DUMA VOTER LISTS  1907

Pruzhany Uyzed   Alpha YAB - ZUS

SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

PROPERTY VALUE

YABLONSKI

Yankel-Shmaya

Shmuilov

650

YABLONSKI

Leyzer-Movsha

Osherov

175

YABLUN

Srol 

Abramov

125

YABLUN

Osher

Zundelev

150

YABLUN

Iser

Itskov

150

YABLUN

Abram-Itsko

Dovidov

85

YABLUNOVICH

Shmuel

Simhov-Dovidov

80

YABLUNOVICH

Sanel

Simhov-Dovidov

200

YABLUNOVICH

Pinhes

Abramov-Itskov

200

YABLUNOVICH

Srol

Leyzerov

60

YAGLOM

Yankel-Shimel

Leybov

1200

YAKOVITSKI

Haim

Leybov

70

YAKOVITSKI

Leyb

Haimov

 

YAKOVITSKI

Aron

Vigderov

200

YALINA

Gdalya

Dovidov

400

YALOVSKI

Meer

Ayzikov

380

YANBER

Shlioma-Movsha

Abramov

400

YANKELEVICH

Gilel

Froimov

 

YANOVICH

Ovsey

Ioselev

400

YANOVICH

Ovsey

Shmyilov

0

YANOVICH

Mendel

Todresovich

200

YANOVICH

Morduh

Itskov

285

YANOVICH

Shmuylo

Abramov

175

YANOVICH

Meylah

Ioselev

100

YANOVICH

Abram

Leybov

200

YANOVICH

Srol 

Abramov

 

YANOVICH

Morduh

Shmuylov

 

YUDELEVSKI

Yankel-Shmuel

Notov

60

YUDEVICH

Yankel

Yudelev

0

YUDEVICH

Iohnon

Yudelev

120

YUDKOVSKI

Shahna

Itzkov

0

ZABLUDOVSKI

Ynkel

Morduhov

400

ZABROTSKI

Andrey

 

120

ZAK

Boruh

Pohemov

400

ZAK

Shlioma

Boruhov

250

ZAK

Tsesah

Boruhov

125

ZAKGEIM

Dovid

Haimov

300

ZAKGEM

Yankel

Shamelev

 

ZAKGEYM

Benumin Morduh

Yankelev

100

ZAKGEYM

Zelman

Srolev

100

ZAKGEYM

Morduh

Rafalov

200

ZALEVSKI

Boleslav

Nikolaev

400

ZALTZMAN

Iosel Yusla

Shliomov

300

ZALYUSKI

Yankel

Abramov

160

ZAMUHAVSKI

Srol

Genahov

400

ZAMUHAVSKI

Zundel

Boruhov

175

ZAMUHAVSKI

Yankel

Ovseev

230

ZAMUHAVSKI

Berko

Boruhov

150

ZAMUHAVSKI

Srol

Ovseev

 

ZAMUHAVSKI

Nohim

Boruhov

100

ZARETSKI

Mendel

Bendetov

25

ZARITSKI

Nota

Yudelev

120

ZAVADSKI

Leb

Yurevich

 

ZAVELIOVICH

Iosel Yusla

Itzkov

450

ZAVELIOVICH

Ynkel

Itzkov

400

ZAVELIOVSKI

Aron

Abramov

 

ZAYDMAN

Haim

Morduhov

 

ZBAR

Shaya

Simhov

100

ZELCER

Abel

Litmanov

1100

ZELENETSKI

Gilel

Shuilov

 

ZILBERBERG

Abram

Gershkov

750

ZILBERSHTEIN

Leib

Itzkov

340

ZILBERSHTEIN

Movsha

Leizerov

400

ZILBERSHTEYN

Movsha-Elya

Morduhov

80

ZINGMAN

Anshel

Gershonov

40

ZIVZAH

Lipa

Morduhov

80

ZIVZAH

Movsha

Azrielev

30

ZLOTNIK

Aron Morduh

Meerov

340

ZLOTNIK

Iosel-Aron

Morduhov

280

ZLOTOGUR

Abram

Srolev

100

ZORAHOVICH

Abram

Zorohov

50

ZORAHOVICH

Velvel  Elya

Meerov

200

ZORDA

Yankel

Abramov

215

ZUBER

Abram-Gersh

Dovidov

 

ZUNDINER

Morduh

Geshelev

80

ZUSELIOVICH

Movsha

Srolev

130

ZUSMAN

Yankel Nisel

Shmuilov

100

ZUSMAN

Iosel

Shmuilov

60

ZUSMANOVICH

Srol

Boruhov

350