OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  BAR - BLI

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

BARBEL

Aron

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BARBEL'

Aron 

Khaimovich

Staro-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BARBEL'

Gershka

Khaimovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BARBEL'

Gershko Khaim

 

Olendry

Pruzhany

307-1-133

1852

BARBEL'

Khaim Jukhon

 

suburb Khavtka

Pruzhany

307-1-133

1852

BAREISHA

Berko

Joselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BARENBAUM

Osher Judel

Leibov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

BARENBAUM

Shmuel Elia

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

BARENGOLC

Leib

Chaimov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

BARGOVSKY

Josel

Abramov

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

BARIBAUM

Abram

Morduchov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

BARIBAUM

Shmuel Chaim

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

BARIBAUM

Sholom

Dovidov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

BARYLKOVSKY

Shlioma Movsha

Shmerkov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

BAS

Jankel

Ariev

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

BAS

Jovna

Ariev

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

BAS

Leia

Dovidovna

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

BASHIN

Shmuel Jankel

Calkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BASHIN

Shmul Jankel

Calkovich

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BECHER

Beinesh

Ickovich

Kutninskaia

Bereza

309-1-134

1910

BEER

Abram Volf

Leibov

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

BEILES

Motel

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BEIZER

Feiga Enta

Judkovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BEKHER

Abram

Borukhovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BELEC

Etna

Shimenovna

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

BELEC

Jovel

Boruchovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

BELEC

Jovel Ber

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BELLER

Giler

Abramovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

BELLER

Giler

Abramovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

BELOSTOCKY

Leib

Gershkov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

BELOUS

Benjamin

 

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BENDET

Boruch

Sholomovich

Gorka

Pruzhany

309-1-133

1910

BENDET

Boruch

Sholomovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BENDETOVICH

Sara

Shliomovna

Zditovskaia

Bereza

309-1-134

1910

BERENBAUM

Leib Leizer

Judelev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

BERENBAUM

Osher Judel

Leibov Leizerov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

BERENSHTEIN

Chaim Leib

Ickovich

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

BERESTICKY

Avadia

Leizerovich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

BERESTICKY

Avadia

Leizerovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BERESTICKY

Judko

Khononovich

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BERESTICKY

Leizer Shevel

Morduchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BERESTICKY

Mordukh

Judeliovich

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BERESTICKY

Shmuel,Mendel,Zelman

Leizerovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BERESTICKY

Srol

Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BERESTYCKY

Icka

 

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

BERESTYCKY

Rakhmel

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

BEREZMAN

Shevel

Eliovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

BEREZNIAK

Jankel Shevel

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BEREZNIAK

Jankel-Shevel

 

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

BEREZNIAK

Shlioma Leizer

Jankel-Shevelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BEREZNIAK

Shlioma-Leizor

Jankel-Sheveliovich

School Yard

Pruzhany

309-1-133

1910

BEREZOVSKY

Dovid

Kalmanovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BEREZOVSKY

Dovid

Kalmanovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BEREZOVSKY

Josel

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

BEREZSKY

Judel

Movshevich

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BERGER

Abram  Icko

 

Derezki

Pruzhany

307-1-133

1852

BERGER

Irma

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BERGER

Irma

Khaimovna

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BERGER

Irma

Khaimovna

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BERGER

Movsha

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BERGER

Movsha Aron

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

BERGER

Movsha Aron

 

Staro-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BERGER

Shimel

 

Gorka

Pruzhany

307-1-133

1852

BERINSHTEIN

Chaim Leiba

Ickov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

BERKOVICH

Chana

Morduchelevna

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

BERKOVICH

Morduch Chaim

Meerovich

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

BERKOVICH

Reshlia

Joselevna

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

BERKOVICH

Reshlia

Joseliovna

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

BERKOVICH

Shaia

Leizerovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

BERMAN

Beniamin

 

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

BERMAN

Beniamin

Berkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BERMAN

Morduch

Berkovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

BERNACKY

Jankel

Abramovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

BEZPALCHIK

Shimon

Chackelev

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

BEZSMERTNIK

Lipa

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BEZSMERTNIK

Lipa

Abramovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BILECHIK

Michel

Judeliovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

BIRENBAUM

Aron Gersh

Judelev

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

BIRENBAUM

Judel

Aron-Gershovich

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

BIRENBAUM

Leizer 

Michelievich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BIRENBAUM

Michel

Gershovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Abram

Nochimovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

BLIACHAR

Abram

Nochimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Abram Michel

Dovidovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Chaia

Leibovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Ester Rochlia

Jovelievna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Ester-Rochlia

Jovelevna

School Yard

Pruzhany

309-1-133

1910

BLIACHAR

Froim

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

BLIACHAR

Froim

Naftolevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Froim

Josel-Eliovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Froim

Nachamonovich

Potapovka

Pruzhany

309-1-135

1910

BLIACHAR

Froim Josel

Elievich

Rozhdestwienskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

BLIACHAR

Froim-Josel

Elievich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

BLIACHAR

Josel

Movshev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

BLIACHAR

Kiva

Ruvimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Leia

Leibovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Movsha

Aronovich

Kostelnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

BLIACHAR

Movsha Dovid

Veloveliov

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

BLIACHAR

Osher 

Joselev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

BLIACHAR

Ruvim

Judeliovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Shachna

Elievich

Rozhdestwienskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

BLIACHAR

Shachna

Eliovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Sheina

Movshevna

Kostelnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

BLIACHAR

Sora

Zunlelevna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHAR

Sora-Leia

Gershovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLIACHER

Gershka

 

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

BLIAKHAR

Abram 

Nokhimovich

Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BLIAKHAR

Abram Mikhel

Dovidovich

Bolshaia Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BLIAKHAR

Elia

Froimovich

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

BLIAKHAR

Elia

Joseliovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BLIAKHAR

Judel Meer

 

Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BLIAKHAR

Kiva

Ruvinovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BLIAKHAR

Leia

Leibovna

Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BLIAKHAR

Movsha

Froimovich

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BLIAKHAR

Movsha Srol

 

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BLIAKHAR

Nokhman

Froimovich

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

BLIAKHAR

Notka

Shliomovich

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BLIAKHAR

Ruvin

Judelevich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

BLIAKHAR

Velvel

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

BLIAKHERMAN

Froim

Movshovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

BLINDER

Mein Berko

Gershkovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

BLINDER

Movsha Leib

Gershov

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

BLINDERMAN

Berko

Gershkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

BLINDERMAN

Movsha Leib

Gershkov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

BLINDERMAN

Sheina Dveira

Morduchovna

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

BLINDERMAN

Sheina Dvera

Morduchovna

Pinskaia

Malech

309-1-139

1910