OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  SHR - TEN

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

SHRAIBMAN

Abram and Ester

 

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

SHRAIBMAN

Abram David

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHRAIBMAN

Aron David

Abramovich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

SHRAIBMAN

Aron Dovid

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHRAIBMAN

Aron Dovid

Abramovich

Novo-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

SHTEINERMAN

Ester Minia

Niselevna

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

SHTEINERMAN

Josel

Jankeliovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

SHTEINERMAN

Movsha Zavel

Jankeliovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

SHTIFZUN

Jachna

Nochimova

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHTIFZUN

Mendel

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHTUKAR

Benjamin 

Jankel-Movshevich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

SHTUKAR

Berka

Jankel-Movshovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

SHUCHMACHER

Josel

Morduchov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHUMAN

Elia Zelik

Shebshelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHUMAN

Shebel

Joselevich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

SHUMAN

Shebel

Joselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHURUKMAN

Abram

Sholomov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

SHURUKMAN

Menucha

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

SHURUKMAN

Movsha Elia

Jankelev

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

SHUSTER

Abram

Teviev

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

SHUSTER

Chaim Dovid

Osherov

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

SHUSTER

Gershka

Mendelevich

Meshchanskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

SHUSTER

Gershko

Mendelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHUSTER

Leiba

Srolevich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-133

1910

SHUSTER

Leiba

Srolevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHUSTER

Leiba

Srolevich

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

SHUSTER

Vigdor

Pinchesovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHVARC

Feiga

Ickovna

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

SHVARC

Minia

Meerovna

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

SHVARC

Movsha

Jankelev

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

SHVARC

Mitia

Meerovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHVARCBRAIN

Movsha Srol

Aizikovich

Alexander Nevsky

Pruzhany

309-1-141

1910

SHVARCBRAT

Aizik Sroel

Chaimov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

SHVARCBRAT

Movsha Srol

Aizikovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHVARCGOR

Bendet

Movshov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHVARCMAN

Shesel

Sanelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SHVEC

Jankel

Aronovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

SIMENOVSKAIA

Musha

Sroleva

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SIMENOVSKY

Movsha

Srolev

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

SIROTA

Gershel Sholom

 

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SIROTA

Gershko Sholom

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SIROTA

Leizer

Gershkovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SIROTA

Peisach

Chaimovich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

SIROTA

Peisach

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SLEPECKY

Icko

Srolevich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

SLEPSKY

Icko

Srolevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SLEPSKY

Leizor

Osherovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SLEPSKY

Leizor

Osherovich

Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

SLOBODSKY

Lozar

Judelev

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SLONIMCER

Srol

Dovidovich

Chvackaia

Pruzhany

309-1-135

1910

SLONIMCIER

Leiba

Srolevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SLONIMCIER

Leiba

Srolevich

Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

SLONIMCIER

Srol

Davidovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SLONIMSKAIA

Beilia Golda

Gdalevna

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

SLONIMSKY

Shmuilo

Berkovich

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

SMARGON

Zelik

Volfov-Dovidov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SMAZANOVICH

Boruch

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SMAZHENOVSKY

Shmuilo

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

SMETNIANSKY

Lipa

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SMORGAN'

Morduch

Volfov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SMORGON'

Jankel

Volfov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

SOCHOR

Nachman

Nochimovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

SOKOLOVSKY

Meer

Jankelev

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SOL'NICA

Toiba

Jankielevna

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

SOLOVEI

Gershka

Shmuelevich

Staro-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

SOLOVEI

Gershko

Shmuelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SOLOVEI

Ginda

Eliovna

Novo Kladbishchenskaia

Bereza

309-1-134

1910

SOLOVEI

Shmuel

Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SOLOVEI

Shmuil

Leibovich

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

SOLOVEI

Shmuilo

 

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SOLOVEICHIK

Abram

Shlemov Volfov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

SOLOVEICHIK

Abram Gersh

Movshov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

SOLOVEICHIK

Chana

Jankeliovna

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

SOLOVEICHIK

Freida

Shimelevna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SOLOVEICHIK

Rochel Mariian

Movshovna

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

SOLOVEICHIK

Shmuel Chain

Kadeshov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SONICKY

Volf

Sholomov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SOVINSKY

Movsha Leib

Leibovich

Tatarskaia

Bereza

309-1-134

1910

SPEKTOR

Musha

Meerovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SPEKTOR

Shevel

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SPEKTOR

Shmuel

Chaim-Judelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

STABOVSKY

Icka

Abramovich

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

STAKAN

Josel

Morduchov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

STARINSKY

Aron Zelman Movsh Berka

 

Alexander Nevsky

Pruzhany

309-1-141

1910

STAVSKAIA

Rochlia

Jankelevna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

STOLOVICHY

Simcha

Markovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

STRUBOVSKY

Abel

Ickovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

STRUBOVSKY

Nochim 

Abelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

STUBOVSKY

Abel

Ickovich

Staro-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

STUBOVSKY

Nokhim

Abelvich

Staro-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

STUCHINSKAIA

Bliuma

Shliomovna

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SUDILOVSKY

Osher

Movshevich Gershovich

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

TABACHNIK

Aron

Joselevich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

TABACHNIK

Aron

Joselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

TABACHNIK

Aron

Michelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

TABACHNIK

Aron

 

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

TAKSON

Rafail

 

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

TELECHANSKY

Shaia Josel

Leibovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

TENEBAUM

Chaim

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

TENEBAUM

Velvel

Shmuilovich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

TENENBAUM

Berko

Meerov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

TENENBAUM

Chaim

Meerov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

TENENBAUM

Dovid

Meerov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

TENENBAUM

Icko Dovid

Jankelev

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

TENENBAUM

Jankel

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

TENENBAUM

Jankel

Abramovich

Tarmasovskaia

Pruzhany

309-1-133

1910

TENENBAUM

Josel

Notov

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

TENENBAUM

Malka

Shliomovna

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

TENENBAUM

Morduch

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

TENENBAUM

Morduch

 

Chvackaia

Pruzhany

309-1-135

1910

TENENBAUM

Nota

Shaiev

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

TENENBAUM

Sheina Elta

Berkovna

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

TENENBAUM

Velvel

Shmuilovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912