DUMA (Voters Lists) 1912 by Shtetl

SURNAME GIVEN NAME FATHER PLACE
ALEKSANDROVSKI Movsha Srol Shereshev
APRIK Pelet Meer Leyb Shereshev
ARONOVICH Yudel Sochor Shereshev
ASHKENAZI Aizik Srol Shereshev
ASHKENAZI Ovsei Meer Shereshev
AVERBUCH Leizer Ber Shlioma Shereshev
AVERBUCH Shlyoma Leizer Ber Shereshev
BARENBAUM Moisha Sholom Shereshevo
BELOSTOKSKI Leib Abram Shereshev
BIEDACH Movsha Aron Yosel Shereshev
BIRENBAUM Sholom Dovid Shereshev
BOER Abram Volf Leib Shereshev
CHANDZHES Movsha Froim Shereshev
CHANKOVSKI Itsko Leizer Shereshev
CHEIKIN Hershko   Shereshev
CHERCHEVSKI Yosel   Shereshev
CHIDRITSKI Sholom Ber Shereshev
CHVALOVSKI Meer Srol Shereshev
CHVATSKI Pinkhas Yovel Shereshev
DAVIDOVICH Shimshel   Shereshev
DITKOVICH Kusel Hertzko Shereshev
DRANITSKI Movsha Aron Chaim Shereshev
DVORETSKI Volf Yudel Shereshev
EPELBAUM Leizer   Shereshev
FARBER Zusel Abram Shereshev
FARBER Mendel Yankel Shereshev
FEINBIR Shimen Binyamin Shereshev
FEINBIR Lipa Shmuel Shereshev
FEINBIR Chatskel Shmuel Shereshev
FELDBAUM Nachman Shimshel Shereshev
GALPERIN Mendel Pinches Shereshev
GALPERIN Khaim Volf Fishel Shereshev
GANELES Mendel Hertz Shereshev
GELERSTEIN Chaim Abram Itzko Shereshev
GELERSTEIN Zavel Chaim Shereshev
GELERSTEIN Chona Movsha Shereshev
GELMAM Chaim Hershko Shereshev
GELMAN Lipa Yankel Shereshev
GERSHOVICH Gershon Shebsel Shereshev
GICHMAN Dovid Feivel Shereshev
GICHMAN Berko Feivel Shereshev
GLEICHMAN Osher Chaim Shereshev
GLEICHMAN Chaim Mendel Shereshev
GLEZER Movsha Yudel Shereshev
GLEZER Leib Yudel Shereshev
GOBERMAN Yankel Leib Leizer Shereshev
GOCHMAN Nosel Leib Froim Shereshev
GOCHMAN Morduch-Shlyoma Froim Shereshev
GOCHMAN Yosel Froim Shereshev
GOFMAN Nochem Movsha Shereshev
GOLDFARB Nota Shebsel Shereshev
GRANAT Yankel Sender Heshel Shereshev
GUTERMAN Movsha Yosel Shereshev
KAGAN Yudel Dievel Shereshev
KALBKAUF Ovzer Berko Shereshev
KALBKAUF Shevel Zelman Shereshev
KALBKAUF Yankel Abram Shereshev
KALBKAUF Abram Yankel Shereshev
KALBKAUF Leiba Zelman Shereshev
KAMENETZKI Shimel Shloma Shereshev
KAMENETZKI Movsha Chaim Shlioma Shereshev
KAMENETZKI Leizer Shevach Shereshev
KAMENETZKI Movsha Leizer Shereshev
KANTOR Hershko Tzalko Shereshev
KANTOROVICH Kopel Shevach Shereshev
KATOVSKI Mates Yosel Fievel Shereshev
KATZ Berko   Shereshev
KIRZNER Mendel Srol Shereshev
KIRZNER Yankel Zelik Srol-Mendel Shereshev
KLEINSHTUB Aron-Hirsh Faivel Shereshev
KLEINSHTUB Feivel   Shereshev
KLIENERMAN Sholom Abram Shereshev
KOMENKERER Hershko Berko Shereshev
KOMENKERER Shlyoma   Shereshev
KORCHOMKER Lipa Volf Shereshev
KORCHOMKER Leiba Movsha Shereshev
KOVALOK Itsko Mordukh Shereshev
KOZIOL Itsko Nota Shereshev
KRAVCHIK Benyamin Fishel Shereshev
KROMAN Khona Mordukh Shereshev
KROMAN Yankel Khon Shereshev
KRUGMAN Moishe Zelman   Shereshev
