FAMILY NAME REVISION LIST MALCH Rev 9 1850 Rev10 1857
AVERBUCH Averbukh Abram Jankel Josel Ickowich Absent 20
AVERBUCH Averbukh Nevakh Ayzik Movshovich Nekheliovich Absent 22
BARENBAUM Yudel Morduch Hershkovich Barenbaum 42 48
BARENBAUM      Son       Leyb-Leyzor absent 19
BARMUTOVSKIJ Benjamin Josel Hershkovich Barmutovskij 27 Dead
BLIACHAR Father: Movsha Srol Yosel Benyaminovich Bliachar 32 40
BLIACHAR      Son       Yosel 8 15
BRAVERMAN Braverman Jankel Kopsel Berko Movshovich 65 Absent
BRAVERMAN Braverman Shmuel Sholom Leyzer-Hershkovich 49 Absent
CEMACH Shliomovich Cemach Yankel absent 45
DEGELNICKIJ Father: Degelnickij Calko-Khaim Joveliovich 48 Absent
DEGELNICKIJ      Son       Jovel-Lejb 23 31
DUBINA Yankel Morduch Zelik Benyaminovich Dubina a48 dead
DUBINER Dubiner Zelig Hersh Jankel Shmueliovich 20 28
EPELBAUM Epelbaum Movsha David Vigdorovich 19 27
EPELBAUM Father: David Abram Simchovich Epelbaum 35 dead
EPELBAUM      Son        Simcha-Leyb 14 dead
FAINMAN Fainman Kalmen Borukh Yankel-Abramovich 25 33
FELDMAN Father: Feldman Movsha-Hersh Yoseliovich 38 Dead
FELDMAN      Son       Icko Dovid 26 Absent
FRIDMAN Fridman Mordukh Jankel Hershkovich absent 28
FRIDMAN Fridman Judel Mikheliovich 22 28
FRIDMAN Leyb Hersh Zelman Zundeliovich Fridman Absent 26
FRIDMAN Zelman Icko Mikheliovich Fridman 18 25
FRIDMAN Zelig Ickovich Fridman 20 absent
FRIDMAN Yankel Josel Ginelovich Fridman 29 36
FRIDMAN      Son       Movsha Leyzor 8 15
FRIDMAN Shaia Shlioma Yankel Davidovich Fridman absent 23
FRIDMAN Hersh Icko Movsha Aronovich Fridberg 29 Absent
FRIDMAN      Son       Abram Meer 9 Absent
FRIDMAN Shishel Nochom Judel-Leybovich Fridman 16 23
FRIDMAN Yankel Hersh Yoseliovich Fridman 45 absent
FRIDMAN Leyb-Elia Hersh Movshovich Fridman 29 37
FRIDMAN David-Leyzer Judel-Leybovich Fridman 32 39
FRIDMAN Icko-Leyb Yankel Sroliovich Fridman absent 30
FRIDMAN Yankel Hersh Shmuylovich Ickovich Fridman absent 16
FRIDMAN Father:Fridman Icko-Movsha Yankeliovich 32 40
FRIDMAN      Sons      1) Yankel Shlioma 14 absent
FRIDMAN                     2) Srol-Leyzor 8 absent
FRIDMAN                     3)Kalman-Yosel newborn 7
FRIDMAN Father: Fridman Judel-Nechemia Hersh-Morduchovich 36 Absent
FRIDMAN      Son        Movsha Yosel 14 22
FRIDMAN Father: Fridman Leyzor David Ickovich 25 33
FRIDMAN      Son        Mendel-Manel absent 18
FRIDMAN Father: Fridman Yankel Shimel Yosel Leybovich 20 28
FRIDMAN      Son         Yosel Benyamin absent 12
FRIDMAN Father: Fridman Josel Chonon Hershkovich 31 39
FRIDMAN      Son       Yankel Elkon 6 13
FRIDMAN Fridman Morduch-Leyb Jankel Hershkovich 22 Absent
FRIDMAN Fridman Leyb-Michel Hershkovich 26 34
FRIDMAN Father: Fridman Codek Sholomovich 48 56
FRIDMAN      Sons       1) Yankel 28 36
FRIDMAN                     2) Bendet 12 absent
