THE YAVNEH  ORGANIZATION IN SHERSHEV

Chief Rabbi - Boimriter Eliyahu, Aptayker

Names of people listed in the booklet published on the occasion of the
10th Anniversary of the Yavne Tarbut School in Shershev
.

School Committee - 1926
Krugman Yechezkel (Pres.) Kantarovich Kapel Shneider Zalman
Kabizetzki Yacov Meir (Secy) Kantarovich Reuben Rasichavski Avraham
Averbuch Shlomo Sheinboim Baruch Zelig Maletzki Pesach

List of School Personnel, 1926 - 1935

School year 1926 /1927 School year 1927 /1928 School year 1928 /1929
Shtein (Principal) Broiman Shneider Yacov (Principal)
Diomant Goldberg Moshe Bozshinski Sh.
Valdshan Yoel Valdshan Yoel Broiman Shimon
Rabinovitch Gurevich Baruch Graber Dobel
Gurevich B. Moderikamen Valdshan Yoel
    Moderikamen

 

School year 1929 /1930 School year 1930 /1931 School year 1931 /1932
Shneider Yacov (Principal) Kotshinsken M. (Principal) Peker Yacov Simcha (Principal)
Bozshinski Sh. Kotshinska Devora Valdshan Yoel
Graber D. Tronska Teibel Nitzberg Yisrael
Valdshan Y. Valdshan Yoel Hochberg Devora

 

School year 1932 /1933 School year 1933 /1934 School year 1934 /1935
Peker (Principal) Valdshan Yoel (Principal) Valdshan Yoel (Principal)
Valdshan Yoel Lipkind Asher Yudelevski Yacov
Yudelevski Yacov Yudelevski Yacov Skobelevski Sheineh
Hochberg Devora Skobelska Sheineh Pomerantz Leah
    Zundovich Yacov

Members of the Reorganized Committee

from the Shershev Colony in NY.

Nachman Pasmanik Shlomo Averbuch
Pesach Averbuch Shmuel Krugman
Avraham Tzvi Alexander David Ninold
Yitzhak Yacov Gelman Benyamin Yitzchak Miletzski
Hershel Zalepski Isser Zuber
Hershel Pinski  

Trustees of the General Gimilut Chassadim Fund

(A loan fund for the poor)

Gichman Isser Pomerantz Yosef Kiselev Yosef
Visoker Yisrael Koziol Michal Kleinerman Yacov
Tenenboim Shapshe Valdshan Notel Krugman Yechezkel
Lindin Yitzchak Kantorovich Reuben Rachames Aharon
Sinai Benyamin Koloditzski Avraham  

Committee for General Linat Tzedek Fund

(For helping the sick)

Veisoker Yisrael (President) Kantorovich Reuben
Kiselev Yosef (Secretary) Gichman Isser
Pomerantz Yosef Krugman Kasir Yechezkel
Benyamin Sinai Birenboim Zerach (Petach Tikva - Israel)
Kleinerman Yacov Zilbershtein Moshe Eliyahu
Koziol Michal Kiselev Yosef (Secretary)
Tenenboim Shapshe  

