IMMIGRANTS TO ERETZ ISRAEL

 

 

The following are names of Kartuz Bereza citizens that had the privilege to immigrate to Eretz Israel during Turkish regime, on days of British regime and after settlement of Israel State.

 

Surname and name

Previous name

Year

Notes

EGOZY Eliezer

NISELBOIM

1935

 

EGOZY Nechama Z"L

YBER

1934

 

EIDLBERG Yosef Z'L

 

1926

 

ORLIN Sarah Z'L

GROZALKA (GORALY)

1932

 

YLAN Tania

RATNOVSKY (BERMAN)

1973

 

ALUFY Sarah Z"L

GLAZER

1932

 

ELIOBITZ Elchanan Z'L

 

1913

 

ELIOBITZ Bracha Z"L

 

1913

 

ELIOBITZ Chaia Z"L

RABITZ

1928

 

ELISHIV Masha

SHTUKER

1950

 

ALEXANDROVSKY Chaim Z"L

 

1939

 

ALFIE Gnendl A"L

SENDERSOVITZ

1937

 

EPSHTEIN David

 

1949

 

EPSHTEIN Tubia Z"L

 

1926

 

EPSHTEIN Ithak Elchanan Z"L

 

1955

 

ARIELI Meir Z "L

FODOSTROITZA

1928

 

BABITZ MENACHEM Z"L

 

1948

 

BOKSHTIEN Elie Motie Z'L

 

1950

 

BOKSHTIEN Eliezer

 

1950

 

BOKSHTIEN Vichne Z"L

 

1950

 

BURGMAN Chaim Arie

 

1932

 

BURGMAN Yehuda Z"L

 

1932

 

BURGMAN Tzipe Z"L

 

1932

 

BURGMAN Simche Z'L

 

1924

 

BAYER Taibel

 

1936

 

BILTZIK Yehuda

 

1949

 

BOM Shmuel Z"L

 

1926

 

BOM (his wife)

 

1926

(Shmuel's wife)

BOM Nechama

 

1926

 

BEN ARI Sonia

BEREZMAN

1934

 

BEN DOV Nisan Z"L

SHTUKER

1920

 

BEN YEHUDA Rivka

TZESLER

1932

 

BEN YAKIR Tzipora

PERLOV

1936

 

BEN YAAKOV Miriam

SIMANOVKSY

1936

 

BEN ISRAEL Chaim

GOLDBERG

1936

 

BROIDA Yona

GERMAN

1932

 

BROIDA Sonia

 

1938

 

BERMAN Ytzhok Z"L

 

1933

 

BRENER Tzipora Z"L

BOKSHTEIN

1956

 

BERNSHTEIN Moshe

 

1947

 

BRESLER Elia'hu

 

1934

 

BARKAY Yosef Z "L

BERKOVITZ

1913

Yanviel

BARKAY Mindel Z"L

 

1913

Yanviel

BERKOVITZ Yakov Z"L

 

1933

 

GOBERMAN Shimon

 

1939

 

GOLDBERG Avigdor

 

1939

 

GOLDBERG Asher Z"L

 

1936

 

GOLDBERG Yente (Yocheved)

 

1936

 

GOLDBERG Israel Z"L

 

1936

 

GOLDBERG Tvi

 

1933

 

GOLDIN Rachel

BERKOVITZ

1933

 

GORALY Yaakov Z'L

GROZALKA

1934

 

GORALY Itzhak

GROZALKA

1934

 

GORALY Rachel  Z"L

GROZALKA

1934

 

GARBER Yitzhak

 

1935

 

GARBER Mirka Z"L

 

1935

 

GARBER Tzvi Z"L

 

1935

 

GARBER Shmuel Z"L

 

1935

 

GARBER Shimon

 

1935

 

GROSMAN Chaim Z'L

 

1926

 

GRAIBER Mashe Z'L

SHTUKER

1935

 

GERMAN Michael Z"L

 

1926

 

GERSHGORN Moshe Z'L

 

1948

 

GERSHOV Niome Z"L

 

1924

 

GERSHOV Mindel Z"L

 

1924

 

DAVIDOVITSH Simshon (Shimshl)

 

1935

 

DUSHANITZKY Yafa

REZNIK

1935

 

HABER Rina

SUBINASKY

1949

 

HADANY Yosef

DANTZIG

1934

 

HELMAN Shlomo

 

1949

 

HALPERIN Eliezer Z"L

 

1922

 

HALPERIN RachelZ'L

 

1922

 

HELLER Tzivia

FODOROVSKY

1936

 

HELLER Clara

KRINSKY

1935

 

VOLOVELSKY Biniamin Z"L

 

1939

Niome

VIGANANSKY  Adina

EPSHTEIN

1934

 

VINIK Ahuba Z"L

LAZAROVKSY

1931

 

VINIK David Z"L

 

1931

 

VAIS Sonia Z"L

SAPIR

1926

 

ZAVILOVITZ Chana Z"L

 

1934

 

ZONSHAYN Shoshana Z"L

 

1935

 

ZALTSMAN Yafa

LISKOVKY

1935

 

ZALTSMAN Israel Z"L

 

1934

 

ZALTSMAN Shmuel Z"L

 

1931

 

CHOMSKY Dov Z"L

 

1936

 

