kalbkauf

Abram

Yankel

Shereshevo

Kalbkauf

Leiba

Zelman

Shereshevo

Kameneshki

Shimel

Shloma

Shereshevo

Kamenetski

Movsha-Khaim

Shlioma

Shereshevo

Kamenetski

Leizer

Shevakh

Shereshevo

Kamenetski

Movsha

Leizer

Shereshevo

Kantor

Hershko

Tsalko

Shereshevo

Kantorovich

Kopel

Shevakh

Shereshevo

Katovski

Mates-Yosel

Fievel

Shereshevo

Kats

Berko

---

Shereshevo

Khandzhes

Movsha

Froim

Shereshevo

Khankovski

Itsko

Leizer

Shereshevo

Khidritski

Sholom

Ber

Shereshevo

Khiekin

Hershko

---

Shereshevo

Khvalovski

Meer

Srol

Shereshevo

Khvatski

Pinkhas

Yovel

Shereshevo

Kirzner

Mendel

Srol

Shereshevo

Kirzner

Yankel-Zelik

Srol-Mendel

Shereshevo

Kleinshtub

Aron-Hirsh

Faivel

Shereshevo

Kleinshtub

Fievel

---

Shereshevo

Klienyerman

Sholom

Abram

Shereshevo

Komenkerer

Hershko

Berko

Shereshevo

Komenkerer

Shlyoma

---

Shereshevo

Korchomker

Lipa

Volf

Shereshevo

Korchomker

Leiba

Movsha

Shereshevo

Kornyuk

Yakov

Vikent

Shereshevo

Kovalok

Itsko

Mordukh

Shereshevo

Koziol

Itsko

Nota

Shereshevo

Kravchik

Benyamin

Fishel

Shereshevo

Kroman

Khona

Mordukh

Shereshevo

Kroman

Yankel

Khon

Shereshevo

Krugman

Moishe Zelman

---

Shereshevo

Krugman

Yankel

Hirsh

Shereshevo

Krugman

Mordukh Shmuel

---

Shereshevo

Krugman

Hersh

Movsha

Shereshevo

Krugman

Simkha-Dovid

Hersh

Shereshevo

Kuperman ?

Yovna-Nota

Volf

Shereshevo

Kvelman

Yankel

Abram

Shereshevo

Kvelman

Hersh

Abram

Shereshevo

Lebershteyn

Yudel

Hirsh

Shereshevo

Leenman

Shamshel

Shimel

Shereshevo

Levkovich

Zelman

Rafal

Shereshevo

Lifshits

Menr*

Shamshen

Shereshevo

Lifshits

Hershko

Meer

Shereshevo

Lifshits

Shevel

Itsko

Shereshevo

Lifshits

Bendet

Elkona

Shereshevo

Linevski

Mordukh

Hersh

Shereshevo

Lisker

Mordukh

Perets

Shereshevo

Lunski

Srol-Zvulen

Hirsh

Shereshevo

Lyasman

Srol

Ele

Shereshevo

Makarevich

Stepan

David

Shereshevo

Makhleder

Movsha

Mer

Shereshevo

Miester

Shmuel-Abram

Itsko

Shereshevo

Miester

Yosel-Abram

Itsko

Shereshevo

Miletski

Yosel

Ele

Shereshevo

Milner

Abram

Lipa

Shereshevo

Muravski

Yosel

Aron

Shereshevo

Muravski

Aron

Hersh

Shereshevo

Muravski

Shimshon

Hershko

Shereshevo

Naibriv

Yankel

Moshe

Shereshevo

Naibriv

Zelman

Movsha

Shereshevo

Niboschnik

Zelik

Moishe

Shereshevo

Nirenblat

Shlioma-Nevakh

Moishe

Shereshevo

Nirenblat

Khaikel

Moishe

Shereshevo

Nitsberg

Leizer-Ber

Herts

Shereshevo

Nitsberg

Aron-Ber

Herts

Shereshevo

Nitsberg

Osher

Nakhman

Shereshevo

Notess

Ovsei-Pinkhes

Hersh

Shereshevo

Novinski

Zelik

Abram

Shereshevo

Okolnitski

Berko

---

Shereshevo

Olkes

Movsha

Nakhman

Shereshevo

Pantel

Zelman

Yosel

Shereshevo

Pasmanik

Abram

Mates

Shereshevo

Pasmanik

Yosel

---

Shereshevo

Pasmanik

Aizik

Abram

Shereshevo

Perkel

Leib

Meer

Shereshevo

Pinski

Sholom

Hirsh

Shereshevo

Pinski

Ovsei

---

Shereshevo

Poliashuk

Yankel

Ber

Shereshevo

Polyak

Mordukh

Yosel

Shereshevo

Pomeranets

Markus

---

Shereshevo

Pomeranets

Abram

Shebsel

Shereshevo

Praisman

Shmuel-Leib

Osher

Shereshevo

Raitman

Berko

Meer

Shereshevo

Rosukhovski

Abram

Zelman

Shereshevo

Samulikovich

Ivan

Petro

Shereshevo

Seletski

Shmuel

Mordukh

Shereshevo

Shames

Vigder

Yankel

Shereshevo

Shames

Yosel

Vigder

Shereshevo

Sheinman

Simkha

Moishe

Shereshevo

Sheinzog

Mordukh

Yosel

Shereshevo

Shneider

Avadyya

Khaim

Shereshevo

Shneider

Aron

Shmuel

Shereshevo

Shneider

Shlyoma

Itsko

Shereshevo

Shneider

Peisakh

Itsko

Shereshevo

Shokherman

Abram

---

Shereshevo

Shukhmakher

Yossel

Mordukh

Shereshevo

Shvartsgor

Bendet

Movsho

Shereshevo

Simenovski

Movsha

Srole

Shereshevo

Smorgon

Yankel

Volf

Shereshevo

Smorgron

Mordukh

Volf

Shereshevo

Soloveichik

Shmuel-Khaim

Kadish

Shereshevo

Starzhinski

Stanislav

Petr

Shereshevo

Tenebaum

Itsko-Dovid

Yankel

Shereshevo

Tenenbaum

Khaim

Meer

Shereshevo

Yablonovich

Sanel

Simkho

Shereshevo

Yablonovitch

Pinkhes

---

Shereshevo

Yablunovitch

Leizer

Shmuil

Shereshevo

Yaver

Shlioma Moishe

Abram

Shereshevo

Yudelevski

Beinesh

Rafal

Shereshevo

Zalushski

Yankel

Abram-Itsk

Shereshevo

Zaritski

Yudel

Noto

Shereshevo

Zibzakh

Movsha

Mordukh

Shereshevo

Zilberstein

Movsha-Elya

Mordukh

Shereshevo

Zivzakh

Lipa

Zorakh

Shereshevo

Zlotnik

Movsha-Srol

Yosel

Shereshevo

Zlotnik

Mordukh-Aron

Meer

Tikhovolya

Bulchuk

Ivan

Grigor                     |  CPSA home page | General PSAPrevious (Shtetl P) |