Donors to the Gimilut Chassadim Fund

Baidatch Moshe Aharon, Shuster Kvelman Teme, Kremerke
Baizer Sheineh Mirel, Kremerke Lebershtein Leibel, Stolar
Baomritter Fanya, Apteik Lebershtein Shmuel, Photographer
Biltchik Yehuda, Shlosar Leheman Feivel, Kremer
Birnboim Zerach, Petach Tikva, Merchant Lernkind Aharon, Shuster
Chadritzki Shalom Bear, Single maker Lipshitz Benedit, Baker
Chadritzki Gdalyahu Lipshitz Elkana, Shlosar
Domev Ginendel, Kremerke Machleder Chaikeh
Feinbir Shlomo, Merchant Milner Shmuel Yosel, Rimar
Feinbir Gershon, Doraf hendler Nates Moshe Yosef, Butcher
Feldman Shlomo, Shingle maker Neibrif Eliyahu, Wagon owner
Fishel David, Shmatnik Neibrif Sarah, Kremerke
Fisheles Hertzkeh, Hendler Niboshtchik Simcha, Shneider
Fishman Shlomo, Doraf Hendler Nirenblat Moshe
Friedman Zalman (Brisk), Merchant Nitzberg Moshe, Rimar
Galperen Meir, Sheinker Osipovitch Hershel Yitzchak, Ferdhend
Gelershtein Moshe (Brisk), Merchant Pakter Baruch, Smolarnik
Gelershtein Aharon, Grain handler Pinski Yehoshua, Kremer
Gelman Meir, Shneider Pomerantz Yosef, Kremer
Gichman Isser, Merchant Pomerantz Moshe, Grain handler
Gichman Yacov, Shlosar Pomerantz Leah, Teacher
Givashtchik Zelik, Grain handler Reitman Yitzchak David, Butcher
Granat Feivel Reitman Leizer, Butcher
Gustman Alteh, Kremerke Revzin Firmeh (Bialystok)
Gviref Avraham, Dentist Roames Bobel, Shneiderke
Izbitzki Shimon, Shneider Rosochvski Avraham, Farber
Izbitzki Chemel, Shingle maker Sacheh Moshe (Brisk), Merchant
Kalbekoif Hersh (son of Avraham), Butcher Selik Chaim (Brisk), Merchant
Kalbkoif Berel, Butcher Shemesh Yosef, Kremer
Kalbkoif Hersh (son of Elzer), Butcher Shneider Avigdor, Smolarnik
Kaminietzki Bobel, Shneiderke Shneider Evdihu, Shmatnik
Kaminietzki Moshe, Shmatnik Shneider Yitzchak, Stolar
Kaminietzki Yitzchak Hersh,Wagon Owner Shneider Yisrael, Shmatnik
Kantorovich Reuben, Kremer Shneider Yacov, Shmatnik
Kantorovich Kapel, Kremer Sinia Benyamin, Kremer
Kantorovich Yitzchak, Kremer Tenboin Shabtai, Kremer
Katovski Yona, Shuster Tenenboim Chaim, Stolar
Katovski Yacov, Shuster Tenenboim Feivel, Hendler
Kiselev Yosef, Tandetnik Tuchmacher Moshe, Merchant
Kleinerman Yacov, Grain handler Veiner Moshe, Daraf handler
Kleinshtib Alter, Shuster Veisoker Yisrael, Milger
Kobizetzki Yacov Meir, Kremer Vinakir Yisrael, Shneider
Koziol Michael, Kremer Vinograd Yisrael, Kremer
Kravtchik Moshe, Shmatnik Vinograd Lazer Levi, Baker
Kravtchik Yacov Yesheiyahu, Shmatnik Vinograd Feigel, Sheinkerke
Krenitzer Natan, Wagon owner Volinietz Rivka
Kronshtat Pinchas, Glezer Yidelevski Yacov, Lerer
Krugman Yechezkel, Kremer Zeitzman Yacov (Pruzany), Merchant
Krugman Mordechai, Shloser Zilbershtein, Moshe Eliyahu,Sheinker
Kvelman Avraham, Baamter  

