1897 PRUZHANY UYEZD VSYA ROSSIA

( Pruzhany Uyezd)

SURNAME NAME ACTIVITY PLACE
AIZENBAUM Iosel Tov Haberdashery Bluden
AVGUSTOVSKY Shahna Gershk Haberdashery Stochek, Belovejsko
BAKUNOVSKY Yank. Abr Forest Suhopolsky volost
BLYAHAR Movsha Velvel Grocery Narevka
BRUSTIN Faaya Morduh Manufactured goods Narevka
EPSHTEIN Berko Dav Baker Bluden
EPSHTEIN Leya Zelm Manufactured goods Narevka
FRIDMAN Movsha Iosel ---- Bluden
FRUMER Movsha Boruh Dry goods Bluden
GARBARSKY Faivel Iosel Leather Narevka
GOLDFARB Dvoira Grocery Narevka
GOLDFARB Leya Shmul Manufactured goods Narevka
GOLNER Yudel Grocery Narevka
GOLNER Freida Small trade Narevka
IZBUTSKY Haim Dav. Iron Narevka
KAPLYANSKAYA Haya-Leya Grocery Narevka
LEV Rivka Shimshel. Grocery Narevka
LEVITSKY Iosel Bath-house Narevka
MELESHKOVSKY Leiba Abr Mill Narevka
MINKIN Itsko Morduh Different goods Stochek, Belovejsko
PINES Michel Abr Forest Urochische Kosheliha
POROZOVSKY Shamel Gersh Dry goods Bluden
ROZENBLUM Leiba Abel Forest Urochische Rogachi
ROZOVSKY Shamel Gershk ---- Bluden
SHAPIRA David Small trade Narevka
UNTERMAN Abr. Iosel Forest Urochische Yzvichi and Mejdulesie

Home Page  Index to Exhibits People of Other Villages