PEOPLE OF SHERESHEV

Business Directories

Russian Guide 1903

SURNAME NAME ACTIVITY PLACE
HALPERIN Abr. Aron Haberdashery Shereshev
KLEINERMAN Abr Glue Shereshev
LESHCHINSKAYA Sora Morduknovna Dry Goods Shereshev
NIRENBLATT Chaik. Movs Tannery Shereshev
PINSKAYA Mikhla Yosselovna Dishes Shereshev
POLYAKEVICH Zlata Grocery Shereshev
PRANSMAN Sora Dry Goods Shereshev
SHEINMAN Rochla Dry Goods Shereshev
SOLOVEICHIK Chaya Kadishevna Dry Goods Shereshev
VAINSHTEYN Mordukh Dry Goods Shereshev
KADZEVICH Lolinfranz Pharmacy Shereshev.
(LESSEE) VILCHINSKI Petr. Anton

Home Page  Index to Exhibits People of Shereshev