Donors to the Shul Fund

Surname and Name Occupation
Aprik Paltiel -
Aranavitch Chana-Shasheh -
Arlevski Menasheh -
Averbuch Esther -
Averbuch Leizer Bear -
Averbuch Shlomo -
Baidatch Moshe-Aharon Shuster
Berenshtein Yitzchak -
Bikshtein, Moshe -
Birnboim Moshe -
Bleichbard Shlomo-Issac -
Bliacher Hersh -
Bremer Esther -
Boimriter Eliyahu Apt.
Chadritzki Gedalyahu -
Chadritzki Shalom-Bear Shingle maker
Dolman Avraham -
Domev Yudel -
Dvoretzki Velvel -
Dvoretzki Zeev -
Eizenshtat Chaim -
Fantel Moshe-Yosef -
Farber Shalom-Yosef -
Farber Zumel -
Feinbir Michal -
Feinbir Mordechai -
Feinbir Avraham -
Feinbir Shimon -
Feldman Nachman -
Fisheles Hertzkeh Hendler
Galdberg Binyamin -
Galperen Chaim Wolf -
Galperen Eliyahu -
Galperen Shlomo -
Gardan Yitzchak -
Gelershtein Aharon Grain handler
Gelershtein Alter -
Gelershtein Zavel -
Gelman Meir Shneider
Gelman Moshe-Mordechai -
Gichman Esther -
Gichman Yacov Shlosar
Glatzer Elchanan -
Glatzer Rachel -
Glezer Moshe -
Granat Feivel -
Gurevich Yitzchak -
Guterman Yosef -
Hafman Nachum -
Hilman Lipa -
Izbitzki Yosef -
Kagan Hershkeh -
Kalbkoif Berel Butcher
Kalbkoif Leib -
Kalbkoif Shaul -
Kalbkoif Hersh -
Kalbkoif David -
Kamaiker Hersh -
Kaminker Moshe -
Kaminker Hertzkeh -
Kamenietzki Shimon -
Kantorovich Kapel Kremer
Kantorovich Reuben Kremer
Kapelashnik Leah -
Kaplan Yitzchak -
Katovski Yona Shuster
Kavalak Yitzchak -
Kavizetzki Yacov-Meir -
Kirzshner Yisrael -
Kirzshner Yacov-Zelig -
Kleinerman Yacov Grain handler
Kleinshtib Alter Shuster
Koloditzki Avraham -
Koziol Michael Kremer
Kravtchik Binyamin -
Kraman Yacov -
Kraman Moshe -
Krenitzer Eliyahu -
Kronshtat Yitzchak-Moshe -
Kronshtat Pinchas Glezer
Kraman Mordechai-Shmuel -
Krugman Rivka-Rachel -
Krugman Yacov -
Krugman Simcha -
Krugman Mordechai Shloser
Krugman Mosheh -
Krugman Yechezkel Kremer
Kvelman Yacov -
Kvelman Teme Kremerke
Lebershtein Berel -
Lebershtein Chana-Devora -
Leienman Feivel -
Leienman Shimon -
Lernkind Aharon Shuster
Leshtzinski Mordechai -
Levkavitch Zalman -
Linievski Shmerel -
Lipshitz Benedit Baker
Malietzki Pesach -
Meister Daniel -
Meister Shmuel -
Meister Yisrael -
Milner Shmuel-Yoel Rimar
Moravski Yosef -
Nates Moshe-Yosef Butcher
Navigaski Kadish -
Neibrif Sarah Kremerke
Neibrif Yeka -
Neibrif Zalman -
Niebashtik Zelig -
Nieboshtchik Simcha Shneider
Nirenblat Kaikel -
Nirenblat Moshe -
Nitzberg Moshe Rimar
Osipovitch David -
Osipovitch Hershel-Yitzchak Ferd hend
Pasmanik Pinchas -
Patshinkeh Yitzchak -
Pazniak Matityahu -
Pitkavska Dr. -
Pinski Yehoshua Kremer
Pomerantz Avraham -
Pomerantz Yosef Kremer
Rachames Aharon -
Ranies Mordechai -
Reitman Avraham -
Reitman Berel -
Reitman Yosef -
Reitman Mindel -
Reitman Eliezer -
Reitman Yitzchak-David Butcher
Rozenboim Hertzkeh -
Rosochvski Avraham Farber
Rubin Yitzchak -
Segelman Hersh -
Seletzski Nechemya -
Shemesh Yosef Kremer
Shacherman Hnnih??? -
Shacherman Moshe -
Shainzag Chaim -
Shainzag Mordechai -
Shainzag Moshe -
Shmulievitch Elchanan -
Shneider Avigdor Smolarnik
Shneider Zalman -
Shneider Berel -
Shneider Yitzchak Stolar
Shteinberg Chaim -
Shterman Chaya-Leibeh -
Shterman Avraham-Yitzchak -
Shtifzan Rachel -
Shufman Chaim-Yoel -
Shurukman Riveh -
Simchavitch Yudel -
Smargan Mordechai -
Sushitzki Sarah -
Tenenboim Chaim Stolar
Tenenboim David -
Tenenboim Meir-Chaim -
Tuchmacher Yosef -
Tzemachovitch Shmuel Shechet U Bodek
Tzeshinik Zeidel -
Vafenshtein Moshe -
Valdman Chana -
Valdshan HaRav Avraham-Aharon -
Valdshan Notel -
Valdshan Yoel -
Veiner Moshe Daraf handler
Veiner Yudel -
Veisoker Yisrael Milger
Vexler Yona -
Vinokur Yisrael Shneider
Vinikur Mordechai -
Vinikur Tzemach -
Vinograd Lazer-Levi Baker
Vinograd Moshe -
Vinograd Moshe-Simcha -
Weitzhendler Alter -
Yacobavitch Zelig -
Yavlanavitch Avraham -
Yavlanavitch Eliezer -
Yavlanski Yudel -
Yudelevska Chameh-Henieh -
Yudelevski Raizel (Beinish's wife) -
Yudelevski Beinish -
Zalevski Yacov -
Zamochavski Chava -
Zaritzki Yudel -
Zatatzki David -
Zeifzik Moshe -
Zilbershtein Moshe-Eliyahu Sheinker
Zlatnik Aharon-Mordechai -
Zlotnik Leizer from Chvalaveh
Zlatnik Moshe-Yisrael -
Zshuk Yisrael -
Zuber Moshe -
Zuber Pesel -

Homepage  Index to Exhibits  Yavneh index