DUMA VOTER LISTS  1907

Pruzhany Uyzed   Alpha RAB - SUD

SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

PROPERTY VALUE

RABINOVICH

Elkona

Leyzerov

85

RABINOVICH

Iosel

Hatskelev

70

RABINOVICH

Meer

Ioselev

50

RABINOVICH

Yankel

Yudelev

180

RABINOVICH

Aron

Mihelov

100

RADETSKI

Abram

Sholomov

150

RAGOTNER

Girsh

Shmerkov

 

RATENSKI

Vigder

Zelikov

 

RAVNITSKI

Shimel

Movshov

70

RAVNITSKI

Movsha Leyzer

Shimelev

200

RAYTMAN

Leyb

Tsodikov

270

RAYTMAN

Meer

Aronov

240

RESHES

Abram

Itzkov Notov

800

RESHES

Itzkov-Notov

Abram-Velvel

 

RESHES

Simha

Abramov

175

RESHES

Berko

Abramov

115

RESHES

Iosel Haim

Berkov

250

RESHES

Morduh Aron

Notov

175

RESHES

Zelman Iosel

Leybov

250

REYTKOTS

Leyba

Haimov

225

REZNIK

Nahman

Yankelev

150

RIBNIK

Dovid

Leizerov

375

RIBNIK

Meer

Haimov

85

RIBNIK

Leyzer

Ioselev

200

RIBNIK

Yankel Movsha

Meerov

 

RIBNIK

Itsko 

Shliemov

 

RINBERG

Meer Nisan

Movshovich

75

RINKEVICH

Zelman

Hatselev

200

RITERMAN

Abram Leyb

Shimenov

250

ROF

Ayzik

Leybov

120

ROGOVICH

Yankel

Movshov Shevelev

225

ROGOVICH

Yankel-Haim

Itskov Shliomov

75

ROGOVICH

Movsha Shevel

Itskov

 

ROJANSKI

Aron

Leib Noselev

500

ROSUHOVSKI

Haim-Iovel

 

 

ROZENBAUM

Yankel

Shmuilov

540

ROZENBAYM

Movsha Gersh

Benyaminov

100

ROZENBAYM

Yankel

Gershov

180

ROZENBAYM

Volf Morduh

Gershov

60

ROZENBAYM

Shebsel

Itskov

60

ROZENSHAYN

Movsha Aron

 

 

ROZENSHAYN

Simha

Velvelev

 

ROZENTAL

Boruh 

Shebselev

80

RUBATSKI

Ariya

Itskov

50

RUBIN

Movsha Leyb

Itskov

80

RUBINOVICH

Haim

Yankelev

70

RUBINSHTEYN

Itsko 

Shilimov

100

RUDIY

Osher

Leyb

225

RUDNITSKIY

Haim

Genahov

 

RUDNITSKIY

Abram Ber

Morduhov

 

RUDNITSKIY

Dovid Morduh

Haimov

180

RUDNITSKIY

Zavel

Dovidov Morduhov

100

RUDNITSKIY

Leyb

Abramov

260

RUHASHES

Movsha Iosel

Itskov

225

SAPIR

Sholom

Volfov

350

SAPOJNIK

Gersh

Shabsov

125

SARACHIK

Elya

Volfov

150

SATIR

Leyb-Iosel

Gershov

150

SAVINSKI

Shmuel

Davidov

500

SCHEDROVSKI

Movsha-Aron

Morduhov

50

SEGEN

Rubin

Shmuylov

400

SEGEN

Abram

Zorahov

230

SEGEN

Boruh 

Zorahov

230

SEGEN

Zorah

Abramov

75

SEGEN

Genah

Abramov

100

SEGEN

Leyba

Abramov

230

SEGEN

Mihel

Abramov

120

SEGEN

Aron-Gershon

Gershov

175

SEGENMAN

Fayvel

Zelikov

100

SELETSKI

Movsha

Froimov

 

SENETSKI

Itsko-Ayzik

Leyzerov

 

