OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  POL - PYT

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

POLIAK

Chaim

Velvelev

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

POLIAK

Jankel Meer

Berkovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

POLIAK

Morduch Josel

Leibov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

POLIAK

Morduch Josel

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

POLIAK

Morduch Josel

Leibov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

POLONOVSKY

Josel

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POLONOVSKY

Movsha Vulf

 

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

POLONSKAIA

Chona

Judeleva

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

POMERANC

Abram Gdalia

Eliovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Abram Icka

Shepselevich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Aizik

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Aizik

Khaimovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

POMERANC

Boruch

Zelikovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-133

1910

POMERANC

Boruch

Zelikovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Eidlia

Zelmanovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Fishel

Dovidovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

POMERANC

Fishel

Dovidovich

 

Pruzhany

309-1-133

1910

POMERANC

Fishel

Davidovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Gersh

Ickovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Gersh

Aronovich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Gilel Abram

Eliovich

Potapovka

Pruzhany

309-1-136

1910

POMERANC

Jankel Josel

Shabshovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Josel

Jankelevich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

POMERANC

Josel

 

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

POMERANC

Josel

Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-133

1910

POMERANC

Josel

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Josel

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Josel

Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Leia

Gershovna

Paleologa

Pruzhany

309-1-141

1910

POMERANC

Leia

Abramov-Ickovich

Rezka

Pruzhany

309-1-133

1910

POMERANC

Meer Chaim

Shlemovich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

POMERANC

Meer Chaim

Shliomovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Mirka

Movshevna

Zditovskaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Morduch

Zelikovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Osher

Jankeliovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Osher and Elia

Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Shlioma

Ickovich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

POMERANC

Shlioma

Morduchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Shlioma

Ickovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Shlioma

Eliovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANC

Shlioma

Morduchovich

Derechinskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

POMERANC

Shmuel Aizik

Movshovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Srol Chaim

Shliomovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Zelman

Joselevich

Zditovskaia Bazarny S. Str

Bereza

309-1-134

1910

POMERANC

Zundel

Kuselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POMERANEC

Abram

Srolev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Abram Dovid

Gdalev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Abram Dovid

Gdalev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Aron

Kuselev

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Aron

Kuselev

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Basha

Joselevna

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

POMERANEC

Beilia 

Shmuilevna

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Beniamin

Shaev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Berko

Morduchov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Chaim

Srolev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Faivel

Ickov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Feiga

 

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

POMERANEC

Fishel

Dovidov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Gershko

Morduchov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Gershko

Gilelev

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Gilel

Zuselev

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Jankel

Velveliev

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Josel Chaim

Kushelev

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

POMERANEC

Judel

Nevachov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Kusel

Shliomov

Pinskaia

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Leia

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

POMERANEC

Leia

Gershovna

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Leibka

Shliomov

Pinskaia

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Markus

Volfov

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

POMERANEC

Movsha Josel

Kuselev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Nevach

Srolev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Osher

Jankelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

POMERANEC

Osher

Ickov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Shlioma

Srolev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Shlioma Josel

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

POMERANEC

Srol

Srolev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Srol Ber

Zavelev

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Srol Movsha

Shaiev

Pinskaia

Malech

309-1-139

1910

POMERANEC

Velvel

Srolev

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

POROZOVSKY

Shama

Gershovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

POROZOVSKY

Shama

Gershovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

POROZOVSKY

Zelman Aizik

Movshovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

PORTNOI

Gershko

Kuseliovich

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

PORTNOI

Jakov Leiba

Shmuilovich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

PORTNOY

Jankel Shlioma

Nochimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

POTAK

Josel

Faiveliovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

POTOK

Josel

Faivelevich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

POTOK

Josel

Menashevich

Zditovskaia

Bereza

309-1-134

1910

POTOK

Menash

Faiveliovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

POTOK

Michel

Menashevich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

POZHARNY

Raica

Morduchovna

Pozharny

Pruzhany

309-1-141

1910

POZNIAK

Kreina Reshlia

Mendeleva

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

POZNIAK

Kreina Reshlia

Matesova

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

POZNIAK

Mates

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

POZNIAK

Mates Michel

Morduchovich

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

POZNIAK

Pesha

Matesovna

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

PRAISMAN

Shmuil Leiba

Osherov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

PREISMAN

Feiga

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

PRIBUCKY

Chaim 

Falkov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

PRIBULSKY

Jankel

Leibovich

Cerkovnaia

Bereza

309-1-134

1910

PRIZANT

Beniamin

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

PRUZHANEC

Shimel

Movshovich

Aptekarskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

PRUZHANSKAIA

Rocheia

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

PRUZHANSKY

Jankel

Shmerkovich

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

PRUZHANSKY

Josel

Noselevich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

PRUZHANSKY

Josel

Noselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

PRUZHANSKY

Josel Velvel

Gershkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

PRUZHANSKY

Josel-Velvel

Gershovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

PRUZHANSKY

Mendel

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

PRUZHANSKY

Mendel

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

PRUZHANSKY

Mendel

Joseliovich

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

PRUZHANSKY

Movsha Kusel

Mendeliovich

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

PRUZHANSKY

Shimel

Movshovich

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

PRUZHANSKY

Srol-Leiba

Peisach-Berkovich

School Yard

Pruzhany

309-1-133

1910

PRUZHANSKY

Velvel

Borukhovich

Zamkovaia

Pruzhany

307-1-133

1852

PTASHNIK

Abram Ber

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

PUNDIK

Icko

 

Olendry

Pruzhany

307-1-133

1852

PYTLEVNIK

Abram

Dovidovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

PYTLEVNIK

Abram

Davidovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

PYTLEVNIK

Abram

Movshovich

Olendry

Pruzhany

307-1-133

1852

PYTLEVNIK

Dovid

Movshovich

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

PYTLEVNIK

Mendel

Abramovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

PYTLEVNIK

Mendel

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912