Exit documents for Jews moving to Argentina

with the help of Jewish Colonization Society. 1895/1901/1902

Surname

Name

Location

Wife

Children

Averbuch

Beniamin Aronovich (40)

Selets

Sheina (36)

David (17), Abram (14), Aizik (10), Leiba (5),
Aron (2)  Shifrab.(1)

Elman

Movsha-Elia Volfov (43)

Domanovo Pruzansky uezd

UK

Sora-Riva (16), Rohlya (15), Aron (17), Volf (20)

Gleser

David Mendelev

Pruzhany.

Perlya

Zelman, Velvel, Leya, Etna, Zelda

Kivatinetz

Abram Zelmanovich

Pruzhany

Sheina-Leya

Zelman. Hona, Simha   Velya , Ronya.

Kivatinetz

Gershko Abramov

Pruzhany

Asna

Shlema, Rivka-Leya

Kolodetsky

Zelman

Selets

Leya

Rafail, Movsha, Bentsion, Iosel, Tevel, Eroha-Liba, Malka Zelda.

Kolyadetsky

Mendel Yankelevich-Leibovich (53)

Kartuz-Bereza

Deira (42)

Yankel (17), Ruvin (9), Moisei (9),Yusel (6), Beniamin (2), Reizlya (20), Sima (16), Ginda (14)  Ester (1 month).

Lyskovsky

Rubin Morduhov (40)

Pruzhany Uyezd

Malka (40)

Morduh (5), Feiga (14), Rivka (11), Leya (9), Roza (7), Ester (6)  Yudes (1)

Perel

Iosel Movshevich,

Pruzhany

Freida

Abram, Abe. Movsha, Meizor, Leizor, Hana, Haya, Sheina ,Guta.

Pomeranetz

Gershko Yankelevich-Zelikovich

Malech,

Tauba,

Itsko , Leiba

Pomeranetz

Srol Yankelevich-Zelikovich

Malech

Rivka

Shmul, Itsko-Haim, Gersh, Rubin, Shlema.
 Pesya.

Rubin

Shimen Yudelev (41)

Pruzhany Uyezd

Hana (41)

Notka (14), Abram (11), Movsha (7), Ber (2),  Peslya (10)

Sheines

Shlema Shneerov (49)

Pruzhany Uyezd

Sora

Haim (21), Esiv (21),
Evel (19), Aron (13), Abram (12), Pinchos (11), Ovsei (10), Shneer 2, Ester (17), Braina (15), Rohlya (5)

Teplitz

Leiba Beniaminov (49)

Pruzhany Uyezd

Ester (44)

Eber (19), Mairam (11),  Reizma (24), Masha (14), Ginda (9) Leya (1).

Tuchginaizer

Aizik Zelikov (42)

Pruzhany  (earlier from Tevly

Hinka (39)

Leiba (18) Yankel (11), Srol (6), Girsh (4), Movsha (2), Hana (4)  Liba 9.

 

Information from State Archive of Russian Federation on Bolshaya Pirogovskaya, fund 102, Police Department:

Homepage  Index to Exhibits  Various Lists