1906 Voter's List for the Pruzhany District

Surnames: L-Z

 

Surname

Name

Father

Lamed

Izko

Abram

Lanin

Zavel

Nisel

Lazki

Jankel

Josel

Lebershtein

Shlioma

Judel

Leeman

Shamshel

Shimel

Leiboshitz

Abram

Elya

Leibovich

Chaim

Leizerovich

Shmerko

Movsha

Leizerovski

Zelman-Zusel

Leshchinski

Morduch

Izko

Lev

Morduch

Tzodik

Lev

Shmuel-Zavel

Tzodik

Lev

Tzodik

Shmuylo

Levashevski

Jankel

Morduch

Levenbook

Munya-Gersh

Jankel

Levenson

Wulf

Gersh

Levin

Vigdor

Sheishel

Levin

Vigdor

Josel

Levish

Zelman

Abram

Levita

Aron

Izko

Levita

Movsha

Liber

Levita

Shmuel-Leib

Morduch

Lifshitz

Abram-Leizer

Jankel

Lifshitz

Aizik

Lifshitz

Elya

Meyer

Lifshitz

Gershko

Meyer

Lifshitz

Jankel

Chaim

Lifshitz

Meyer

Shamshen

Lifshitz

Movsha-Jankel

Mendel

Lifshitz

Shevel

Izko

Lifshitz

Wulf

Nota

Limanski

Berko

Movsha

Linkovski

Izko

Abram

Linkovski

Noftoli

Izko

Linovski

Aron

Morduch

Linshtein

Leiba

Shmuylo

Linshtein

Movsha

Shmuylo

Lisker

Gabriel

Morduch

Lisker

Morduch

Peretz

Liskovski

Shlioma

Leiba

Litvinski

Michel

Zelman

Litvinski

Zelman

Aron

London

Izko

Jankel

Lozovski

Froim

Gershko

Lubashevski

Abram-Izko

Khazkel

Lubashevski

Berko

Jankel

Lubashevski

Gershon

Jankel

Lubashevski

Jankel

Shimshel

Luboshitz

Abram

Movsha-Dovid

Luboshitz

Leizer

Izko

Luboshitz

Movsha-Dovid

Elya

Luboshitzki

Dovid-Srol

Berko

Luboshitzki

Izko

Berko

Luriya

Chaim

Berko

Maletski

Izko

Josel

Malin

Boruch-Movsha

Leizer

Manski

Izko

Jankel

Mechik

Josel

Peisach

Meister

Josel

Abram

Meister

Shmuyla-Abram

Izko

Meister

Shmuylo-Aron

Rachmiel

Melamed

Abram

Movsha

Meleshkovski

Leiba

Abram

Meleshkovski

Velvel

Leiba

Mendelevich

Dovid

Mendel

Mendelevich

Mendel

Tzodik

Mendelevich

Shlioma

Tzodik

Meshensheyer

Morduch

Shmerko

Miletzki

Abram

Lina

Miletzki

Elya

Gershko

Milezki

Josel

Elya

Miller

Izko

Jankel

Minkhiker

Leizer

Velvel

Minkhiker

Mo

Chaim-Izko

Minz

Fishel

Nochem

Minz

Movsha-Osher

Gersh

Minz

Srol-Jankel

Nochem

