DUMA VOTER LISTS 1906

Pruzhany Uyzed  -  Alpha LIF to NUS

SURNAME

NAME

FATHER

LIFSHITZ

Abram-Leizer

Yankel

LIFSHITZ

Aizik

 

LIFSHITZ

Elya

Meyer

LIFSHITZ

Hershko

Meyer

LIFSHITZ

Yankel

Chaim

LIFSHITZ

Meyer

Shamshen

LIFSHITZ

Movsha-Yankel

Mendel

LIFSHITZ

Shevel

Izko

LIFSHITZ

Wulf

Nota

LIMANSKI

Berko

Movsha

LINKOVSKI

Izko

Abram

LINKOVSKI

Noftoli

Izko

LINOVSKI

Aron

Morduch

LINSHTEIN

Leiba

Shmuylo

LINSHTEIN

Movsha

Shmuylo

LISKER

Gabriel

Morduch

LISKER

Morduch

Peretz

LISKOVSKI

Shlioma

Leiba

LITVINSKI

Michel

Zelman

LITVINSKI

Zelman

Aron

LONDON

Izko

Yankel

LOZOVSKI

Froim

Hershko

LUBASHEVSKI

Abram-Izko

Chazkel

LUBASHEVSKI

Berko

Yankel

LUBASHEVSKI

Hershon

Yankel

LUBASHEVSKI

Yankel

Shimshel

LUBOSHITZ

Abram

Movsha-Dovid

LUBOSHITZ

Leizer

Izko

LUBOSHITZ

Movsha-Dovid

Elya

LUBOSHITZKI

Dovid-Srol

Berko

LUBOSHITZKI

Izko

Berko

LURIYA

Chaim

Berko

MALETSKI

Izko

Yosel

MALIN

Boruch-Movsha

Leizer

MANSKI

Izko

Yankel

MECHIK

Yosel

Peisach

MEISTER

Yosel

Abram

MEISTER

Shmuyla-Abram

Izko

MEISTER

Shmuylo-Aron

Rachmiel

MELAMED

Abram

Movsha

MELESHKOVSKI

Leiba

Abram

MELESHKOVSKI

Velvel

Leiba

MENDELEVICH

Dovid

Mendel

MENDELEVICH

Mendel

Tzodik

MENDELEVICH

Shlioma

Tzodik

MESHENSHEYER

Morduch

Shmerko

MILETZKI

Abram

Lina

MILETZKI

Elya

Hershko

MILEZKI

Yosel

Elya

MILLER

Izko

Yankel

MINCHIKER

Leizer

Velvel

MINCHIKER

Mo

Chaim-Izko

MINZ

Fishel

Nochem

MINZ

Movsha-Osher

Hersh

MINZ

Srol-Yankel

Nochem

MOKRANSKI

Aron

Movsha

MOKRANSKI

Hershko

Movsha

MOLCHADSKI

Abram

Yosel

MOLCHADSKI

Yosel

Chaim

MOLCHADSKI

Michel

Nota

MOLDER

Hershko

Izko

MOLODOVSKI

Aizik

Leiba

MOLODOVSKI

Benya

Leiba

MOLODOVSKI

Chaim

Movsha

MOSTOVLANSKI

Yosel

Leiba

MOSTOVLANSKI

Morduch

Leib

MOVSHOVICH

Abram

Shachna

MOVSHOVICH

Beniamin

Wolf

MOVSHOVICH

Ovsey

Shmuyla

MOVSHOVICH

Pinches

Yosel

MUCHAVSKI

Abram

Dovid

MUCHAVSKI

Fishel

Elya

MUCHAVSKI

Hershko

Abram

MURAVSKI

Aron

Hershko

MURAVSKI

Hershko

Velvel

MURAVSKI

Yosel

Aron

MURAVSKI

Shimon

Hershko

NACHMENS

Aron

Zundel

NACHMENNS

Yosel

Abram

NAIDUS

Dovid

Nisel

NAIDUS

Simcha

Yosel

NATANSON

Nochim-Morduch

Hershon

NEIBRIV

Zelman

Movsha

NEMERZHANSKI

Chaim

Morduch

NEMERZHANSKI

Morduch

Leiba

NIRENBERG

Izko-Dovid

Chaim

NIRENBLAT

Chaikel

Movsha

NIRENBLAT

Chiel

Movsha

NIRENBLAT

Shlioma-Nevach

Movsha

NIRENSHTEIN

Elya-Yosel

Leizer

NISELBAUM

Rubin

Elya

NITUNSKI

Leib

Dovid

NITZBERG

Abram-Moduch

Zundel

NITZBERG

Beniamin

Abram

NITZBERG

Hershko

Abram

NITZBERG

Yosel

Sholom

NITZBERG

Yudel

Chaim

NITZBERG

Morduch

Michel

NITZBERG

Movsha

Herzko

NITZBERG

Movsha-Beniamin

Osher

NITZBERG

Nevach

Movsha-Leiba

NITZBERG

Sender

Sholom

NITZBERG

Sholom

Beniamin

NITZBERG

Sholom

Movsha-Leiba

NITZBERG

Simcha

Gersh

NITZBERG

Uzel

Movsha

NITZBERG

Vihder

Michel

NOCHIMOVSKI

Dovid

Rafal

NOMBERG

Yosel

Izko

NOVIK

Hershon

Shaya

NOVIK

Leizer

Shmuyla

NOVIK

Shmuel-Dovid

Yosel

NOVINSKI

Chaim

Berko

NOVINSKI

Dovid

Hershko

NOVINSKI

Kadish

Zelik

NOVOSADSKI

Dovid

 

NOVUNSKI

Zelik

Abram

NUN

Ovsey

 

NUSBAUM

Solomon

Leiba