1809 Revision of 1804 Cenus
Pruzany District
Listing by Surname

Surname 1st name Father's     name Age Wife Age Children + age Place
1 Abramovich Dalia Issac 25       Pruzany
2 Arabnisky Shimon  Kauesho 30 Sheina 28 -- Shershev
3 Ashur Yankel Asher       K.M. Malch
4 Benyaminovich Moshe   24       Pruzany
5 Benyaminovich Rubin   20       Pruzany
6 Berestovisky Chaim David 27 Chava 24 Cyrl-4 [f] Shershev
7 Berkovich Michel   46 Chayka 50 Yitzchak - 18 Pruzany
8 Blicherman Youchol Tzadok 24 Rivka 28 -- Shershev
9 Bodgas Yosel Mordechai 32 Chaya 32 -- Shershev
10 Bramermakher Yankel Abram 45       Bereza
11 Brestisky Chona Dosidel 24 Sipka 20 Sheina -1 [f] Pruzany
12 Brodovsky Yitzchak Aron 22 Nochl 17 -- Shershev
13 Bubman Moshe Baruch 20 Beila   -- Shershev
14 Cechanovich Issac Baruch 25 Sima 24 -- Shershev
15 Chechanovsky Aron Moshe 35 Heneda 34 Leizer Baer - 15 [m]
Nenge Leya -11 [f]
Rivka -8 [f]
  Malka - 3 [f]
Pruzany
16 Daishman Yosel Mendel 30 Mariam 29 -- Shershev
17 Davidovich Chaska -- 5 --   -- Pruzany
18 Davidovich Gitl -- 10 --   -- Pruzany
19 Davidovich Shepshel -- 18 Esterka 18 -- Pruzany
20 Drezna Shmuel Hirsh 26 Itka 18 -- Pruzany
21 Elberboum Leib David 42 Lana 40 Basya -16 [f] Shershev
22 Eneman Mordechai Leib 12 Rochl 10 -- Bereza
23 Esrikboum Manel Hirsh 36 Cipa 26 Chana - 9 [f] Shershev
24 Feibolvich Dvoza -- 10 --   -- Pruzany
25 Feibolvich Yosel -- 13 --   -- Pruzany
26 Fein Zhukhel Yitzchak 25 Ester 23 -- Pruzany
27 Feldman Hirsh Baruch 52 Leya 50 Peizlia - 8 [f] Malch
28 Feldman Srol Issac 19 -- -- -- Shershev
29 Feltboum Abram-Issac Leizer 7 -- -- -- Shershev
30 Feltboum Sholom-David Matko 24 Leya 23 -- Shershev
31 Finelshtein Yitzchak Hirsh 28 Peslia 18 Hanel 4 [f] Shershev
32 Fishman Leib Benyamin 34 Reizl 24 Gitl -2 [f]  
33 Fridman Yosel -- -- --   K.M. Bereza
34 Furman Moshe-Mates Yitzchak 45 Malka-Yenta 40 -- Shershev
35 Galperg David K.M. -- -- -- -- Shershev
36 Galperg Sholom K.M. -- -- -- -- Shershev
37 Galperin Benyamin Shlomo 3 --- -- -- Pruzany
38 Galperin Shmuel-Yankel Shlomo 5 -- -- -- Pruzany
39 Galpern  Codyk --   -- -- K.M. Bereza
40 Galpern David Yosel 8 -- -- -- Bereza
41 Galpern Yosel -- -- -- -- K.M. Bereza
42 Galpern Aron Leib 20 Sheina 19  Leya 3 [f] Shershev
43 Ganelas
(Hanelas?)
