DUMA VOTER LISTS 1906

Pruzhany Uyzed  -  Alpha BOM to FOR

SURNAME

NAME

FATHER

BOM

Aron-Dovid

Shimshel

BOREISHA

Berko

Yosel

BORKOVSKI

Yosel

Abram

BORTNOVSKI

Psachiya

Manes

BOSICHEL

Elya-Leib

Eruchim

BRAVDA

Chaim

Shlioma

BRAVDA

Shlioma

Chaim

BRAVERMAN

Abram

Pinches

BRAVERMAN

Abram-Ber

Sholom

BRAVERMAN

Hersh-Movsha

Izko

BRAVERMAN

Yosel

Meyer

BRAVERMAN

Morduch-Wolf

Movsha

BRAVERMAN

Shmuel-Hershko

Meyer

BREMER

Shmuel-Leib

Izko

BRESLER

Tzalko

Zelman-Chaim

BREST

Leiba

Shevel

BRESTSKI

Dovid

Abram

BREZMAN

Shevel

Abram

BUCHHALTER

Hersh

Yankel

BUCHHALTER

Hersh

 

BUCHHALTER

Yankel

Meyer

BURAK

Froim

Leiba

BURAK

Hershko

Leiba

BURAK

Morduch

Leiba

BURCHIHAN

Lina

Leiba

BURSHTEIN

Zavel

Morduch

CHANHES

Yankel

Froim

CHANHES

Movsha

Froim

CHAZAZKI

Aizik-Leizer

Zelik

CHECHANOVSKI

Feivel

Sanel

CHERCHEVSKI

Aron

Movsha

CHERCHEVSKI

Markel

Abram

CHERCHEVSKI

Zavel

Aron

CHERNIACHOV

Markel

Abram

CHERNIN

Boruch

 

CHIZHIZKI

Yosel

Hershko

CHIZHIZKI

Shebsel

Hershko

CHMELNIZKI

Aron-Leiba

Beniamin

CHOLF

Abram

Yovel

CHOMSKI

Boruch

Leizer

CHOMSKI

Hillel

Yudel

CHOMSKI

Izko-Aizik

Leizer

CHOMSKI

Yankel

Michel

CHOMSKI

Yovel

Abram

CHOMSKI

Kadish

Leizer

CHOMSKI

Movsha-Asher

Sender

CHOMSKI

Movsha-Srol

Yovel

CHOMSKI

Nisel

Simcha

CHOMSKI

Shlioma

Abram

CHOMYAK

Abram-Izko

Yosel

CHVALEVSKI

Meyer

Srol

CHVAZKI

Abram

 

CHVAZKI

Yosel

Movsha

CHVEIBISHEVICH

Feivel-Yosel

Yudel

DAICH

Srol-Aizik

Hershko

DAVIDOV

Shmuel

Leizer

DAVIDSON

Lev

Aron

DERECHINSKI

Loizar

Meilach

DERECHINSKI

Morduch

Leizer

DERECHINSKI

Michel

Leizer

DINERMAN

Zavel

Hershko

DITKOVICH

Abram

Hershko

DITKOVICH

Meyer

Kusel

DITKOVICH

Necham-Izko

Hershko

DIVAK

Berko

Yankel

DIVAK

Leiba

Morduch

DOLINSKI

Morduch

Movsha

DOMBROVSKI

Hirsh

 

DRAB

Leizer

Shaya

DRAHOSHCHINSKI

Movsha

Shlioma

DREZDEL

Srol

Boruch

DREZDEL

Tevel

Shmuyla

DRUKER

Feivel

Meyer

DRUKER

Meyer

Leiba

DVOREZKI

Izko-Wolf

Yudel

DVOREZKI

Meyer-Leib

Tzodik

EDELMAN

Josel

Beniamin

EIN

Shmuel

Mendel

EIZENBAUM

Josel-Meyer

Tevel

EIZENBERG

Mairim

Shevel

EIZENSHMID

Judel

Izko

EIZENSHTEIN

Judel

Izko

EIZENSHTEIN

Leiba

Jankel

EIZENSHTEIN

Shmuel-Jankel

Berko

EIZNER

Shmuel-Sholom

Izko

ELFANDSHTEIN

Jankel-Shaya

Movsha

ELMAN

Dovid

Zelman

ELMAN

Movsha

Nisel

ELMAN

Shmuel

Morduch

ELPER

Shaya

Abram

EPELBAUM

Aron-Jovel

Josel

EPELBAUM

Lina

Josel

EPELBAUM

Morduch

Simcha

EPELGRAD

Beniamin

Shemshel

EPELTROHER

Izko-Movsha

Meilach

EPSHREIN

Shmuel

Pinches

EPSHTEIN

Chaim

Shmuyla

EPSHTEIN

Dovid

Hirshko

EPSHTEIN

Josel

Meyer

EPSHTEIN

Motya-Aron

Izko

EPSHTEIN

Nochim

Leiba

EPSHTEIN

Ovsei-Josel

Rubin

EPSHTEIN

Zelman

Ovsei

ESHMAN

Sholom

Hersh

FEIBUSHEVICH

Srol

Leiba

FEIN

Abram

Izko

FEINSHEBS

Elya

Aron

FEITELEVICH

Srol-Aron

Judel

FELDMAN

Meyer

Velvel

FINKELSHTEIN

Beniamin

 

FISHMAN

Leizer

Zelik

FISHMAN

Morduch

Leizer

FISHMAN

Zekik

Srol

FLICKES

Izko

Nochman

FORER

Nota