Mokranski

Aron

Movsha

Mokranski

Gershko

Movsha

Molchadski

Abram

Josel

Molchadski

Josel

Chaim

Molchadski

Michel

Nota

Molder

Gershko

Izko

Molodovski

Aizik

Leiba

Molodovski

Benya

Leiba

Molodovski

Chaim

Movsha

Mostovlanski

Josel

Leiba

Mostovlanski

Morduch

Leib

Movshovich

Abram

Shachna

Movshovich

Beniamin

Wolf

Movshovich

Ovsey

Shmuyla

Movshovich

Pinkhes

Josel

Mukhavski

Abram

Dovid

Mukhavski

Fishel

Elya

Mukhavski

Gershko

Abram

Muravski

Aron

Gershko

Muravski

Gershko

Velvel

Muravski

Josel

Aron

Muravski

Shimon

Gershko

Nachmens

Aron

Zundel

Nachmenns

Josel

Abram

Naidus

Dovid

Nisel

Naidus

Simcha

Josel

Natanson

Nochim-Morduch

Gershon

Neibriv

Zelman

Movsha

Nemerzhanski

Chaim

Morduch

Nemerzhanski

Morduch

Leiba

Nirenberg

Izko-Dovid

Chaim

Nirenblat

Chaikel

Movsha

Nirenblat

Chiel

Movsha

Nirenblat

Shlioma-Nevach

Movsha

Nirenshtein

Elya-Josel

Leizer

Niselbaum

Rubin

Elya

Nitunski

Leib

Dovid

Nitzberg

Abram-Moduch

Zundel

Nitzberg

Beniamin

Abram

Nitzberg

Gershko

Abram

Nitzberg

Josel

Sholom

Nitzberg

Judel

Chaim

Nitzberg

Morduch

Michel

Nitzberg

Movsha

Gerzko

Nitzberg

Movsha-Beniamin

Osher

Nitzberg

Nevach

Movsha-Leiba

Nitzberg

Sender

Sholom

Nitzberg

Sholom

Beniamin

Nitzberg

Sholom

Movsha-Leiba

Nitzberg

Simcha

Gersh

Nitzberg

Uzel

Movsha

Nitzberg

Vigder

Michel

Nochimovski

Dovid

Rafal

Nomberg

Josel

Izko

Novik

Gershon

Shaya

Novik

Leizer

Shmuyla

Novik

Shmuel-Dovid

Josel

Novinski

Chaim

Berko

Novinski

Dovid

Gershko

Novinski

Kadish

Zelik

Novosadski

Dovid

Novunski

Zelik

Abram

Nun

Ovsey

Nusbaum

Solomon

Leiba

Oguz

Aron-Zelik

Movsha

Oguz

Shevel

Abram

Okolnitzki

Berko

Berko

Okolnitzki

Idel

Leiba

Okrainetz

Izko

Eizer

Olkes

Movsha

Nachman

Olkhovich

Leizer

Chaim

Olshevski

Chaim-Zelik

Movsha

Orlinski

Fishel

Osherovich

Movsha

Jankel

Osipovich

Zimel

Getzel

Ozernitzki

Josel

Ovsey

Pajuk

Gershko

Pankov

Tuviya

Pantel

Zelman

Velvel

Papernizki

Shaya

Gershko

Paringez?