Leib Tuvia 33 Sora 20 -- Shershev
44 Gdabey Yankel Zusil 13 -- -- -- Pruzany
45 Gelman Meer Leib 14 -- -- -- Shershev
46 Goilburb (Goldberg?) Leib Binyamin 17 Bunia 14 -- Shershev
47 Golbark Nochim Sholom       K.M. Malch
48 Goldberg Moshe Abram 42       Pruzany
49 Goldberg Simcha Abram 20       Pruzany
50 Goldberg Yitzchak Abram 31 Touba 30 Henach - 9 [m] Pruzany
51 Goldshtein Meer Shmuel       K.M. Malch
52 Goltfein Faibim Yosel 36 Chanka 25   Pruzany
53 Hershman Hersh Shimon K.M.       Pruzany
54 Heshelovich Abram   10       Pruzany
55 Issacovich Itka   15       Pruzany
56 Issacovich Perla   23       Pruzany
57 Issacovich Victor   5       Pruzany
58 Kaliomovich Leibka   10       Pruzany
59 Kartuzsky Yovel Hirsh 14       Pruzany
60 Katz Nisel Shlomo 36 Gitl 30   Pruzany
61 Kazachin Elia Pinchos 30 Vichnia 26  Sheina 3 [f] Shershev
62 Kelman Moshe  Chaim 20  Malka 18 -- Shershev
63 Kelman Yankel Shlomo 32 Yudyia 30 Feigel - 12 [f] Shershev
64 Khidrickij  Leiba Shimon 30 Chana 40 Maria 8 [f] Shershev
65 Kliperman Sholom Benyamin 15     -- Shershev
66 Koladysky Moshe         K.M. Seltz
67 Kopman Yitzchak K.M.       -- Shershev
68 Koufman Chaim Shlomo 18 Chana 17 -- Shershev
69 Koufman Yankel Yitzchak 1 -- -- -- Shershev
70 Kovaliok Mordechai Leib 38 Shosha 30 Leya-8 [f] Shershev
71 Krasnoferberg Kalman David 13       Pruzany
72 Krinski Yeber Yitzchak 20 Pesia 18 -- Shershev
73 Kronshtat Chaim Zusman 18 Leya-Michl 14 -- Shershev
74 Leibovich Asher   18       Pruzany
75 Leibovich Esterka   1       Pruzany
76 Leibovich Leizer   24 Feiga 20   Pruzany
77 Leibovich Orel   16       Pruzany
78 Leibovich Shlomo   15       Pruzany
79 Leibovich Todris   13       Pruzany
80 Leizerovich Mendel   18       Pruzany
81 Lereman Sholom  Asher 45 -- -- -- Shershev
82 Lerman Abram David 36 Sima 26 -- Shershev
83 Lewin Srol K.M.       -- Shershev
84 Liumerman Yosel Leib 35 Chana 30 Sora - 5 [f] Shershev
85 Liupefman Sholom Asher 34 Sheina 30 -- Shershev
86 Luria Shmuel David 20 Leya 16   Pruzany
87 Melnik Michel Hirsh 26 Esterka 23   Pruzany
88 Menkovich Shmul Shlomo 34 Breina 26 -- Shershev
89 Michelovich Baruch   12       Pruzany
90 Michliek Baruch Leib 30 -- -- -- Shershev
91 Miranberg Heshel Mordechai 20       Pruzany
92 Morduchovich Benyamin   17       Pruzany
93 Morduchovich Reizl Moshe 11       Pruzany
94 Morduchovich Shimon   20       Pruzany
95 Morduchovich Shlomo   8       Pruzany
96 Morduchovich Simcha   4       Pruzany
97 Mormolovsky David Yitzchak 30 Chaya 22 Yenta 3 [f] Shershev
98 Morozovich Shimel-Yosel Yankel 22     -- Shershev
99 Movshovich Arel   13       Pruzany
100 Movshovich Chaim   5       Pruzany
101 Movshovich Icka   6       Pruzany
102 Movshovich Leizer   78 Hendl 50   Pruzany
103 Movshovich Wolf   8       Pruzany
104 Narenshtein Michel Moshe 18 -- -- -- Shershev
105 Naydes Hirsh Aron 25 Yachna 22 Beila 8 [f]
Sora 4 [f]
Bereza
106 Nitzberger Shlomo Tevel 22 Feigl 15   Pruzany
107 Novik Wolf         K.M. Seltz
108 Nun Baruch Meer 16       Pruzany
109 Nun Meer Leib K.M.       Pruzany
