DUMA VOTER LISTS 1906

Pruzhany Uyzed  -  Alpha SHE to VER

SURNAME

NAME

FATHER

SHECHERMAN

Abram

Wolf

SHEIBAUM

Aron-Dovid

Shlioma

SHEIBERG

Shlioma-Elya

Shmuyla

SHEIBERG

Zelik

Leiba

SHEIDER

Chaim-Hirsh

Yankel

SHEINBLUM

Abram

Hershko

SHEINESS

Abram-Izko

Shneyer

SHEINMAN

Wolf

Bendel

SHEINZOCH

Morduch

Yosel

SHENBERG

Abram

Shmuyla

SHERESHEVSKI

Beniamin

Abram

SHERESHEVSKI

Izko

Meyer

SHERESHEVSKI

Yankel

Izko

SHERESHEVSKI

Meyer

Izko

SHERESHEVSKI

Nisel

Hershko

SHEVELIEVICH

Shmuel

Leiba

SHIFMAN

Abram-Yankel

Shmuyla

SHIFMAN

Chaim-Yovel

Shmuyla

SHIFTZUN

Mendel

Aron

SHIMANOVSKI

Leizer

Aron

SHIMANOVSKI

Shmuel

Berko

SHIMANOVSKI

Zelman

Shmuyla

SHITRO

Shaya

Leizer

SHKON

Shimel

Izko

SHLIMOVICH

Movsha-Fishel

Michel

SHLOSBERG

Yankel-Izko

Fishel

SHMAEVSKI

Shiel

 

SHMUKLER

Hershon

Zelik

SHMUKLER

Zelman

Abram

SHNEIDER

Chaim

Isser

SHNEIDER

Dovid

Abram

SHNEIDER

Izko

Shlioma

SHNEIDER

Yankel-Leib

Pinches

SHNEIDER

Peisach

Abram

SHNEIDER

Shlioma

Izko

SHREIBMAN

Aron-Dovid

Abram

SHTEIN

Tzodik

 

SHTEINERMAN

Yankel-Leib

Movsha

SHTEINERMAN

Yosel

Yanke

SHUMACHER

Abram-Sholom

Morduch

SHUMACHER

Yosel

Morduch

SHUMACHER

Morduch

Elya

SHUMACHER

Shlioma

Yosel

SHUSHAN

Shebsel

Yosel

SHUSTER

Chaim

Morduch

SHUSTER

Chaim-Dovid

Osher

SHUSTER

Hersh

Mendel

SHVETZ

Yankel

Morduch

SHWARZ

Aron

Dovid

SHWARZ

Elya-Meyer

Yosel

SHWARZ

Ruvin

Morduch

SHWARZBORD

Movsha

Yosel

SHWARZGORIN

Bendet

Yankel

SIROTA

Chona-Wolf

Izko

SIVENBOOK

Movsha-Aron

Srol

SLENSKI

Leizer

Osher

SLENSKI

Srol

 

SMORHON

Yankel

Wolf

SMORHON

Morduch

Wolf

SOCHOR

Nochman

Nochman

SOLOVEI

Hershko

 

SOLOVEICHIK

Osher

Movsha

SOLOVEICHIK

Shmuel-Chaim

Kadish

SOROCHEK

Elya

Simcha

SPEKTOR

Shmuel

Chaim-Yudel

STAVSKI

Yankel

Shimen

STUBOVSKI

Nochem

Abel

SUDILKOVSKI

Osher

Hershko

TABACHNIK

Aron-Michel

 

TABOLIZKI

Yosel

Yankel

TARLUE

Movsha

Yosel

TELENBAUM

Abel

Hershko

TELENBAUM

Velvel

Shmuyla

TENENBAUM

Berko

Meyer

TENENBAUM

Izko-Dovid

Yankel

TENENBAUM

Nota

Shaya

TOGMAN

Osher

Elya

TOKARSKI

Yosel

Nachman

TRATZINA

Srol

Shlioma

TRUSS

Havriel

Yankel

TRUSS

Morduch

Leiba

TSEMACHOVICH

Shmuel

Movsha

TSIRULNIK

Beniamin

Shlioma

TSUKERMAN

Benaimin

 

TSYMBEL

Byshko

Shmerko

TUCHMAN

Leiba

Yudel

TUCHMAN

Meyer

Yudel

TUCHMAN

Movsha

Yudel

TUCHSHNEIDER

Shlioma

 

TZAROF

Movsha

Shebsel

URIEVICH

Abram

Tevel

URIEVICH

Chaim-Simcha

Abram

URIEVICH

Tevel

Morduch

URINSKI

Elya

Tzodik

UTSHTEIN

Hershon-Abram

Yankel

VAINSHTEIN

Leiba

Movsha-Leizer

VALDMAN

Abram

Aizik

VALDMAN

Abram-Aron

Shmuyla

VALDMAN

Henach

Hershko

VALDMAN

Nota

Shmerko

VANEVSKI

Movsha

Aron

VANTFUS

Yosel

Fishel

VANTFUS

Movsha-Nisel

Yosel

VARON

Aron

Yovel

VARON

Yovel

Yudel

VAZKI

Aron

Movsha

VAZKI

Izko

Nisel

VAZKI

Leizer-Zelik

Aron

VAZKI

Nisel

Movsha

VEINBERG

Froim-Aron

Movsha

VEINER

Yankel

Movsha

VEINER

Yudel

Yankel

VEINSHTEIN

Shmuel

 

VELICHANSKI

Chaim-Dovid

Gershon

VELICHANSKI

Shmuel-Yosel

Berko

VENGROVSKI

Zchariya

David

VERBIN

Abram

Shlioma

VERCHOLESKI

Alkona

Vigder