ALPHA INDEX PRUZHANY UYZED SOLDIERS YEARS 1844,70,71,73,74

YEAR

FAMILY NAME

GIVEN NAME

PATRONYMIC

AGE

TOWN

FOND

1844

ARIA

Judel Leiba

Shmojlovich

12

Shereshevo

856-1-2

1844

BAGNICKY

Srul Rubin

Joseliovich

14

Pruzhany

856-1-2

1870

BLIAKHAR

Froim

Nakhamovich

21

Pruzhany

856-1-7

1870

BLIAKHAR

Jankel-Leib

Gershkovich

20

Shereshevo

856-1-7

1870

DOLGEI

Zorakh

Genokhovich

21

Pruzhany

856-1-7

1870

FELDMAN

Srol 

Abramovich

24

Shereshevo

856-1-7

1844

FELMAN

Meer

Shepsheliovich

12

Shereshevo

856-1-2

1873

FELMAN

Mordukh Meer

Shebsheliovich

21

Shereshevo

856-1-9

1844

FISHELER

Aron

Mordukhovich

16

Shereshevo

856-1-2

1874

FUTERMAN

Jankel-Beirakh

Gershovich

25

Malech

856-1-10

1844

GEILER

Mordko Ber

Shimenovich

16

Pruzhany

856-1-2

1844

GERSHONOVICH

Zelman Movsha

Rubinovich

18

Pruzhany

856-1-2

1870

GIRSHMAN

Borukh-Genokh Abram

Gershkovich

23

Shereshevo

856-1-7

1873

GISHES

Icko

Khackeliovich

25

Shereshevo

856-1-9

1870

GLOCERMAN

Movsha-Nokhel

Joseliovich-Berkovich

25

Bereza

856-1-7

1844

GOLBARK

Goroshko

Shmuilovich

24

Pruzhany

856-1-2

1870

GOLDBERG

 Josel Movsha Shlioma

Volfovich

26

Selec

856-1-7

1870

GOLDBERG

Jankel

Joseliovich

23

Pruzhany

856-1-7

1873

GOLDBERG

Sholom

Leizerovich

22

Malech

856-1-9

1844

ICKO

Aria Judko

Gershkovich

15

Pruzhany

856-1-2

1870

JABLONSKY

Mordukh

Osherovich

21

Pruzhany

856-1-7

1871

JABLUN

Jankel

Osherovich

24

Pruzhany

856-1-8

1844

JABLUNOVSKY

Rakhmel Leizer

 

16

Pruzhany

856-1-2

1873

KACKIEVICH

Mordukh Lipa

Mendeliovich

29

Shereshevo

856-1-9

1844

KAPLAN

Leiba

Mordukhovich

13

Selec

856-1-2

1870

KAPLAN

Nokhim

Mordukhovich

20

Shereshevo

856-1-7

1870

KHANDZHES

Mordukh Shleer

Froimovich

22

Shereshevo

856-1-7

1874

KHARKOVSKY

Jankel

Juleliovich

26

Shereshevo

856-1-10

1873

KHVALOVSKY

Lipa Jankel

Gershkovich

21

Shereshevo

856-1-9

1874

KOLIADICKY

Khaim

Maniovich

22

Selec

856-1-10

1873

KRINICER

Khaim

Gershonovich

26

Shereshevo

856-1-9

1873

LIASMAN

Elia

Ickovich

22

Shereshevo

856-1-9

1873

LODFARBERG

Faivush-Khaim

Ickovich

21

Shereshevo

856-1-9

1844

MORDUKHOVICH

Abram Meer

 

12

Malech

856-1-2

1874

POCHINKA

Abram-Icko-Jankel

Leibovich

22

Shereshevo

856-1-10

1844

PODLESHUK

Faivel

Shmuilovich-Berkovich

12

Shereshevo

856-1-2

1870

POMERANC

Jankel Elia

Joseliovich-Leibovich

25

Malech

856-1-7

1874

RABMAN

Leiba

Leizerovich

27

Shereshevo

856-1-10

1871

ROZEMBEM

Jankel Aron

Movshovich

21

Shereshevo

856-1-8

1871

ROZEMBOUM

Icko

Khashepovich

24

Shereshevo

856-1-8

1871

RUBINSHTEIN

Mordukh

Osherovich

21

Selec

856-1-8

1844

RYMES

Icko

Zundeliovich

17

Shereshevo

856-1-2

1844

SHMUKHLER

Movsha Ber

Khaimovich

13

Pruzhany

856-1-2

1873

SHMUKLER

Jovel-Gershon

Elikovich

28

Shereshevo

856-1-9

1844

SHNAIDER

Khaim

Borukhovich

13

Selec

856-1-2

1844

SOVLISTA

Efroim Leiba

Nokhimovich

14

Bereza

856-1-2

1844

TOPEL

Jankel

Abramovich

13

Pruzhany

856-1-2

1844

TRIBMAN

Abram Liber Sholom

Joseliovich

14

Shereshevo

856-1-2

1844

TRUS

Peisakh

Berkovich

14

Selec

856-1-2

1873

VALDER

Movsha-Judel

Joseliovich-Jankeliovich

22

Pruzhany

856-1-9

1873

VALDMAN

Meer

Osherovich

27

Shereshevo

856-1-9

1873

VALDSHON

Ruvin

Gershkovich

28

Shereshevo

856-1-9

1870

VINOKUR

Orel

Judeliovich

24

Pruzhany

856-1-7

1873

ZINGMAN

Jovel-Jankel

Beniaminovich

21

Shereshevo

856-1-9

1870

ZYCLEID

Srol Gershko

Abramovich

21

Shereshevo

856-1-7