Elya

Leiba

Pasmanik

Abram

Mates

Pasmanik

Pinchos

Mates

Perelmutter

Aizik

Leizer

Perelshtein

Chaim

Fishel

Perelshtein

Dovid

Isser

Perelshtein

Isser

Mendel

Perelshtein

Jankel

Gershko

Perelshtein

Leiba

Mendel

Perelshtein

Mindel

Fishel

Peresmyk

Meyer

Dovid

Peresmyk

Movsha-Meyer

Simcha

Perkel

Aizik

Morduch

Perkel

Geshel

Meyer

Perkel

Izko

Leizer

Perkel

Leiba

Abram

Perkel

Leiba

Meyer

Perkel

Srol-Feivel

Leizer

Pilytsik

Izko

Dovid

Pinchuk

Morduch

Sender

Pines

Michel-Zelman

Abram

Pinkovski

Lev-Movsha

Shivel

Pinkusevich

Josel

Jankel

Pinski

Movsha-Aron

Josel

Pinski

Ovsei

Litman-Gersh

Pisarevski

Jankel

Shmuyla

Pisetski

Dovid

Srol

Pisetski

Osher

Movsha

Pitlevnik

Abram

Dovid

Pitlevnik

Mendel

Abram

Pitlevnik

Morduch

Abram

Plantovski

Josel-Chaim

Movsha

Plantovski

Movsha

Abram

Pochinka

Dovid-Velvel

Abram

Pochinka

Isser

Abram

Pochinka

Izko

Abram-Jankel

Pochinka

Morduch

Isser

Pochinka

Nochem

Abram

Podaroiski

Jankel

Abram

Podostrojtsi

Dovid

Velvel

Podostrojtsi

Ovsei-Chaim

Dovid

Polonevski

Judel

Chona

Polonski

Josel

Movsha

Pomeranetz

Abram

Shabes

Pomeranetz

Abram-Dovid

Gedaliya

Pomeranetz

Abram-Shebsel

Meyer

Pomeranetz

Beniamin

Abram

Pomeranetz

Beniamon

Shaya

Pomeranetz

Berko

Morduch

Pomeranetz

Boruch

Zelik

Pomeranetz

Faivel

Izko

Pomeranetz

Gershko

Aron

Pomeranetz

Geshel

Pomeranetz

Jankel

Shabes

Pomeranetz

Jankel

Srol

Pomeranetz

Jankel

Velvel

Pomeranetz

Josel

Jankel

Pomeranetz

Josel

Movsha

Pomeranetz

Josel

Boshes

Pomeranetz

Josel-Chaim

Izko

Pomeranetz

Judel

Abram-Elya

Pomeranetz

Kusel

Shlioma

Pomeranetz

Leiba

Shlioma

Pomeranetz

Morduch

Zelik

Pomeranetz

Movsha-Shmuel

Zelik

Pomeranetz

Nevach

Srol

Pomeranetz

Osher

Jankel

Pomeranetz

Ruvin

Pomeranetz

Shlioma

Morduch

Pomeranetz

Shlioma

Srol

Pomeranetz

Shmuylo-Aizik

Jankel

Pomeranetz

Srol

Movsha

Pomeranetz

Velvel

Srol

Pomeranetz

Wulf-Shmuel

Chaim

Pomeranetz

Zavel

Jankel

Pomeranetz

Zelman

Velvel

Porozovski

Shamshel

Gershko

Portnoi

Jankel-Leib

Leizer

Portnoi

Shlioma

Nochem

Potak

Josel

Berko

Potak

Srol-Shmuel

Movsha

Preisman

Shmuel

Osher

Pribulski

Jankel

Mendel

Pributski

Chaim

Falka

Prinevitski

Leib

Movsha

Pritzman

Morduch

Meyer

Prizant

Leiba

Beniamin

Pruzhanski

Chazkel

Josel

Pruzhanski

Dovid

Boruch

Pruzhanski

Gersh

Boruch

Pruzhanski

Josel

Nisel

Pruzhanski

Josel-Velvel

Gershon

Puris

Nisel

Movsha

Rabinovich

Aizik

Chaim

Rabinovich

Chazkel

Rabinovich

Elkona

Leizer

Rabinovich

Josel

Chazkel

Rabinovich

Meyer

Josel

Radezki

Abram

Sholom

Ram

Aron

Wolf

Ratenski

Vigder

Zelik

Ratner

Leiba

