SOLDIERS FROM SHERESHEVO

YEAR

FAMILY NAME

GIVEN NAME

PATRONYMIC

AGE

FOND

1844

ARIA

Judel Leiba

Shmojlovich

12

856-1-2

1870

BLIAKHAR

Jankel-Leib

Gershkovich

20

856-1-7

1870

FELDMAN

Srol 

Abramovich

24

856-1-7

1844

FELMAN

Meer

Shepsheliovich

12

856-1-2

1873

FELMAN

Mordukh Meer

Shebsheliovich

21

856-1-9

1844

FISHELER

Aron

Mordukhovich

16

856-1-2

1870

GIRSHMAN

Borukh-Genokh Abram

Gershkovich

23

856-1-7

1873

GISHES

Icko

Khackeliovich

25

856-1-9

1873

KACKIEVICH

Mordukh Lipa

Mendeliovich

29

856-1-9

1870

KAPLAN

Nokhim

Mordukhovich

20

856-1-7

1870

KHANDZHES

Mordukh Shleer

Froimovich

22

856-1-7

1874

KHARKOVSKY

Jankel

Juleliovich

26

856-1-10

1873

KHVALOVSKY

Lipa Jankel

Gershkovich

21

856-1-9

1873

KRINICER

Khaim

Gershonovich

26

856-1-9

1873

LIASMAN

Elia

Ickovich

22

856-1-9

1873

LODFARBERG

Faivush-Khaim

Ickovich

21

856-1-9

1874

POCHINKA

Abram-Icko-Jankel

Leibovich

22

856-1-10

1844

PODLESHUK

Faivel

Shmuilovich-Berkovich

12

856-1-2

1874

RABMAN

Leiba

Leizerovich

27

856-1-10

1871

ROZEMBEM

Jankel Aron

Movshovich

21

856-1-8

1871

ROZEMBOUM

Icko

Khashepovich

24

856-1-8

1844

RYMES

Icko

Zundeliovich

17

856-1-2

1873

SHMUKLER

Jovel-Gershon

Elikovich

28

856-1-9

1844

TRIBMAN

Abram Liber Sholom

Joseliovich

14

856-1-2

1873

VALDMAN

Meer

Osherovich

27

856-1-9

1873

VALDSHON

Ruvin

Gershkovich

28

856-1-9

1873

ZINGMAN

Jovel-Jankel

Beniaminovich

21

856-1-9

1870

ZYCLEID

Srol Gershko

Abramovich

21

856-1-7