PEOPLE OF OTHER VILLAGES

Business Directories

Russian Guide 1903

SURNAME NAME ACTIVITY PLACE
LEVKOWITZ Kaz. Ed Vintner Bankovsk.
POGODINA Eliz. Gabr Vintner Barezek
GROMINTSKAYA Sof. Keavovna Vintner Bluden
CHARNETSKI Yos Bricks &  Vinter Dobuchinsk
KLEINMICHEL Vera Vladimirovna Vintner, Bricks Dobuchinsk
TREMBITSKI Vladis. Bogusl Bricks, Vinter Linevo
KOZAKEVICH Mar.Aldr Bricks Matvevsk. volost
BICHOVETZ Vaida Iv Vintner Michailovsk
DZEKONSKY Marian Albinovna Vintner Mikhailovsk
SHAPIRO Hinda Froimovna Dry Goods Narevka
VESBERG   Mill Narevka
LIFSHITZ Movsha Fishel Starch Nikitinsk.
BAGAN Rochla Beniaminovna Dry Goods Pruzhany Uyezd
LEDERMAN Mendel Lumber Pruzhany Uyezd
LEVIN Vigdor Yosselevich Dry Goods Pruzhany Uyezd
MINTZBERG Naftal. Meirovich Lumber Pruzhany Uyezd
PINES Michel Zalmanovich Lumber Pruzhany Uyezd
POCHINKA Chemel Movsh Lumber Pruzhany Uyezd
POMERANETZ Srul Shebselovich Lumber Pruzhany Uyezd
TRUK Tzalko Lumber Pruzhany Uyezd
UNTERMAN Abr. Yosselovich Lumber Pruzhany Uyezd
YAGLOM Shimel Leizerovich Lumber Pruzhany Uyezd
ZAKKHEIM Abr. Lumber Pruzhany Uyezd
SEMASHKO, Yos. Vintner Rudninsk
BEREZNIAK Yosel, Bricks Smuga, Nikitinsk.
LIBERSHTEYN Yudel Glue " " "

Home Page  Index to Exhibits People of other villages