110 Olkes Leib Hirsh 28 Henia 24 -- Shershev
111 Olkes Shmerl Leib 30 Doba 25 Malka - 2 [f] Shershev
112 Pechinka Shmul-Zavel Chaim 30 Toube - Mindel 38 -- Shershev
113 Perkel Baruch Leizer 25 Feigl 20   Pruzany
114 Pernuvich Heshel Leizer 9       Pruzany
115 Pliachovsky Shapol Nisel (K.M.) 25 Yachna 18 Rokhl 1 [f] Seltz
116 Pliacman Baruch Yitzchak 27 Cetl 25 Mariam 5 Shershev
117 Poliak Yudel Calko 28 Malka 24 Shipka 5 [f] Shershev
118 Pomaraniec Leib Srol 24 Feiga-Liba 22 Rokhl 5 [f]
Sorka 2 [f]
Malch
119 Porozovsky Arel Leib 14       Pruzany
120 Porozovsky Rochl Leib 17     grandfather Yitzchak Pruzany
121 Praysman Smul- Abram Asher 12 -- -- -- Shershev
122 Present Hirsh-Baruch Leib 14     -- Shershev
123 Ribnisky Meer Yitzchak 70       Pruzany
124 Richman Shmuel-Elia Moshe 13     -- Shershev
125 Rubinshtein Simon Moshe 24 Ester Malka 19   Pruzany
126 Sapershtein Yankel-Moshe Asher 27 Chayka 18 -- Shershev
127 Sarnak Meer Moshe 18 Maria 16 -- Shershev
128 Savrin Mordechai Leib 24 Miriam 22 -- Shershev
129 Segelman Simcha Nochman 38 Henia 36   Pruzany
130 Sekhanovich Issac Berko 25 Sima 24 -- Shershev
131 Shafran Feivel Wolf 25 Mariam 24 Tema 4 [f] Shershev
132 Shaiovich Leibka   6       Pruzany
133 Shaiovich Srul   4       Pruzany
134 Shalilovich Yosel   6       Pruzany
135 Shalita David-Shabtai Yeber 20 Chaya 15 -- Shershev
136 Shalovich Leibka   6       Pruzany
137 Shapira Shepsel Hersh 28 Chaya 25 -- Shershev
138 Shigengord Issac Yechiel 36 Leya 35  Hanelia 11 [f] Chanka 10 [f] Shershev
139 Shliomovich Notka   5       Pruzany
140 Shmuelovich Abram   20       Pruzany
141 Shmuelovich Leizer   15       Pruzany
142 Shteinshleger Baruch Yosel 7       Pruzany
143 Shtumman Nochim Yitzchak 18 Chaya-Sora 16 -- Shershev
144 Simonovich Yitzchak   7       Pruzany
145 Teninbaum Mandel Shlomo 30 Vada 28 Reizl  -2 [f] Shershev
146 Veles Yudko Leib 28 Gitl 18 -- Shershev
147 Victorovich Chaim   15       Pruzany
148 Vinokur Issac Baruch 25 Beila 22 -- Shershev
149 Volk Chatska Rubin 26       Pruzany
150 Volozhin Yosel Chaim 24 Sheina Sora 24 Leizer Yitzchak - 6 [m] Rivka - 3 [f] Pruzany
151 Volyner Chailb Yosel 30 Sora 28 Beila - 8 [f] Shershev
152 Wineman Yitzchak Moshe 35 Chaya 36 Tema 5 [f] Shershev
153 Wingrad Shapsia Hirsh 25 Leya 23 -- Shershev
154 Winograd Shmuel Moshe 45 Beila 29  Pelta- 4 [f] Shershev
155 Yankelovich David   20     Brother in-law           Issac - 24 Pruzany
156 Yankelovich David   21       Pruzany
157 Yankelovich Hershel           Pruzany
158 Yankelovich Hirshel   20 Sorka 18   Pruzany
159 Yitzkovich Abram     Sora     Pruzany
160 Yudkovich Elka   9       Pruzany
161 Zalsman Abram Baruch 28 Malka 29 -- Shershev
162 Zegarmister Yosel-Chaim Avraham 27 Leya 24 -- Shershev
163 Zhidovich Leizer Leib 40 Rochana 36   Pruzany
164 Ziserman Tanchum Leib 18 Basya 17 -- Shershev
165 Zivelevich Hirsh Yitzchak 16 Tema 16   Pruzany
166 Zlotnik Abram - Yosel Meer 18 Gitl 16 -- Shershev
167 Zlotnik Meer Aron 48 Leya 46 -- Shershev


K.M. = Kahal Member (Member of the Kahal Counsil)


| General PSA |