SOLDIERS FROM SELEC

YEAR

FAMILY NAME

GIVEN NAME

PATRONYMIC

AGE

FOND

1870

GOLDBERG

 Josel Movsha Shlioma

Volfovich

26

856-1-7

1844

KAPLAN

Leiba

Mordukhovich

13

856-1-2

1874

KOLIADICKY

Khaim

Maniovich

22

856-1-10

1871

RUBINSHTEIN

Mordukh

Osherovich

21

856-1-8

1844

SHNAIDER

Khaim

Borukhovich

13

856-1-2

1844

TRUS

Peisakh

Berkovich

14

856-1-2