DUMA VOTER LISTS 1906

Pruzhany Uyzed  -  Alpha RAV to SHA

SURNAME

NAME

FATHER

RAVICH

Mendel

Yankel

RAVICH

Movsha

Berko

RAVNIZKI

Abram

Simcha

RAVNIZKI

Movsha-Leizer

Shimel

RAVNIZKI

Shimel

Movsha

REITKON

Leiba

Chaim

REITMAN

Abram

Meyer

REITMAN

Berko

Meyer

REITMAN

Leiba

Tzodik

REITMAN

Meyer-Boruch

Aron

RESHES

Abram-Velvel

Izko-Nota

RESHES

Berko

Abram

RESHES

Yosel-Chaim

Berko

RESHES

Morduch-Aron

 

RESHES

Shevel

Yosel

RESHES

Simcha

Abram

RESHES

Zelman-Yosel

Leiba

REZNIK

Nochman-Yankel

Srol

REZNIK

Sholom-Movsha

Yudel

RIMMER

Morduch

 

RINKEVICH

Zelman

Chazkel

RITERMAN

Abram-Leib

Shimel

RITERMAN

Shimel

Yosel

ROGOVICH

Yankel

Shevel

ROGOVICH

Yankel-Chaim

Izko-Shlioma

ROGOVICH

Movsha-Shemel

Izko-Shlioma

ROGOVICH

Pinches-Leib

 

ROSUCHOVSKI

Chaim-Yovel

 

ROTENSHTEIN

Hersh

Sender

ROZENBAUM

Chona

Yankel

ROZENBAUM

Yankel

Shmuyla

ROZENBAUM

Yankel

Srol-Hersh

ROZENBAUM

Morduch

Srol-Hersh

ROZENBAUM

Movsha-Hersh

Beniamin

ROZENBAUM

Shebsel

Izko

ROZENBERG

Meyer-Nison

Movsha

ROZENBLUM

Leiba

Moshka-Abel

ROZENBLUM

Morduch

Chaim

ROZENSHEIN

Movsha-Aron

 

ROZENSHEIN

Simcha

Velvel

ROZHANSKI

Aron-Leiba

Nosel

RUBIN

Aron

Yudel-Shlioma

RUBIN

Movsha-Leib

Izko

RUBINOVICH

Yankel

Yudel

RUBINOVICH

Yankel

Morduch

RUBINSHTEIN

Izko

Shilim

RUCHAMES

Movsha

Yosel

RUDNIZKI

Chaim

Henach

RUDNIZKI

Dovid

Morduch

RUDNIZKI

Leiba

Abram

RUDNIZKI

Zavel-Dovid

Morduch

RUDY

Osher

Leiba

RUTSHTEIN

Chazkel

Orel

RYBAK

Berko

Aron

RYBNIK

Dovid

Leizer

RYBNIK

Yankel-Movsha

Meyer

RYBNIK

Leizer

Yosel

RYBNIK

Meyer

Chaim

SACHAROV

Sholom

Srol

SAPIR

Sholom

Velvel

SAPIR

Velvel

Yosel

SAPOZHNIK

Herz

Sheisel

SATR

Leiba

Yosel

SATR

Simcha

Izko

SAVINSKI

Shmuel

Dovid

SEGEL

Rubin

Shmuyla

SEGELMAN

Sholom

Zelik

SEIFER

Izko-Aizik

Henach

SELEZKI

Abram

Shmuyla

SELEZKI

Abram

Izko

SELEZKI

Chaim

Shmuyla

SELEZKI

Chazkel

Peisach

SELEZKI

Izko

Yudel

SELEZKI

Izko

Aizik-Leizer

SELEZKI

Yosel

Shimel

SELEZKI

Yudel-Morduch

Izko

SELEZKI

Movsha

Froim

SELEZKI

Movsha-Meyer

Yudel

SELEZKI

Shmuel-Morduch

Sholom

SELEZKI

Sholom

Yudel

SELIZKI

Movsha

Avner

SEMENOVSKI

Movsha

Srol

SERENT

Dovid

Isser

SERLIN

Hersh

Isser

SERLIN

Hershko

Zelik

SETEL

Abram

Zorach

SETEL

Aron-Hershon

Hersh

SETEL

Beniamin

Morduch

SETEL

Boruch

Zorach

SETEL

Chananiya

Morduch

SETEL

Henach

Abram

SETEL

Heshel

Morduch

SETEL

Yosel

Michel

SETEL

Yosel

Abram

SETEL

Leiba

Abram

SETEL

Michel

Morduch

SETEL

Michel

Abram

SETEL

Simcha

Abram

SETEL

Zorach

Abram

SHABRINSKI

Chaim

Meyer

SHAFF

Shmuel

Dovid

SHAMESS

Yosel

Vihder

SHAMESS

Vihder

Yankel

SHAPIRA

Movsha-Shmuel

Boruch

SHAPIRO

Abel-Leib

Shmuyla

SHAPIRO

Yankel

Hershko

SHAPIRO

Meyer

Srol-Chazkel

SHAPIRO

Samson

Shaya

SHAPIRSHTEIN

Izko

Daniel

SHATZ

Dovid

Hersh