FRIDMAN                     3) Morduch 12 absent
FRIDMAN Father: Fridman Yankel Hersh Yoseliovich 49 57
FRIDMAN      Son        Ber Meer absent 21
FRIDMAN Yosel Manel Yankeliovich Fridman absent 12
FRIDMAN Fridman Chana-Shimel Yankeliovich 23 31
FRIDMAN Fridman Movsha Yosel Menansa Hershkovich 24 32
FRIDMAN David Yankeliovich Fridman 33 41
FUTERMAN David-Icko Vigdorovich Aronovich Futerman 35 dead
GANCER Chackel David Abramovich Gancer 45 Dead
GLINKOVSKIJ Glinkovskij Meer Volfovich 23 29
GOLDBERG Father: Goldberg Sholom-Hersh Leyzer Joseliovich 33 41
GOLDBERG      Son       Abram-Leyzer 5 11
GOLDBERG Father: Goldberg Nokhim Josel Davidovich 31 39
GOLDBERG      Son       Abram-Aron 8 15
GOLDBERG Father: Goldberg Josel-Leyzer Jankel-Shmueliovich 54 Dead
GOLDBERG      Sons      1) Shmuel-Borukh 33 40
GOLDBERG                    2) Idel-Khaim 9 16
GOLDBERG Goldberg Shaia Ber Abram Fayveliovich 30 Absent
GOLDBERG Icko Ber Aron Joseliovich Judevich 22 28
GOLDBERG Father: Goldberg Movsha Aron Nokhomovich 58 Absent
GOLDBERG      Son       Sholom Khaim Absent 38
GOLDBERG Goldberg Shimel Shmuylo Abram Shayovich 32 Absent
GOLDBERG Goldberg David Movsha Abram Simkhovich 30 Absent
GOLDBERG Goldberg Orel Fayveliovich 41 Absent
GOLDBERG Father: Goldberg Shimen Levi Shmueliovich 42 50
GOLDBERG      Son       Movsha Iser 11 19
GOLDBERG Goldberg Sholom Hersh Movsha Aronovich 29 Absent
GOLDBERG Father: Goldberg Sholom Aron Joseliovich 52 Dead
GOLDBERG      Son       Vigder Leyb 22 30
GOLDBERG Goldberg Hersh Josel Davidovich 29 37
GOLDBERG Father: Goldberg Movsha Dovid Abramovich 33 41
GOLDBERG      Son       Abram Khaim 11 19
GOLDBERG David Ickovich Goldberg 48 56
GOLDBERG Father: Goldberg Movsha Borukh Zelman Ickovich 32 40
GOLDBERG      Son       Abram Mordukh 10 18
GOLDBERG Goldberg Benjamin Gdala Oreliovich Absent 20
GOLDBERG Goldberg Shmuel Zelman Mendeliovich Absent 36
GOLDBERG Shaia Benjamin Abramovich Goldberg absent 28
GOLDBERG Leyb Josel Davidovich Goldberg absent 22
GOLDBERG Father: Mendel Yankel Abramovich Goldberg    
GOLDBERG      Sons       1) Movsha Volf 30 dead
GOLDBERG                     2) Shmuel Zelman 28 absent
GOLDBERG                     3) Hersh Chaim 22 absent
GOLDBERG David Abram Ickovich Goldberg absent 38
GOLDBERG      Son       Leyb-Abram absent 20
GOLDBERG Shmuel Mendeliovich Goldberg 28 absent
GOLDMAN Kiva Shlioma Mendel Hershkovich Goldman 17 24
GOLDSHTEIN Father: Goldshtein Srol Meer Lozorovich 33 41
GOLDSHTEIN      Son       Leyb-Borukh 8 14
GOLDSHTEIN Mendel Hersh Kiva Ginelovich Goldshtein 52 dead
GOLDSHTEYN Father: Goldshteyn Lozor Gdala Abramovich 47 55
GOLDSHTEYN      Son      Abram Zelik 20 28
GOLDSHTEYN Goldshteyn Leyb Lozor Velvel Meerovich 12 Soldier
GRINBERG Osher Nosel Shmuel Shliomovich Grinberg 16 Absent
GRINBERG Osher David Sholom Shmuylovich Grinberg absent 20
