List of Additional Depot Fee Payers

Newspaper: Grodno Vedomosti

Date:            June 24 1889

Spisok Platelshchikov dopolnitolnago paskladochnago cbora na 1889 god po

Kobrinskomu, Pruzhanskomu, i Bialostokskomu uezdam, kotorim ne vislani

izvishchoniya ob ischislennom c nikh cbor va nedostavleniem adresov.

[The list of Additional Depot Fee payers in year 1889 in Kobrin, Pruzhany

and Bialostok districts, to whom  notification about fees

exaction weren't sent because of address absence.]

Pruzhany District

1 Abramovich Yankel Abelevich 12 R
2 Rosenblum Leiba Moshko 15 R
3 Polonovsky Yovsel Movshovich 9 R
4 Tacsin Rivka Velveleva 3 R
5 Aizinberg Leiba 3 R
6 Vitenshteyn   13 R 50 K
7 Perelshteyn Shlema Leib 13 R 50 K
8 Pines Mikhel Zalmanovich 34 R 50 K
9 Gershgorn Shlema Shimelev 9 R
10 Zilberblat David Danielevich 18 R
11 Rishes Abram Velvelev 10 R 50 K
12 Berestitsky Avadiya 6 R
13 Kreines Itsko Nakhmanevich 4 R 50 K
14 Porozovsky Shamel Girshkov 7 R 50 K
15 Fridman Yankel Itzkovich 4 R 50 K
16 Fridman Movsha Leizer 7 R 50 K
17 Khomskaya Dicha 4 R 50 K
18 Sobotsky Boleslav 7 R 50 K
19 Vishniak Shlema Leizerov 4 R 50 K
20 Chakhanovets David Iserovich 6 R
21 Gershgorn Shimel Abramovich 9 R
22 Zelner Abel Litmanovich 7 R 50 K
23 Goldberg Sender Genakovich 9 R
24 Serlin Gitla 6 R
25 Berezniak Yankel Shevel 4 R 50 K
26 Avol Shlema Rafaml 4 R 50 K
27 Leshchinskaya Feiga Abelevna 3 R
28 Mostovlyanskaya Golda Notkova 5 R 25 K
29 Yurkovsky Anton 7 R 50 K
30 Krugel Elya Vulfovna 4 R 50 K
31 Shramm Georgi 60 R
32 Shultz Yulius 96 R

The numbers are fines in Rubles and Kopecks.| General PSA | CPSA home page