1906 Voter's List for the Pruzhany District

Surnames: A-K

 

Surname

Name

Father

Abramovich

Abram-Mendel

Jankel

Abramovich

Izko-Shaya

Jankel

Abramovich

Josel

Elya

Abramovich

Leyba

Elya

Abramovich

Manya

Abel

Abramovich

Movsha

Abram

Abramovich

Tzalko

Abram

Achrimski

Leiba

Ackelbaum

Chazkel

Abel

Adamovski

Zavel

Litman

Aleksandrovski

Movsha

Srol

Alken

Pinches-Jankel

Chaim

Altman

Nechemiya

Leiba

Antonovski

Shloma

Jankel

Arkel

Mendel

Jankel-Meir

Arkin

Abram

Aronovich

Judel

Sokhor

Aronovski

Nisel

Aron-Wolf

Ashkenazi

Aizik

Srol

Ashkenazi

Ovsei

Leizer

Att

Meir

Abel

Averbuch

Abram-Leiba

Chananiya

Averbuch

Aron

Boruch

Averbuch

Berko

Simcha

Averbuch

Chananiya

Morduch

Averbuch

Chananiya

Movsha-Josel

Averbuch

Chananiya

Boruch

Averbuch

Chananiya

Shaya

Averbuch

Dovid

Josel

Averbuch

Elya

Shaya

Averbuch

Jankel-Leib

Dovid

Averbuch

Josel

Movsha

Averbuch

Josel

Nechemiya

Averbuch

Judel

Nevach

Averbuch

Leyba

Chananiya

Averbuch

Meir-Leib

Izko

Averbuch

Morduch

Movsha

Averbuch

Morduch

Abram

Averbuch

Rachmiel

Movsha

Avgustovski

Shachna

Avol

Chaim

Nevach-Josel

Avol

Noach-Josel

Gershko

Avol

Shlioma-Raphal

Gershko

Babich

Jankel

Velvel

Baidach

Faivel

Leiba

Baidach

Morduch

Leizer

Baita

Gersh

Josel

Barbel

Oren

Chaim

Barenbaum

Abram

Shmuylo

Barenbaum

Judel

Aron

Barenbaum

Leizer

Michel

Barenbaum

Movsha

Sholom

Barenbaum

Sholom

David

Barenbaum Aizik-Judel

Leizer

Barilkovski

Shlioma

Shmerko

Barnazki

Abram

Nosel

Bas

Iona

Arye

Bas

Jankel

Arye

Bashin

Shmuel

Jankel

Bauer

Elya

Josel

Bauer

Hertz

Josel

Bayer

Abram-Wolf

Leiba

Beizer

Jankel

Izko

Beizer

Movsha

Jankel

Beizer

Shmuel-Chaim

Berko

Beker

Movsha

Abram

Belostokski

Leiba

Gershko

Bendetovich

Jankel-Leib

Movsha

Berenshtein

Chaim-Leib

Izko

Berestizki

Leizer

Shevel

Berestizki

Shmuel

Leizer

Berestizki

Shmuel

Judel

Bereznyak

Jankel-Shevel

Josel

Berezovski

Chaim

Kalman

Berezovski

Dovid

Kalman

Berezovski

Gersh-Leib

Dovid

Berger

Chaim

Abram

Berger

Irma

Chaim

Berkovich

Juda

Berko

Berkovich

Shaya

Leizer

Berman

Abram

Meyer

Berman

Benyamin

Berko

Berman

Berko

Gershon

Berman

Berko-Meyer

Movsha

Berman

Jankel-Meyer

Berman

Morduch

Berman

Morduch-Berko

Jankel

Berstizki

Chona

Shmuylo

Bessmertnik

Lina

Beznalchik

Shmuel