GRINBERG Shmuel Leyb Benyaminovich Grinberg absent 21
GURVIC Gurvic Giler Nevakh Necheliovich 20 Absent
GUTMAN Shaia Jankel Davidovich Gutman 14 Absent
HALPERN Halpern Abram Josel Chaimovich 42 Absent
HALPERN Father: Halpern Josel Meer Khaimovich 37 Absent
HALPERN      Son       Abram Lozor 16 24
HALPERN Halpern Kalmen-Mendel Khaim Volfovich 30 37
HALPERN Yankel-Movsha Abram Yoseliovich Halpern 8 absent
HELMAN Father: Helman Abram Shimel Khaim Hershkovich 45 53
HELMAN      Son       Mordukh Hersh 27 35
HELMAN Helman Hersh Srol Shlioma Movshovich 22 30
HELPER Abram Icko Kalmanovich Helper Absent 12
HENALCH Henakh Hersh Joseliovich Goldberg 4 Absent
HURVIC Giler Ayzik Necheliovich Hurvic 18 absent
HUTGELF Hutgelf Volf Chaim Icko Yankeliovich 45 Absent
KALMAN Father: Stakan Nachman Abram Kalman Chaimovich 58 Absent
KALMAN      Son       Yosel 28 36
KANTER Father: Kanter Movsha Shliovich 35 Dead
KANTER      Son      Zelman-Judel 16 Dead
KEMENECKIJ Kameneckij Chaim Josel Ickovich absent 38
KIPEL Abram Josel Aron Ickovich Kipel 22 Absent
KODNICKIJ Boruch Yankel Hershkovich Kodnickij 27 absent
KOLTUN Abram Vigdorovich Koltun 20 26
KOLTUN Father: Koltun Vigdor-Morduch Abramovich 46 Absent
KOLTUN      Sons     1) Shmuel Abram 28 Absent
KOLTUN                   2) Icko 12 Absent
KOLTUN                   3) Khaim-Ber 10 Soldier
KOZOL Shmuylo Icko Hoveliovich Kozol 50 absent
KRAVEC Father: Kravec Jankel Shliomovich 45 Absent
KRAVEC      Son      Aron Zavel 9 Absent
KRONSHTAT Kronshtat Srol-Aron Ickovich 20 27
KROPSHTAT Zusel Ickovich Kropshtat 28 35
KROPSHTAT      Son      Mordukh Leyb absent 19
LEVIN Levin Movsha-Elia Lipa-Sroliovich 20 Absent
LIBSHIC Libshic Aron Leyb Joseliovich 26 34
LINDENBAUM Lindenbaum Abram Ber Shmuel Ickovich 20 28
LIPKOVSKIJ Father: Lipkovskij Meer Volf Ickovich 50 Absent
LIPKOVSKIJ      Son       Shaia-Leyb 17 25
LIPKOVSKIJ Father: Lipovskij Shmuel Meer Morduch Volfovich 22 Absent
LIPKOVSKIJ      Son       Morduch Elia 10 Absent
LIPKOVSKIJ Father: Lipkovskij Josel Ickovich 43 51
LIPKOVSKIJ      Son       Abram Icko 22 30
LIPKOVSKIJ Chaim Yoseliovich Lipkovskij newborn 3
MAPKOVSKIJ Mapkovskij Nokhim-Leyb Judel-Movshovich 18 26
MAPKOVSKIJ Father: Mapkovskij Leyzor Shabsa Morduchovich 36 44
MAPKOVSKIJ      Son       Yankel Volf 13 21
MESHCHANIN Meshchanin Movsha Pinkhes Shmueliovich 29 37
NEVEDOMSKIJ Father: Nevedomskij Mindel Zelman David Abramovich 67 Dead
NEVEDOMSKIJ      Sons       1) Movsha Shmuel 22 30
NEVEDOMSKIJ                      2) Yankel Meer 19 26
NEVEDOMSKIJ Abram Leyb Movshovich Shmuylovich Nevadomskij newborn 7
NICBERG Nicberg Ber Zundeliovich 44 52
NIRENSHTEIN Father: Nirenshtein David Shlioma Movshovich 30 38
NIRENSHTEIN      Son       Yankel Fayvel 12 19
NISELBAUM Icko Leyb Jozefovich Niselbaum 25 32