Nachman

Ravich

Mendel

Jankel

Ravich

Movsha

Berko

Ravnizki

Abram

Simcha

Ravnizki

Movsha-Leizer

Shimel

Ravnizki

Shimel

Movsha

Reitkon

Leiba

Chaim

Reitman

Abram

Meyer

Reitman

Berko

Meyer

Reitman

Leiba

Tzodik

Reitman

Meyer-Boruch

Aron

Reshes

Abram-Velvel

Izko-Nota

Reshes

Berko

Abram

Reshes

Josel-Chaim

Berko

Reshes

Morduch-Aron

Reshes

Shevel

Josel

Reshes

Simcha

Abram

Reshes

Zelman-Josel

Leiba

Reznik

Nochman-Jankel

Srol

Reznik

Sholom-Movsha

Judel

Rimmer

Morduch

Rinkevich

Zelman

Chazkel

Riterman

Abram-Leib

Shimel

Riterman

Shimel

Josel

Rogovich

Jankel

Shevel

Rogovich

Jankel-Chaim

Izko-Shlioma

Rogovich

Movsha-Shemel

Izko-Shlioma

Rogovich

Pinches-Leib

Rosukhovski

Chaim-Jovel

Rotenshtein

Gersh

Sender

Rozenbaum

Chona

Jankel

Rozenbaum

Jankel

Shmuyla

Rozenbaum

Jankel

Srol-Gersh

Rozenbaum

Morduch

Srol-Gersh

Rozenbaum

Movsha-Gersh

Beniamin

Rozenbaum

Shebsel

Izko

Rozenberg

Meyer-Nison

Movsha

Rozenblum

Leiba

Moshka-Abel

Rozenblum

Morduch

Chaim

Rozenshein

Movsha-Aron

Rozenshein

Simcha

Velvel

Rozhanski

Aron-Leiba

Nosel

Rubin

Aron

Judel-Shlioma

Rubin

Movsha-Leib

Izko

Rubinovich

Jankel

Judel

Rubinovich

Jankel

Morduch

Rubinshtein

Izko

Shilim

Rudnizki

Chaim

Genach

Rudnizki

Dovid

Morduch

Rudnizki

Leiba

Abram

Rudnizki

Zavel-Dovid

Morduch

Rudy

Osher

Leiba

Rukhames

Movsha

Josel

Rutshtein

Chazkel

Orel

Rybak

Berko

Aron

Rybnik

Dovid

Leizer

Rybnik

Jankel-Movsha

Meyer

Rybnik

Leizer

Josel

Rybnik

Meyer

Chaim

Sakharov

Sholom

Srol

Sapir

Sholom

Velvel

Sapir

Velvel

Josel

Sapozhnik

Herz

Sheisel

Satr

Leiba

Josel

Satr

Simcha

Izko

Savinski

Shmuel

Dovid

Segel

Rubin

Shmuyla

Segelman

Sholom

Zelik

Seifer

Izko-Aizik

Genach

Selezki

Abram

Shmuyla

Selezki

Abram

Izko

Selezki

Chaim

Shmuyla

Selezki

Chazkel

Peisach

Selezki

Izko

Judel

Selezki

Izko

Aizik-Leizer

Selezki

Josel

Shimel

Selezki

Judel-Morduch

Izko

Selezki

Movsha

Froim

Selezki

Movsha-Meyer

Judel

Selezki

Shmuel-Morduch

Sholom

Selezki

Sholom

Judel

Selizki

Movsha

Avner

Semenovski

Movsha

Srol

Serent

Dovid

Isser

Serlin

Gersh

Isser

Serlin

Gershko

Zelik

Setel

Abram

Zorach

Setel

Aron-Gershon

Gersh

Setel

Beniamin

Morduch

Setel

Boruch

Zorach

Setel

Chananiya

Morduch

Setel

Genach

Abram

Setel

Geshel

Morduch

Setel

Josel

Michel

Setel

Josel

Abram

Setel

Leiba

Abram

Setel

Michel

Morduch

Setel

Michel

Abram

Setel

Simcha

Abram

Setel

Zorach

Abram

Shabrinski

Chaim

Meyer

Shaff

Shmuel

Dovid

Shamess

Josel

Vigder

Shamess

Vigder

Jankel

Shapira

Movsha-Shmuel

Boruch

Shapiro

Abel-Leib

Shmuyla

Shapiro

Jankel

Gershko