Elya

Bilchik

Chaim-Srol

Judel

Bilchik

Elya-Josel

Judel

Bilchik

Judel

Berko

Blecher

Mendel

Gershko

Blinder

Gershko

Berko

Blinder

Movsha-Leib

Gershko

Bloch

Rubin

Jankel

Blyachar

Abram

Nachman

Blyachar

Abram-Michel

Dovid

Blyachar

Froim-Josel

Elya

Blyachar

Josel

Movsha

Blyachar

Leiba

Aron

Blyachar

Movsha

Josel

Blyachar

Movsha

Froim-Josel

Blyachar

Movsha

Velevel

Blyachar

Ruvin

Judel

Blyachar

Shachna

Elya

Bodgas

Leiba

Morduch

Bodgas

Morduch

Movsha

Bodgas

Sholom

Dovid

Bogach

Meyer

Sholom

Bogach

Sholom

Morduch

Bogazki

Izko

Benyamin

Bokshtein

Arye-Jankel

Aron

Bokshtein

Leiba-Shmuel

Dovid

Bokshtein

Michel

Gershko

Bokshtein

Movsha

Shmuel

Bokshtein

Peisach

Arye

Bokshtein

Sholom

Arye

Bokshtein

Tzodik

Izko

Bom

Aron-Dovid

Shimshel

Boreisha

Berko

Josel

Borkovski

Josel

Abram

Bortnovski

Psachiya

Manes

Bosichel

Elya-Leib

Eruchim

Bravda

Chaim

Shlioma

Bravda

Shlioma

Chaim

Braverman

Abram

Pinches

Braverman

Abram-Ber

Sholom

Braverman

Gersh-Movsha

Izko

Braverman

Josel

Meyer

Braverman

Morduch-Wolf

Movsha

Braverman

Shmuel-Gershko

Meyer

Bremer

Shmuel-Leib

Izko

Bresler

Tzalko

Zelman-Chaim

Brest

Leiba

Shevel

Brestski

Dovid

Abram

Brezman

Shevel

Abram

Buchgalter

Gersh

Jankel

Buchgalter

Gersh

Buchgalter

Jankel

Meyer

Burak

Froim

Leiba

Burak

Gershko

Leiba

Burak

Morduch

Leiba

Burchigan

Lina

Leiba

Burshtein

Zavel

Morduch

Chazazki

Aizik-Leizer

Zelik

Chekhanovski

Feivel

Sanel

Cherchevski

Aron

Movsha

Cherchevski

Markel

Abram

Cherchevski

Zavel

Aron

Cherniakhov

Markel

Abram

Chernin

Boruch

Chizhizki

Josel

Gershko

Chizhizki

Shebsel

Gershko

Chomski

Boruch

Leizer

Chomski

Hillel

Judel

Chomski

Izko-Aizik

Leizer

Chomski

Jankel

Michel

Chomski

Jovel

Abram

Chomski

Kadish

Leizer

Chomski

Movsha-Asher

Sender

Chomski

Movsha-Srol

Jovel

Chomski

Nisel

Simcha

Chomski

Shlioma

Abram

Chomyak

Abram-Izko

Josel

Daich

Srol-Aizik

Gershko

Davidov

Shmuel

Leizer

Davidson

Lev

Aron

Derechinski

Loizar

Meilach

Derechinski

Morduch

Leizer

Derechinski?

Michel

Leizer

Dinerman

Zavel

Gershko

Ditkovich

Abram

Gershko

Ditkovich

Meyer

Kusel

Ditkovich

Necham-Izko

Gershko

Divak

Berko

Jankel

Divak

Leiba

Morduch

Dolinski?

Morduch

Movsha

Dombrovski

Girsh

Drab

Leizer

Shaya

Dragoshchinski?