OSHER-BER Osher-Ber Abram Leybovich Faynberg 32 absent
PERELMAN Ber Meer Jankeliovich Perelman 16 absent
PERKEL David Leyb Lejzerovich Perkel’ 21 27
PERKEL Father: Meer Morduchovich Perkel absent 40
PERKEL      Son       Morduch Leyb absent 15
PERLSHTEIN Perlshtein Mendel Lozor Movshovich 40 48
POMERANC Pomeranc Movsha Srol Leyb-Beniaminovich 40 absent
POMERANC      Sons     1) Shlioma Elia 17 absent
POMERANC                   2) Josel-Leyb 12 absent
POMERANC Pomeranc Icko-Leyb Srol Mordukhovich 20 absent
POMERANC Movsha Volf Srolevich Pomeranc Absent 29
POMERANC Father: Pomeranc Srol Benyaminovich 34 42
POMERANC      Son       Movsha Elia absent 23
POMERANC Pomeranc Shmuel Cyen’ Kusilovich 22 Absent
POMERANC Icko Berkovich Pomeranc 27 absent
POMERANC Father: Pomeranc Cemach Simcha Abramovich 51 Absent
POMERANC      Son       Abram Movsha 33 Dead
POMERANC Father: Pomeranc Leyb-Srol Kusilovich 42 50
POMERANC      Son       Shaia Josel 22 absent
POMERANC Father: Pomeranc Shlioma Shabsovich 28 36
POMERANC      Son       Leyzor David newborn 8
POMERANC Pomeranc Abram Zusel Hershkovich 31 39
POMERANC Father: Pomeranc Srol Jozen Ickovich 47 Dead
POMERANC      Son       Nevakh Yosel 12 20
POMERANC Father: Pomeranc Hersh Ickovich 45 53
POMERANC      Son       Icko-Yosel 16 24
POMERANC Pomeranc Yosel Shabsa Shabsovich 28 36
POMERANC Pomeranc Chaim Michel Kivovich 22 Absent
POMERANC Josel Leyb Abramovich Pomeranc 32 39
POMERANC      Son       Yankel-Elia 7 14
POMERANC Pomeranc Yankel Zelig Icko-Chaimovich 18 26
POMERANC Father: Pomeranc Icko-Chaim Ruvinovich 32 40
POMERANC      Son       Ruvin Shlioma 4 12
POMERANC Father: Pomeranc Berko Chaimovich 53 Dead
POMERANC      Son       Icko-Gdalia 26 34
POMERANC Pomeranc Icko-Volf Movsha Aronovich 16 Absent
POMERANC Pomeranc Icko-Leyb Sroliovich 26 34
POMERANC Srol Ickovich Pomeranc newborn 2
POMERANC Father: Pomeranc Morduch Chaim Benyamin-Berkovich 30 38
POMERANC      Son       Elia-Leyb 12 20
POMERANC Father: Pomeranc Abram Yankeliovich 43 Absent
POMERANC      Son       Srol-Menchel 22 30
POMERANC                   Son Jankel newborn 2
POMERANC Pomeranc Meer Icko-Abram Movshovich 26 34
POMERANC Pomeranc Cemoch Mordukh Shliomovich 39 Absent
POMERANC Pomeranc Benjamin Hersh Abramovich absent 18
POMERANC Pomeranc Volf Chaim Movsha Yankeliovich absent 32
POMERANC Shaia Yankel Beniaminovich Pomeranc 31 Absent
POMERANC Movsha Abram Sroliovich Pomeranc 15 absent
PRAISMAN Bendet Elia Abram Berkovich Praisman absent 22
ROZENBAUM Rozenbaum Naftol Leybovich 33 Dead
ROZENBAUM Rozenbaum Volf Leybovich 41 Dead
ROZENBAUM Rozenbaum Shmuel Shlioma Hershkovich 28 36
RUBINSHTEIN Rubinshtein Pinches Fishel Yosel Leybovich 35 Absent
RUSHCHIC Sholom Srol Movsha Hershkovich Rushchic 22 absent
SACHAR Father: Sachar Movsha Elia Mikheliovich 49 57
