OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  TIC - VOL

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

TICHOVOLSKY

Fishel

 

Svislockskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

TKACH

Evel

Zelmanovich

Novo Biskupskaia

Bereza

309-1-134

1910

TODRESOVICH

Dveira

Movshevna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

TODRISOVICH

Dveira

Movshevna

Staro-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

TOGMAN

Movsha Jankel

Osherovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

TOGMAN

Osher Ber

Elievich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

TOGMAN

Osher Ber

Elevich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

TOPEL'

Benjamin

Aizikivich

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

TOPOL'

Aron

Aizikovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

TRAIBMAN

Leiba

 

Zareckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

TRUBOCHIST

Mordukh

 

Olendry

Pruzhany

307-1-133

1852

TRUS

Chaia Sara

Beineshevich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

TUCHAIDER

Zelik Zelman

Aizikovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

TUCHMAN

Leib Judel

Micheliovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

TUCHMAN

Meer 

Michelievich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

UNTERSHTUB

Leiba

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

UPIMGEIN

Movsha

 

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

UREVICH

Abram

Abramovich

Olendry

Pruzhany

307-1-133

1852

UREVICH

Shmuilo David

Mordukhovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

URIEVICH

Elia Khaim

 

Staro-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

URIEVICH

Elka

Dovidovna

Staro-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

URIEVICH

Khaim Simkha

Berkovich

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

URINSKY

Elia

Codikovich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

URINSKY

Elia

Codikovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

URNEVICH

Abram Simcha

Shevelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

URNEVICH

Chaim Simcha

Berkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

URNEVICH

Elka

Dovidovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

URNEVICH

Kreina

Iserovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VACKY

Movsha

Jovelevich

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

VACKY

Nison

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VACKY

Nison

Movshevich

Chvackaia

Pruzhany

309-1-135

1910

VAINBERG

Meer Dovid

 

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

VAINER

Jankel

Movshov

Pruzhanskaia St

Shereshev

309-1-138

1910

VAINER

Judel

Jankelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

VAINER

Judel

Jankelev

Pruzhanskaia St

Shereshev

309-1-138

1910

VAINER

Judel

Jankelev

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

VAINER

Leizer Ber

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

VAINER

Shmuilo

 

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

VAINKILBAUM

Shmuilo Gersh

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

VAINKSELBAUM

Chana

Abramovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VAINSHTEIN

Frum

Joseliovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

VAINSHTEIN

Icko

Joselev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

VAINSHTEIN

Jankel 

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

VAINSHTEIN

Shmuel

Movshovich

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

VAINSHTEIN

Shmuel

Movshov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

VAITFUS

Josel

Fishelvich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VAITFUS

Movsha Nisel

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VAIVER

Elia

 

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

VALDER

Ester Feiga

Abramovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VALDER

Sora Gitlia

Gecelevna

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

VALDMAN

Genach

Gershkov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

VALDMAN

Meer

Osherovich

Kostelnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

VALDSHON

Abram Aron

Shmerkov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

VALDSHON

Notel

Shmerkov

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

VANEVSKY

Mendel

Movsha-Chackelev

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

VANEVSKY

Movsha Chackel

Aronov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

VANTFUS

Josel

Fishelevich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

VARON

Abram 

Jovelev

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

VARON

Jovel

Movshov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

VARSH

Beniamin

Shliomov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

VARSHAVSKY

Srol

Eliovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

VASHKOVSKY

Dovid

Jankelev

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

VATMAN

Abram Icko

Gershkov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

VEICGENDLER

Ruvin

 

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

VELICHANSKAIA

Mirka

Boruchovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VELICHANSKY

Shmuel Josel

Berkovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

VELOVELSKY

Shmul

Beniaminovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

VERBIN

Abram

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

VERBIN

Morduch Gersh

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

VERCHOLESSKY

Alkon

Vigderovich

School Yard

Pruzhany

309-1-133

1910

VERCHOLEVSKY

Alkon

Vigdorovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VIGDEROVICH

Josel David

Leibovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

VIGDEROVICH

Nota

Nesanelevich

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

VIGDOROVICH

Pinkhes

 

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

VILICHANSKAIA

Mirka

 

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

VILKANSKY

Icko

Menashev

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

VINER

Sora Leia

Srolevna

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

VINER

Srol

Movshev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

VINIK

Abram Aron

Shimenov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

VINNIK

Morduch

Eliovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

VINOGRAD

Dovid

Berkov

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

VINOGRAD

Icko Ber

 

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

VINOGRAD

Leizer Levy

Leibov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

VINOGRAD

Lipa

Movshov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

VINOGRAD

Movsha

Leibov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

VINOGRAD

Movsha

Ickov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

VINOGRAD

Shmuel Josel

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

VINOGRAD

Shmuel Josel

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

VINOKUR

Capel' Orel

Minkheliovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

VINOKUR

Gershko

Jankeliovich

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

VINOKUR

Jankel

Todresovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VINOKUR

Jankel

Judelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VINOKUR

Jankel

Todresovich

Meshchanskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

VINOKUR

Jankel

Judelevich

Potapovka

Pruzhany

309-1-136

1910

VINOKUR

Judel

Gershkovich

on Vygon

Pruzhany

307-1-133

1852

VINOKUR

Nafrol

Gershkovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

VINOKUR

Naftol'

Gershkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VINOKUR

Nota

Joselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VITTENSHTEIBN

Shaia Icka

Shliomovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VLODAVSKY

Icka Zelik

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

VLODAVSKY

Zorakh

 

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

VOLCHIK

Dovid Osherov

Anshelev

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

VOLIANSKY

Dovid

Sholom-Joselev

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

VOLIANSKY

Leizer

Sholom-Joselev

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

VOLIANSKY

Rubin

Abramovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

VOLIANSKY

Zavel

Abramovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

VOLIANSKY

Zavel

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VOLKCHIK

Dovid

Osherov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

VOLMAN

Abram

Ickov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

VOLOVELSKY

Srol Boruch

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VOLYNEC

Rubin Leiba

Shmuilev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910