Movsha

Shlioma

Drezdel

Srol

Boruch

Drezdel

Tevel

Shmuyla

Druker

Feivel

Meyer

Druker

Meyer

Leiba

Dvorezki

Izko-Wolf

Judel

Dvorezki

Meyer-Leib

Tzodik

Edelman

Josel

Beniamin

Ein

Shmuel

Mendel

Eizenbaum

Josel-Meyer

Tevel

Eizenberg

Mairim

Shevel

Eizenshmid

Judel

Izko

Eizenshtein

Judel

Izko

Eizenshtein

Leiba

Jankel

Eizenshtein

Shmuel-Jankel

Berko

Eizner

Shmuel-Sholom

Izko

Elfandshtein

Jankel-Shaya

Movsha

Elman

Dovid

Zelman

Elman

Movsha

Nisel

Elman

Shmuel

Morduch

Elper

Shaya

Abram

Epelbaum

Aron-Jovel

Josel

Epelbaum

Lina

Josel

Epelbaum

Morduch

Simcha

Epelgrad

Beniamin

Shemshel

Epeltroger

Izko-Movsha

Meilach

Epshrein

Shmuel

Pinches

Epshtein

Chaim

Shmuyla

Epshtein

Dovid

Girshko

Epshtein

Josel

Meyer

Epshtein

Motya-Aron

Izko

Epshtein

Nochim

Leiba

Epshtein

Ovsei-Josel

Rubin

Epshtein

Zelman

Ovsei

Eshman

Sholom

Gersh

Feibushevich

Srol

Leiba

Fein

Abram

Izko

Feinshebs

Elya

Aron

Feitelevich

Srol-Aron

Judel

Feldman

Meyer

Velvel

Finkelshtein

Beniamin

Fishman

Leizer

Zelik

Fishman

Morduch

Leizer

Fishman

Zekik

Srol

Flickes

Izko

Nochman

Forer

Nota

Frenkel

Izko

Bashko

Fridenberg

Abram-Izko

Gershon

Fridenberg

Hillel

Josel

Fridenberg

Mendel

Fridman

Gersh-Meyer

Izko

Fridman

Jankel-Gersh

Izko

Fridman

Josel

Movsha

Fridman

Michel

Josel-Rubin

Fridman

Nochem

Movsha

Fridman

Ovsei

Tzadko

Fridman

Tzadko

Shachna

Galperin

Bendeg

Movsha

Galperin

Chaim-Wolf

Fishel

Galperin

Mendel

Pinches

Galpern

Aron-Jankel

Kachman

Galpern

Chaim

Srol

Galpern

Froim

Leiba

Galpern

Gersh

Movsha

Galpern

Geshel

Morduch

Galpern

Gesher

Josel

Galpern

Izko-Dovid

Srol

Galpern

Izko-Leib

Srol

Galpern

Jankel

Abram

Galpern

Mona

Fishel

Galpern

Movsha

Gersh

Gaminevezki?