SACHAR      Son        Icko-Ber 27 absent
SACHAROV Michel-Boruch Elia-Leybovich Sacharov 20 absent
SACHAROV Father: Sacharov Yankel Srol Berkovich 42 50
SACHAROV      Son       Chackel-Chaim 16 24
SAKHAR Berko Movshovich Sakhar Absent 40
SAKHAR      Son     Mikhel-Elia 10 17
SAKHAR Michel Elovich Sakhar 19 26
SAKHAROV Icko Zelik Movsha Eliovich Sakharov 20 27
SEGEL Father: Segel’ Shmuel Icko Hershkovich 31 39
SEGEL      Son       Leyb Ruvin absent 19
SHAPIRA Hersh Ela Abram Sroliovich Shapira 25 Absent
SHAPIRA Ovsej Manel Benyaminovich Shapira 25 absent
SHAPIRA Father: Shapira Abram Ber Movsha Shliomovich 42 50
SHAPIRA      Son        Yankel-Hersh 18 26
SHCHEDROVSKIJ Vigdor Abram Morduchovich Shchedrovskij absent 9
SHCHEDROVSKIJ Father: Shchedrovskij Morduch Hersh Icko Abramovich 40 Dead
SHCHEDROVSKIJ      Sons       1) Nisel 14 Absent
SHCHEDROVSKIJ                     2) Michel 12 Absent
SHCHODROVSKIJ Movsha Aron Abram Morduchovich Shchodrovskij absent 30
SHCHODROVSKIJ      Brother Nisel Icko absent 23
SHEINBAUM Shlioma Leyzor Shmuylovich Sheinbaum absent 20
SHEINBERG Father: Sheinberg Nota-Volf Movshovich 31 Absent
SHEINBERG      Son        Leyzor Chaim 9 Absent
SHEINBERG Sheinbaum Sholom Shachna Yosel-Leybovich 18 26
SHEINBERG Sheinbaum Shlioma Hersh Micheliovich absent 27
SHEINBERG Sheinbaum Shlioma Abram Abramovich 25 32
SHNAIDER Shnaider Hecel Osher Gershonovich 52 Absent
SHUSTER Shuster Osher Leyzor Leybovich 31 39
SOLOVEYCHIK Movsha Hersh Volfovich Soloveychik 27 34
TENENBAUM Tenenbaum Aron Leyb Davidovich 18 Absent
TENENBAUM Tenenbaum Ruvin-Shmuel Yankel-Ickovich 28 Absent
TENENBAUM Tenenbaum Shaia Vigdor Abram-Yoseliovich 30 38
TENENBAUM Tenenbaum Movsha Nachmanovich 29 36
TENENBAUM Abram Morduch Movshovich Tenenbaum newborn 5
VAINSHTEIN Vainshtein Movsha Shlioma Borukh Kopeliovich 25 Absent
VARGAFTIG Father: Vargaftig Shaia-Leyb Leyzerovich 50 Absent
VARGAFTIG      Son       Shmuel –Leyb 30 Absent
VINER Father: Viner Leyb Josel Leyzorovich 59 Absent
VINER      Son       Sholom Icko 20 Absent
VINER Father: Viner Movsha Hersh Leybovich 32 42
VINER      Son       Mordukh Josel 12 19
VINOGRAD Vinograd Jankel-Volf Elia Hershkovich 47 Absent
VINOGRAD Father: Vinograd Shmuel Abram Mordukh Leybovich 34 Absent
VINOGRAD      Son       Icko Mordukh 14 21
VINOGRAD Father: Vinograd Movsha Aron Eliovich 50 58
VINOGRAD      Son       Kalman Bejamin 18 26
VINOGRAD Leyb Jankel Eliovich Vinograd 28 39
VINOGRAD      Son       Ela Aron 8 15
VINOGRAD Berko-Morduchovich Vinograd 38 dead
VORGAFTIG Yosif Ickovich Vorgaftig 51 absent
VORGAFTIK Vorgaftik Abram-Hersh Shamel-Shmueliovich 20 28
VORGAFTIK Leyb Shaya Leyzerovich Vorgaftig Absent 40
ZHUK Leyb-Icko Chackel Davidovich Zhuk absent 20
ZHURAVSKIJ Zhuravskij Aron Meer Jankeliovich 44 Absent
ZHURAVSKIJ      Son       Iser Leyb 14 21