DUMA VOTER LISTS  1907

Pruzhany Uyzed   Alpha PAN - PRU

SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

PROPERTY VALUE

PANTEL

Zelman

Velvelev

100

PAPERNITSKI

Shaya

Gershov

100

PAPERNITSKI

Yankel Movsha

Gershov

100

PARASKEVICH

Foma

Grigorevich

450

PARTIGEZA

Elya

Leybov

 

PASIMANIK

Abram

Matesov

120

PASIMANIK

Pinhes

Matesov

140

PAYUK

Gershon

Pinhesov

500

PERELSHTEIN

Haim

Fushelev

475

PERELSHTEIN

Iser

Mendelev

500

PERELSHTEIN

Leib

Mendelev

300

PERELSHTEYN

Yankel

Gershkov

200

PERELSHTEYN

Dovid

Iserov

 

PERELSHTEYN

Yankel-Meer

Shaev

 

PERESHTEYN

Haim

Mendelev

 

PERESLIK

Meer

Dovidov

250

PERESMIK

Movsha-Meer

Simhov

40

PERKEL

Itsko 

Leyzerov

275

PERKEL

Leyba

Abramov

280

PERKEL

Ayzik

Leyzerov

 

PERKEL

Meer

Geshelev

60

PERKEL

Leyba

Meerov

80

PETLEVNIK

Mendel

Abramov

100

PIK

Srol

Shimelev

40

PILSCHIK

Itzko

Dovidov

330

PINKUSEVICH

Iosel

Yankelev

200

PINSKI

Ovsey

Litmanov Gershov

200

PINSKI

Sholom

Litmanov Gershov

280

PINSKI

Movsha Aron

Ioselev

100

PIPES

Mihel Zelman

Abramov

0

PIRKEL

Geshel

Meerov

 

PISETSKI

Dovid

Srolev

170

PITLEVNIK

Abram

Dovidov

300

PITLEVNIK

Morduh

Abramov

 

PLANTOVSKI

Movsha

Abramov

75

PLANTOVSKI

Iosel Haim

Movshev

200

POBOJNI

Mihail

Pavlov

400

POCHINKA

Iser

Abramov

75

POCHINKA

Nohem

Abramov

100

POCHINKA

Dovid Velvel

Abramov

120

POCHINKA

Vigder

Isserov

160

POCHINKA

Movsha

Isserov

160

POCHINKA

Zorah

Leybov

 

POCHINKA

Shlioma

Iserov

 

PODOROVSKI

Benyamin

 

200

PODOROYSKI

Iosel Haim

Mihelev

200

PODOSTROYTSKI

Dovid

Velvelev

100

PODOSTROYTSKI

Haim Ovsey

Dovidov

200

POLONSKI

Iosel

Movshov

1450

POLONSKI

Yudel

Honov

50

POLYAK

Morduh Iosel

Leybov

140

POMERANETS

Iosel

Movshov

200

POMERANETS

Iosel

Itskov

40

POMERANETS

Boruh 

Zelikov

 

POMERANETS

Benyamin

Shaev

220

POMERANETS

Yudel

Nevahov

80

POMERANETS

Fayvel

Itskov

150

POMERANETS

Geshel

Zuselev

100

POMERANETS

Zavel

Yankelev

66

POMERANETS

Abram-Dovid

Gdalev

180

POMERANETS

Shlioma

Srolev

100

POMERANETS

Nevah

Srolev

80

POMERANETS

Yankel

Srolev

100

POMERANETS

Srol-Movsha

Shaev

200

POMERANETS

Leybko

Shliomov

150

POMERANETS

Kusel

Shliomov

100

POMERANETS

Velvel

Srolev

150

POMERANETS

Yankel

Velvelev

150

POMERANETS

Berko

Morduhov

150

POMERANETS

Benyamin

Abramov

25

POMERANETS

Movsha

Shmuylov

180

POMERANETS

Shmuel Tsion

Kuselev

30

POMERANETS

Benyamin

Nohimov-Ioselev

110

POMERANETS

Shmuel Ayzik

Movshov

200

POMERANETS

Yankel

Shabsov

50

POMERANETS

Abram Gdalya

Elev

 

POMERANETS

Rubin

 

 

POMERANETZ

Abram

Shabsov

300

POMERANETZ

Gesh

Aronov

300

POMERANETZ

Iosel

Yankelev

300

POMERANETZ

Morduh

Zelikov

1000

POMERANETZ

Osher

Yankelev

0

POMERANETZ

Zelman

Vulfov

700

PORTNOY

Yankel Leyb

Aronov

150

PORTNOY

Shlioma

Nohim

275

POTAK

Iosel

Faivelev-Berkov

300

POTAK

Iosel

Menashov

150

POTAK

Menasha

Fayvelberov

100

POTOLSKI

Nota

Zelman

0

PRAIZMAN

Shmuilo-Leib

Osherov Yankelev

0

PRIBULSKI

Yankel

Leibov

300

PRINEVITSKI

Leyb

Movshov

100

PRINTSMAN

Morduh

Shmuylov

75

PRIZANT

Leyb

Benyaminov

260

PROKOPCHUK

Yakov

Dmitriev

166

PRUZANSKI

Iosel

Noselev

250

PRUZANSKI

Iosel-Velvel

Gershonov

30

PRUZANSKI

Gersh

Boruhov