Shapiro

Meyer

Srol-Chazkel

Shapiro

Samson

Shaya

Shapirshtein

Izko

Daniel

Shatz

Dovid

Gersh

Sheibaum

Aron-Dovid

Shlioma

Sheiberg

Shlioma-Elya

Shmuyla

Sheiberg

Zelik

Leiba

Sheider

Chaim-Girsh

Jankel

Sheinblum

Abram

Gershko

Sheiness

Abram-Izko

Shneyer

Sheinman

Wolf

Bendel

Sheinzoch

Morduch

Josel

Shekherman

Abram

Wolf

Shenberg

Abram

Shmuyla

Shereshevski

Beniamin

Abram

Shereshevski

Izko

Meyer

Shereshevski

Jankel

Izko

Shereshevski

Meyer

Izko

Shereshevski

Nisel

Gershko

Shevelievich

Shmuel

Leiba

Shifman

Abram-Jankel

Shmuyla

Shifman

Chaim-Jovel

Shmuyla

Shiftzun

Mendel

Aron

Shimanovski

Leizer

Aron

Shimanovski

Shmuel

Berko

Shimanovski

Zelman

Shmuyla

Shitro

Shaya

Leizer

Shkon

Shimel

Izko

Shlimovich

Movsha-Fishel

Michel

Shlosberg

Jankel-Izko

Fishel

Shmaevski

Shiel

Shmukler

Gershon

Zelik

Shmukler

Zelman

Abram

Shneider

Chaim

Isser

Shneider

Dovid

Abram

Shneider

Izko

Shlioma

Shneider

Jankel-Leib

Pinches

Shneider

Peisach

Abram

Shneider

Shlioma

Izko

Shreibman

Aron-Dovid

Abram

Shtein

Tzodik

Shteinerman

Jankel-Leib

Movsha

Shteinerman

Josel

Janke

Shumacher

Abram-Sholom

Morduch

Shumacher

Josel

Morduch

Shumacher

Morduch

Elya

Shumacher

Shlioma

Josel

Shushan

Shebsel

Josel

Shuster

Chaim

Morduch

Shuster

Chaim-Dovid

Osher

Shuster

Gersh

Mendel

Shvetz

Jankel

Morduch

Shwarz

Aron

Dovid

Shwarz

Elya-Meyer

Josel

Shwarz

Ruvin

Morduch

Shwarzbord

Movsha

Josel

Shwarzgorin

Bendet

Jankel

Sirota

Chona-Wolf

Izko

Sivenbook

Movsha-Aron

Srol

Slenski

Leizer

Osher

Slenski

Srol

Smorgon

Jankel

Wolf

Smorgon

Morduch

Wolf

Sokhor

Nochman

Nochman

Solovei

Gershko

Soloveichik

Osher

Movsha

Soloveichik

Shmuel-Chaim

Kadish

Sorochek

Elya

Simcha

Spektor

Shmuel

Chaim-Judel

Stavski

Jankel

Shimen

Stubovski

Nochem

Abel

Sudilkovski

Osher

Gershko

Tabachnik

Aron-Michel

Tabolizki

Josel

Jankel

Tarlue

Movsha

Josel

Telenbaum

Abel

Gershko

Telenbaum

Velvel

Shmuyla

Tenenbaum

Berko

Meyer

Tenenbaum

Izko-Dovid

Jankel

Tenenbaum

Nota

Shaya

Togman

Osher

Elya

Tokarski

Josel

Nachman

Tratzina

Srol

Shlioma

Truss

Gavriel

Jankel

Truss

Morduch

Leiba

Tsemakhovich

Shmuel

Movsha

Tsirulnik

Beniamin

Shlioma

Tsukerman

Benaimin

Tsymbel

Byshko

Shmerko

Tukhman

Leiba

Judel

Tukhman

Meyer

Judel

Tukhman

Movsha

Judel

Tukhshneider

Shlioma

Tzarof

Movsha

Shebsel

Urievich

Abram

Tevel

Urievich

Chaim-Simcha

Abram

Urievich

Tevel

Morduch

Urinski

Elya

Tzodik

Utshtein

Gershon-Abram

Jankel

Vainshtein

Leiba

Movsha-Leizer

Valdman

Abram

Aizik

Valdman

Abram-Aron

Shmuyla

Valdman

Genach

Gershko

Valdman

Nota

Shmerko