SENETSKI

Haim

Shmuylov

250

SERLIN

Gersh

Iserov

300

SERLIN

Dovid

Meerov

240

SERLIN

Abram-Itsko

Gershov

50

SEYFER

Itsko-Ayzik

Genahov

100

SHABRINSKI

Aron

Abramov

100

SHABRINSKI

Benyamin

Abramov

200

SHABRINSKI

Haim

Benyaminov

250

SHABSHAEVICH

Berko

Izrailev

 

SHAMES

Vigder

Yankelev

250

SHAPIRA

Movsha

Boruhov

 

SHAPIRO

Shamshon

 

400

SHAPIRO

Yankel

Gershov

0

SHAPIRO

Movsha

Gershov

30

SHAPIRO

Dovid

Gershov

30

SHAPIRSHTEYN

Itsko

Dovidov

290

SHATZ

Dovid

 

700

SHENBERG

Abram

Shmuylov

180

SHENYUK

Yakov

 

915

SHERESHEVSKI

Yankel

Itskov

 

SHERESHEVSKI

Itsko

Meerov

 

SHERESHEVSKI

Meer

Itskov

 

SHERESHEVSKI

Nisel

Gertskov

200

SHERESHEVSKI

Shmuel

Leybov

20

SHEVELIOVICH

Shmul

Leyb

 

SHEYBAYN

Zelik 

Leybov

125

SHEYNBERG

Shlioma-Elya

Shmuylov

100

SHEYNBLYUM

Abram

 

530

SHEYNES

Aron-Itsko

Shneerov

30

SHLOFMAN

Shloma Yuda

Mendelev

115

SHLOSBERG

Yankel Itsko

Fishelev

200

SHMAEVSKI

Shmel

Shmaev

70

SHMIDT

Nikolay

Vladimirovich

 

SHMUKLER

Gershon

Zelikov

140

SHNAYDER

Dovid

Abramov

100

SHNAYDER

Movsha

Haimov

100

SHNAYDER

Haim

Iserov

80

SHNAYDER

Peysah

Bendetov

70

SHNAYDER

Genah

Srolev Aronov

50

SHNAYDER

Haim-Gersh

Yankelev

60

SHNAYDER

Shlioma

Itskov

230

SHNAYDER

Shimon

Itskov

100

SHNAYDER

Elya-Zelman

Shimonov

100

SHOSTAKOVSKI

Iosel

Fishelev

65

SHPAKOVICH

Aleksey

Ivanov

216

SHPIRO

Shaya

 

580

SHPIRO

Meer-Srol

 

0

SHRAYBMAN

Aron-Dovid

Abramov

 

SHTEYNERMAN

Iosel

Yankelev

100

SHTIFZUN

Mendel

 

25

SHTUKAR

Yankel Movsha

Haimov

75

SHUHMAHER

Morduh

Elev

160

SHUHMAHER

Iosel

Morduhov

260

SHUHMAHER

Abram-Sholom

Yankelev

50

SHUMAN

Shebsel

Ioselev

200

SHUSTER

Leyba

Srolev

200

SHUSTER

Gersh

Mendelev

150

SHUSTER

Haim Dovid

Osherov

50

SHVARTS

Movsha

Yankelev

150

SHVARTS

Ruvin

Morduhov

140

SHVARTS

Yankel

Morduhov

140

SHVARTS

Elya-Meer

Yudelev

0

SIMENOVSKI

Movsha

Srolev

160

SIVENBUK

Movsha-Aron

Ioselev

150

SLEPSKI

Leyzer

Osherov

100

SMORGON

Morduh

Volfov

140

SMORGON

Yankel-Gdal

Volfov

150

SOHOR

Nahman

Nohemov

1100

SOLOVEY

Gershko

Shmuylov

200

SOLOVEY

Shmuel

Leybov

 

SOLOVEYCHIK

Shmuel Haim

Kazeschov

380

SOLOVEYCHIK

Shimshon

Dovidov

200

SOSHITSKI

Haim

Nevahov

180

SOSHITSKI

Gershko

Itskov

80

SPEKTOR

Shmuylo

Haimov

200

STAVSKI

Yankel

Shimelev

0

STUBEVSKI

Nohim

Abelev

120

SUDILOVSKI

Osher

Gershov