KRUGMAN Yankel Hirsh Shereshev
KRUGMAN Mordukh Shmuel   Shereshev
KRUGMAN Hersh Movsha Shereshev
KRUGMAN Simkha-Dovid Hersh Shereshev
KUPERMAN Yovna-Nota Volf Shereshev
KVELMAN Yankel Abram Shereshev
KVELMAN Hersh Abram Shereshev
LEBERSHTEYN Yudel Hirsh Shereshev
LEENMAN Shamshel Shimel Shereshev
LEVKOVICH Zelman Rafal Shereshev
LIFSHITZ Meer Shamshen Shereshev
LIFSHITZ Hershko Meer Shereshev
LIFSHITZ Shevel Itsko Shereshev
LIFSHITZ Bendet Elchona Shereshev
LINEVSKI Morduch Hersh Shereshev
LISKER Morduch Peretz Shereshev
LUNSKI Srol Zvulen Hirsh Shereshev
LYASMAN Srol Ele Shereshev
MACHLEDER Movsha Meer Shereshev
MAKAREVICH Stepan David Shereshev
MEISTER Shmuel Abram Itzko Shereshev
MEISTER Yosel Abram Itzko Shereshev
MILETSKI Yosel Ele Shereshev
MILNER Abram Lipa Shereshev
MURAVSKI Yosel Aron Shereshev
MURAVSKI Aron Hersh Shereshev
MURAVSKI Shimshon Hershko Shereshev
NAIBRIV Yankel Moshe Shereshev
NAIBRIV Zelman Movsha Shereshev
NIBOSCHNIK Zelik Moishe Shereshev
NIRENBLAT Shlioma Nevach Moishe Shereshev
NIRENBLAT Chaikel Moishe Shereshev
NITZBERG Leizer Ber Hertz Shereshev
NITZBERG Aron Ber Hertz Shereshev
NITZBERG Osher Nachman Shereshev
NOTESS Ovsei Pinches Hersh Shereshev
NOVINSKI Zelik Abram Shereshev
OKOLNITSKI Berko   Shereshev
OLKES Movsha Nachman Shereshev
PANTEL Zelman Yosel Shereshev
PASMANIK Abram Mates Shereshev
PASMANIK Yosel   Shereshev
PASMANIK Aizik Abram Shereshev
PERKAL Leib Meer Shereshev
PINSKI Sholom Hirsh Shereshev
PINSKI Ovsei   Shereshev
POLIASHUK Yankel Ber Shereshev
POLYAK Morduch Yosel Shereshev
POMERANETZ Markus   Shereshev
POMERANETZ Abram Shebsel Shereshev
PRAISMAN Shmuel Leib Osher Shereshev
RAITMAN Berko Meer Shereshev
ROSUKHOVSKI Abram Zelman Shereshev
SELETSKI Shmuel Morduch Shereshev
SHAMES Vigder Yankel Shereshev
SHAMES Yosel Vigder Shereshev
SHEINMAN Simcha Moishe Shereshev
SHEINZOG Morduch Yosel Shereshev
SHNEIDER Ovadya Chaim Shereshev
SHNEIDER Aron Shmuel Shereshev
SHNEIDER Shlyoma Itzko Shereshev
SHNEIDER Peisach Itzko Shereshev
SHOCHERMAN Abram   Shereshev
SHUCHMACHER Yosel Morduch Shereshev
SHVARTZGOR Bendet Movsho Shereshev
SIMENOVSKI Movsha Srole Shereshev
SMORGON Yankel Volf Shereshev
SMORGRON Morduch Volf Shereshev
SOLOVEICHIK Shmuel Khaim Kadish Shereshev
TENENBAUM Itsko Dovid Yankel Shereshev
TENENBAUM Chaim Meer Shereshev
YABLONOVITCH Sanel Simcho Shereshev
YABLONOVITCH Pinches   Shereshevo
YABLUNOVICH Leizer Shmuil Shereshev
YAVER Shlioma Moishe Abram Shereshev
YUDELEVSKI Beinesh Rafal Shereshev
ZALUSHSKI Yankel Abram Itzko Shereshev
ZARITSKI Yudel Noto Shereshev
ZIBZAKH Movsha Morduch Shereshev
ZILBERSHTEIN Movsha Elya Morduch Shereshev
ZIVZACH Lipa Zorach Shereshev
ZLOTNIK Movsha Srol Yosel Shereshev
ZLOTNIK Morduch Aron Meer Shereshev

Home Page  Index to Exhibits People of Shereshev