Izko

Feivel

Gandelzatz

Abram

Srol

Gandz

Shlioma

Meyer

Ganeles

Elya-Dovod

Movsha

Ganeles

Mendel

Geruk

Garbar

Elya

Izko

Garbar

Jankel

Elya

Garbar

Michel

Abram-Genach

Garbar

Simcha

Abram-Genach

Gaufman

Movsha

Manes

Gelershrein

Chaim

Abram

Gelershtein

Chona

Movsha

Gelershtein

Izko-Vigder

Zelik

Gelershtein

Leizer

Zelik

Gelershtein

Zavel

Chaim

Gelman

Aron-Shlioma

Shmuylo

Gelman

Chaim

Gersh

Gelman

Leiba

Shaya

Gelman

Lina-Leib

Jankel

Gelman

Movsha

Leizer

German

Abram-Leiba

Kalman

German

Josel

Kalman

German

Morduch-Dovid

Kalman

Gershgorin

Dovid

Morduch

Gershgorin

Izko

Gershko

Gershgorin

Kiva

Boruch

Gershgorn

Aron

Shimel

Gershman

Chaim

Srol

Gersho

Izko

Leiba

Gersho

Kalman

Elya

Gersho

Shimel

Elya

Getzelski

Teviya

Benzel

Geyer

Iser

Movsha

Geyer

Jankel

Kadysh

Geyer

Markel

Getzel

Geyer

Meyer

Getzel

Geyer

Srul

Shlioma

Gichman

Berko

Chaim

Gichman

Dovid

Feivel

Gichman

Movsha-Leizer

Feivel

Gilfman

Morduch

Gillel

Ginshter

Abram-Izko

Beniamin

Ginshtern

Kasriel

Abram

Ginzburg

Movsha-David

Elya

Giroman

Michel-Leib

Gershko

Glaz

Jankel

Gleichman

Chaim

Mendel

Glezer

Abram

Simcha

Glezer

Aizik

Simcha

Glezer

Aizik

Sholom

Glezer

Berko

Shaya

Glezer

Chona

Jankel-Dovid

Glezer

Dovid

Sholom

Glezer

Izko

Berko

Glezer

Jankel

Dovid

Glezer

Jankel-Velvel

Movsha

Glezer

Kadish

Movsha

Glezer

Leiba

Judel

Glezer

Movsha

Judel

Glezer

Movsha-Srol

Gersh

Glezer

Srol

Movsha

Gloperman

Nochim-Judel

Meyer

Glotzer

Wolf

Feivel

Goberman

Boruch

Abram

Goberman

Osher

Gof

Abram

Getzel

Gof

Boruch

Juchim

Gofman

Beniamin

Gersh

Gofman

Dovid

Judel

Gofman

Gersh

Leiba

Gofman

Jovel

Gersh

Gofman

Morduch

Judel

Goldberg

Abram

Leiba

Goldberg

Abram

Izko

Goldberg

Aron

Movsha

Goldberg

Aron

Chaim

Goldberg

Berko

Iser

Goldberg

Chaim-Tzadik

Josel

Goldberg

Eizer

Nochim

Goldberg

Elya

Chaim-Judel

Goldberg

Genach

Movsha

Goldberg

Leiba

Dovid

Goldberg

Leizer

Sholom

Goldberg

Meyer

Kiva

Goldberg

Michel

Josel-Chaim

Goldberg

Morduch-Gersh

Abram

Goldberg

Movsha

Berko

Goldberg

Movsha

Izko

Goldberg

Movsha-Nachman

Jankel

Goldberg

Nochim

Movs

Goldberg

Osher

Jankel

Goldberg

Osher

Sholom

Goldberg

Shlioma

Movsha

Goldberg

Shmuel

Shivel

Goldberg

Velvel

Leiba

Goldberg

Veniamin

Movsha-Nachman

Goldberg

Zelik

Abram

Goldfein

Shmuylo

Jankel

Goldfein

Zelik

Shmuylo

Goldin

Shimshon

Mordko

Goldman

Leib

Josel

Goldman

Mendel

Mordko

Goldshtein

Aron

Judel

Goldshtein

Movsha

Shmuylo

Goldshtein

Shmuylo

Chaim

Goldshtein

Srol

Berko

Goldshtein

Zelman

Judel

Golfand

Kalman

Nachman

Golubovich

Morduch

Zavel

Golubovich

Velvel

Josel

Golubovich

Zavel

Morduch

Gondazki

Movsha

Josel

Gondazki

Movsha-Elya

Simcha

Gorbarski

Feivel

Josel

Gorbaty

Elya-Dovid

Sholom

Gorbaty

Shachna

Sholom

Gorda

Josel

Leiba

Gorda

Movsha-Ber

Shmuylo

Gordo

Shimel

Chaim

Gordon

Abram

Judel

Gordon

Benya

Judel

Gordon

Movsha

Zelik

