1899 PRUZHANY UYEZD VSYA ROSSIA

Editorial Note: During this year almost all business were in private houses
of the owner himself and in some cases a rented one

SURNAME NAME ACTIVITY PLACE
BIRENBAUM Movsha Sholom Grocery Shereshev
BIRENBAUM Movsha Sholon., Not precious metals Shereshev,
CHEHANOVETZ Srol-Iser David., Grocery Shereshev, Ostrovetskaya Str. SHEIMAN house
CHEHANOVETZ Srol. Iser., Not precious metals Shereshev,Ostrovetskaya Str., SHEPMAN house
KRASINSKY Felix Yulian Drugstore Shereshev, Ostrovetskaya Str., ZARETSKY house
PINSKY Sholom Litman Manufact.and haberdashery Shereshev
YUDELEVSKY Dinya Yank Grocery Shereshev, Shkolnaya Str., GELMAN house, Mostovaya Str. YUDELEVSKY house
YUDELEVSKY Gina Yankel Restaurant Shereshev, Bazarnaya Str.

Home Page  Index to Exhibits People of Shereshev