Vanevski

Movsha

Aron

Vantfus

Josel

Fishel

Vantfus

Movsha-Nisel

Josel

Varon

Aron

Jovel

Varon

Jovel

Judel

Vazki

Aron

Movsha

Vazki

Izko

Nisel

Vazki

Leizer-Zelik

Aron

Vazki

Nisel

Movsha

Veinberg

Froim-Aron

Movsha

Veiner

Jankel

Movsha

Veiner

Judel

Jankel

Veinshtein

Shmuel

Velichanski

Chaim-Dovid

Gershon

Velichanski

Shmuel-Josel

Berko

Vengrovski

Zkhariya

David

Verbin

Abram

Shlioma

Vercholeski

Alkona

Vigder

Viner

Srol

Movsha

Vinik

Abram

Shimon

Vinik

Morduch

Abram

Vinograd

Berko

Shmuyla

Vinograd

Dana

Movsha

Vinograd

David

Berko

Vinograd

Izko-Ber

Movsha

Vinograd

Josel

Shmuyla

Vinograd

Leizer

Leiba

Vinograd

Movsha-Simcha

Shmuyla

Vinokur

Naftol

Gersh

Vinokur

Nota

Josel

Vitgenshtein

Shlioma

Israel

Vlodavski

Abram

Aronov

Volchik

Dovid

Antel

Voloshchizki

Movsha

Simcha

Volovelski

Chaim-Berko

Beniamin

Volovelski

Shmuel-Beniamin

Elya

Voloven

Aron

Srol

Volyanski

Dovid

Josel

Volyanski

Leizer

Josel

Volyanski

Rubin

Abram

Volynetz

Rubin

Leiba

Vygutov

Josel

Izko

Vysoker

Tzadko

Kiva

Warshavski

Abram

Gershko

Wolfovich

Emanuel

Leizer

Wysozki

Wulf

Josel

Yelin

Velvel

Leiba

Yelski

Srol

Movsha

Yezernizki

Berko

Yolon

Izko

Shmuyla

Yolon

Izko

Shmuyla

Yolon

Lina-Shmuel

Beniamin

Yonovich

Ovsey

Shmuyla

Yonovich

Shlioma

Pinches

Yoshpa

Ruvin

Zak

Boruch

Nochem

Zak

Shlioma

Boruch

Zakgeim

Abram

Shamel

Zakgeim

Abram-Leib

Dovid

Zakgeim

Beniamin

Morduch

Zakgeim

Dovid

Chaim

Zakgeim

Jankel

Shamel

Zakgeim

Josel

Abram

Zakgeim

Morduch

Rafal

Zakgeim

Zelman

Srol

Zalzman

Izko

Shlioma

Zalzman

Srol

David

Zamoski

Jankel

Abram

Zamukhanski

Nochem

Boruch

Zamukhovski

Janlel

Ovsey

Zamukhovski

Zundel

Boruch

Zarezki

Elya

Dovid

Zarizki

Judel

Nota

Zarizki

Nota

Judel

Zaveliovski

Jankel

Izko

Zaveliovski

Josel

Izko

Zayontz

Boruch

Kalman

Zayontz

Morduch

Boruch

Zbar

Shaya

Simcha

Zedanezki

Gillel

Zeidman

Chaim

Mordko

Zeltzer

Abel

Litman

Zerda?

Jankel

Abram

Zhuk

Jankel

Leiba

Zhuk

Leizer

Jankel

Zhuk

Rubin

Leiba

Zhuk

Srol

Leiba

Zhukhovizki

Wolf

Jankel

Zilberberg

Abram

Gersh

Zilberberg

Gersh

?Izko

Zilbershrein

Leiba

Izko

Zilbershtein

Movsha

Leizer

Zinger

Chaim

Beniamin

Zingman

Jankel

Gershon

Zivzik

Leib-Zorach

Morduch

Zlotnik

Morduch

Jankel

Zlotnik

Movsha

Srol

Zlotnik

Rachmiel

Josel

Zlotogura

Abram-Izko

Srol

Zorachovich

Abram

Zorach

Zorachovich

Velvel-Elya

Meyer

Zuber

Movsha

Jankel

Zundiner

Morduch

Geshel

Zuseliovich

Movsha

Srol

Zusman

Jankel-Nisel

Leiba

Zusmanovich

Srol

Boruch

Zviklich

Izko

Movsha

 


CPSA home page | General PSA | 1906 voter's surnames A-K |