CHOMSKY Yosef Z"L

 

1948

 

TABULITSKY Elisaf

 

1939

 

TUCHMAN Ytzhak Z"L

 

1947

 

TUCHMAN Moshe

 

1946

 

TINARY Shmuel

TABULITZKY

1935

 

YAHALOM Eliezer Z"L

 

1949

 

ISRAELY Miriam

GROSMAN

1929

 

KAGAN Biniamin Z"L

 

1957

 

KAGANSKY Israel Z"L

 

1937

 

KAWRAN Yakov

KAVRAN

1948

 

KATZ Sarah Z"L

DANTZIG

1938

 

LISITZKY Litman

 

1935

 

LISKOVKSY Dov Z"L

 

1935

 

MOSHKOVITZ Yosef Z"L

 

1937

 

MILLER Ester

HALPERIN

1933

 

MILLER Henia Z"L

TUCHMAN

1932

 

MILLER Zeev Z"L

 

1932

 

MILLER Israel Z"L

 

1932

(Zeev's son)

MINTZ Rachel

RABITZ

1935

 

MINKOVKSY Abraham Z"L

 

1941

 

MINKOVITZ Meir

 

1935

Immigrated to Israel and lives in US

NOY Chava

RABITZ

1932

 

NOSETZKY Simcha Z"L

 

1939

 

NIRNSHTEIN Miriam

 

1934

 

NIRNSHTEIN  Tzipora Z"L

 

1932

 

SUBINSKY Ytzhok

 

1949

 

SUBINSKY Tzila  Z"L

 

1949

 

STUBER Aviva

KASIRSKY Vichne

1939

Lives in US

SORONOVSKY Zeev

 

1949

 

SLUTZKY Ytzhok Z"L

 

1936

From Lenin

SLUTSKY Manie Z"L

SERLIN

1936

From Pruzhany

SMOROVITZKY Anyuta Z"L

GRINBERG

1932

 

SMOROVITZKY Ytzhak Z"L

 

1934

 

SAPIR Alexander  Z"L

 

1926

 

SAPIR Chaia

BREVERMAN

1926

 

SAPIR Ytzhak

 

1926

 

SAPIR Yakov Chaim  Z"L

 

1926

 

SAPIR Moishe

 

1926

 

SAPIR Noach

 

1926

 

SAPIR Tzipora Z"L

 

1926

 

ATZMONY Moshe Z"L

BOKSHTEIN

1914

 

ATZMONY Rivka

GRINBERG

1937

 

POTAK Avraham

 

1949

Lives in US

POMERANETZ Mushke Z"L

 

1939

 

PAZES Israel Z"L

 

1949

Ha 'Rav

FITKOVKSY Sore

LISITSKY

1936

 

PINTSHUK Nechama

RABITZ

1933

 

FISHER Baruch

 

1939

 

FALANTOVSKY Shlomo Z"L

 

1926

 

PENIEL Noach

FALANTOVSKY

1941

 

KOZLOVKSY Rachel

GROSMAN

1933

 

KONKOL Frida  Z"L

BURGMAN

1932

 

KOPELEVITZ Ester

GROZALKA - GORALY

1934

 

KATCHKO Bruria Z"L

HALPERIN

1924

 

KRAVITZ Baruch

 

1935

 

KRAVITZ Tamar

GARBER

1935

 

KRAVCHIK Kalman

 

1947

 

KARLITZ Hadassah

BEREZMAN

1930

 

KARLITZ Sima

BEREZMAN

1935

 

RAB Pnina

GOLDBERG

1936

 

RABITZ Zelig Z"L

 

1938

 

RADNER  Tzipora

LISITSKY

1932

 

ROZOVSKY Yosef

 

1935

 

ROZOVSKY Shmuel

 

1938

 

ROZENBOIM Tzipora Z"L

POMERANITZ Tzipe

1932

 

ROLES Rachel

GERMAN

1935

 

REZNIK Avraham Z"L

 

1935

Murdered in WWII in El Alamein, Egypt

REZNIK Aron

 

1933

 

REZNIK Yona

Taibel

1935

Visited Bereza in 1939, murdered in Ghetto

REZNIK Leib Z"L

 

1935

 

REZNIK Shimon

 

1935

 

REZNIK Sarah

 

1935

 

RACHTZA Miriam

GERMAN

1937

 

RAPAPORT Dvora

BERMAN

1932

 

SHWARTZ Abraham

 

1941

 

SHTUKER Berl Z"L

 

1935

 

SHTUKER Sima

 

1935

 

SHTEIN (Zisl) Naomi

FALANTOVSKY

1935

 

SHIPIATZKY Moishe

 

1933

 

SHIPIATZKY Shoshana

YBER

1933

 

SHAMGAR Margalit Z"L

NAIDUS Keile

1932

 

SMERLOVSKY Chava

EPSHTEIN

1938

 

SHAPIRA Pnina

DRAZNER

1938

 

SHATZ Avram

 

1934

 

SHATZ David Z"L

 

1938

 

SHATZ Moishe

 

1935

 

SHATZ Nechama Z"L

 

1935

 

SHATZ Tvi Z"L

 

1933

 

SHATZ  Rachel Z"L

 

1938

 

TUCHMAN Dove Z"L

MILIKOVSKY

1934