Gordon

Zelik

Leiba

Gorodezki

Chankel

Naftol

Gorodezki

Izko

Wolf

Gorzhalko

Gersh

Leizer

Granat

Jankel-Sender

Fishel

Grinberg

Feivel

Josel

Grinberg

Israel

Chaim

Grinberg

Jankel

Movsha

Grinberg

Movsha

Jankel-Leiba

Grinberg

Movsha

Wulf

Grinberg

Shmuel

Josel

Gringvald

Jankel

Shmuylo

Grinvald

Abram-Berko

Jankel

Grosman

David-Sholom

Vigder

Grosman

Izko-Zelik

Movsha

Grosman

Leizer

Izko

Grunt

Leiba

Lina

Gulnik

Chaim

Jankel

Gurevich

Izko

Chaim

Gurvich

Ovsey

Abram

Guter

Osher

Zelik

Guterman

Feivel

Josel

Gutman

Izko

Nisel

Gutman

Leizer

Sholom

Ididovich

Berko

Ionovich

Izko

Shmuyla

Ionovich

Izko

Shmuyla

Ionovich

Judel

Leiba

Ionovich

Shmuel

Izko

Israelit

Leizer

Nota

Izakson

Izko

Chaim

Izbizki

Aba

Chona

Izbizki

Chaim

Dovid

Izbizki

Dovid

Chona

Izernizki

Ruvin

Berko

Jablonovich

Leizer

Meyer

Jablonovich

Pinches

Abram

Jablonovich

Sana

Simcha

Jablonovich

Shmuel

Simcha

Jablonovich

Simcha

Leiba

Jablonovich

Srol

Leizer

Jablonski

Jankel-Shaya

Shmuyla

Jablonski

Leizer-Movsha

Osher

Jablonski

Srol

Leizer

Jabluk

Abram-Izko

Dovid-Leib

Jabluk

Isser

Izko

Jabluk

Osher

Zundel

Jabluk

Shilem

Osher

Jabluk

Srol

Abram

Jaglom

Jankel-Shimel

Leiba

Jaglom

Kiva

Leiba

Jagolkovski

Izko

Gersh

Jakovizki

Aron

Vigder

Jakovizki

Chaim

Leiba

Jakovizki

Leiba

Chaim

Jalovski

Aizik

Elya

Jamen

Gdalya

Dovid

Jankelevich

Hillel

Frank

Janovich

Abram

Leiba

Janovich

Josel-Judel

Pinches

Janovich

Meilach

Josel

Janovich

Mendel

Todres

Janovich

Morduch

Izko

Janovich

Movsha

Josel

Janovich

Ovsei

Josel

Janovich

Shmuel-Abram

Janovich

Srol

Abram

Janovski

Meyer

Aizik

Javer

Shlioma

Movsha

Judelevski

Beinesh

Rafail

Judelevski

Jankel

Shmuyla

Judevich

Jankel

Judel

Judevich

Nochem

Izko

Judevich

Nochim

Judel

Judkovski

Shachna

Izko

Kagan

Froim

Rubin

Kagan

Izko-Shlioma

Josel

Kagan

Jankel

Zelik

Kagan

Jankel-Boruch

Morduch

Kagan

Josel-Judel

Shaya

Kagan

Morduch-Gedalya

Jechien

Kagan

Shimel

Shlioma

Kagan

Tzadko

Shlioma

Kagan

Velvel

Morduch

Kaganovich

Gershko

Movsha

Kaganovich

Izko-Srol

Josel

Kaganovich

Morduch

Simcha

Kaganovich

Nisel

Lina-Gersh

Kalbkauf

Abram

Jankel

Kalbkauf

Gershko

Abram

Kalbkauf

Leiba

Zelman

Kalbkauf

Ovzer

Berko

Kalbkauf

Shoel

Zelman

Kalbkauf

Zelman

Jankel

Kamenetski

Mendel

Shlioma

Kamenezki

Leizer

Shevach

Kanel

Movsha

Shakhna

Kanel

Shakhna

Movsha

Kantor

Gershko

Tzadko

Kantor

Velvel

Kapelushnik

Feivel

Abram

Kapelushnik

Zusya

Abram

Kaplan

Abram

Jankel

Kaplan

Abram

Morduch

Kaplan

Abram

Movsha

Kaplan

Abram-Izko

Kaplan

Aron

Shmuylo

Kaplan

Aron-Leizer

Movsha

Kaplan

Dovid

Shaya

Kaplan

Josel-Moshko

Berko

Kaplan

Judel

Movsha

Kaplan

Meyer-Jankel

Boruch

Kaplan

Michel

Abram

Kaplan

Nechemiya

Vigder

Kaplan

Shmuylo

Movsha

Kaplan

Shmuylo

Josel

Kaplan

Vigder

Shmuylo

Kaplan

Zelman

Srol

Kapul

Izko

Rachmel

Karch

Movsha

Shaya

Karolitzki

Gersh-Leiba

Gillel

Karshenblum

Srol

Kartz

Gillel

Meyer

Katovski

Motel-Josel

Feivel

Katovski

Shimel

Jankel

Katz

Abram

Morduch

Katz

Aizik

Zelman

Katz

Aron

Sanel

Katz

Aron

Morduch

Katz

Berko

Abram

Katz

Chaim

Jankel

Katz

Chaim-Dovid

Aizik

Katz

Dovid

Abram

Katz

Dovid-Osher

Nota-Movsha

Katz

Gershko

Arye

Katz

Gershko

Leiba

Katz

Izko

Dovid-Osher

Katz

Izko-Shlioma

Sanel

Katz

Josel-Jankel

Arye

Katz

Khatzkel

Lina

Katz

Leizer

Chaim

Katz

Movsha

Froim

Katz

Movsha

Abram

Katz

Nota

Gershko

Katz

Shamshel

Izko-Shlioma

Katz

Morduch-Ber

Keiler

Aron

Keiler

Orel

Shmuylo

Keiles

Gersh

Abram

Kesler

Arye

Jankel

Khanges

Jankel

Froim

Khanges

Movsha

Froim

Khmelnizki

Aron-Leiba

Beniamin

Kholf

Abram

Jovel

Khvalevski

Meyer

Srol

Khvazki

Abram

Khvazki

Josel

Movsha

Khveibishevich

Feivel-Josel

Judel

Kilinski

Movsha

Kalman

Kinel

Abram-Leib

Nosko

Kinel

Nosko

Iona

Kinen

Boruch-Nevach

Aron

Kinen

Morduch

Abram-Izko

Kirner

Nechemiya

Abram

Kirzner

Berko

Shlioma

Kirzner

Mendel

Jankel-Zelik

Kirzner

Sholom

Zelik

Kivatinetz

Zadko

Lina

Kivatinetz

Zelman

Lina

Kleiman

Morduch

Jankel

Kleinerman

Meyer

Zelik

Kleinerman

Shlioma

Zelik

Kleinerman

Zelik

Josel-David

Klenizki

Leiba

Shaya

Kolner

Chaim

Michel

Koltun

Shlioma

Shebsel

Komenkerer

Gershko

Gerzko

Komenkerer

Shlioma

Gershko

Konust

Leiba

Nisel

Korchemker

Lina

Movsha

Korenblum

Sholom

Nochem

Kornizki

Shmuel-Josel

Fishel

Koshitz

Morduch

Jankel

Kotranski

Chaim

Shlioma

Koval

Srol

Shlioma

Kozak

Gershko

Kozak-Stikha

Sholom

Zelik

Kozebrodski

Abram

Berko-Avner

Kozebrodski

Boruch

Berko

Kozebrodski

Meyer

Movsha-Shlioma

Kozebrodski

Shlioma-Movsha

Avner

Kozel

Izko

Nota

Krasnofarber

Izko

Mendel

Krasnofarber

Morduch

Mendel

Krasnofarber

Simcha

Mendel

Krasny

Abram

Nechemiya

Krasny

Aron

Abram

Krasny

Elya

Jukha-Mendel

Krasny

Izko

Leiba

Krasny

Josel

Nechemiya

Krasny

Josel-Meyer

Leiba

Krasny

Judel

Nechemiya

Krasny

Kalman

Nechemiya

Krasny

Meyer

Josel

Krasny

Simcha

Kalman

Kravchik

Aron-Movsha

Leiba

Kravchik

Josel

Elya

Kravchik

Zorach

Gersh

Kravetz

Jankel

Tevye

Kravetz

Michel

Abram

Kreines

Izko

Nachman

Kreingel

Shaya

Abram

Kremer

Abram-Zelman

Josel

Kremer

Josel

Berko

Kriger

Simcha

Morduch

Krinski

Beinesh

Sanel

Krinski

Iesenel

Beinesh

Krinski

Josel

Morduch

Krinski

Shmerko

Sanel

Kroman

Chona

Morduch

Kroman

Shlioma

Srol-Mendel

Kronik

Aron

Abram-Izko

Kronshtat

Aron

Izko

Kronshtat

Izko-Movsha

Srol

Krugel?

Alter

Elya

Krugman

Gershko

Movsha

Krugman

Getzel

Srol

Krugman

Morduch

Shmuyla

Krugman

Movsha

Zelman

Krugman

Simcha

Gersh

Krugman

Zelman

Movsha

Krutzel

Elya

Wolf

Kumishevski

Josel

Movsha

Kunik

Chaim-Wolf

Kunik

Leiba

Kuperman

Michel

Dovid

Kuperman

Movsha

Dovid

Kuperman

Todres

Kuplinski

Meyer

Chaim

Kurkin

Berko

Gersh

Kusevizki

Josel

Dovid

Kushchitz

Abram

Kvelman

Jankel

Abram

 


CPSA home page | General PSA | 1906 voter's surnames L-Z |