ELLIS ISLAND DATA BASE
ARRIVALS IN NEW YORK FROM KARTUZ-BEREZA  K-Z
Family Name Given Name Residence Arrived Age
KAPLAN Chaje  Kartuz Bereza 1907 18
KAPLAN Lipmann  Kartus, Russia 1914 21
KAPLAN Mirjam  Kartur Bereza, Poland 1921 9
KAPLAN Rifka  Kartur Bereza, Poland 1921 28
KAPLAN Rose  Kartusz, Russia 1914 20
KIR Jakeb ... Kartuzy, Poland 1921 16
KIR Mi... ... Kartuzy, Poland 1921 13
KIR Mojeze ... Kartuzy, Poland 1921 9
KIRSZNER Berko  Kartuz Bereza, Poland 1921 19
KIZNER Chaje  Kartuze, Russia 1906 18
KRANSZTAT Basia  Kartuz Bercza, Poland 1921 48
KRANSZTAT Sara  Kartuz Bercza, Poland 1921 20
KRAVIEC Benjamin  Kartuz Berka, Poland 1921 64
KRAVIEC Izaak  Kartuz Beroza, Poland 1921 22
KRAVIEC Roza  Kartuz Beroza, Poland 1921 20
KRAWETZ Breine  Kartus Broza 1904 16
KRAWIEC Aron  Kartuz Beresa, Poland 1923 12
KRAWIEC Jankiel  Kartuz Beresa, Poland 1923 16
KRAWIEC Malka  Kartuz Beresa, Poland 1923 50
KREMER Samuel  Kartuz-Berega, Poland 1923 14
KROSTYEZ Miudla  Kartuz, Poland 1921 26
KROSTYEZ Mordzo  Kartuz, Poland 1921 2
LEWASZEWSKA Belja  Kartuz Bereza, Poland 1921 18
LEWASZEWSKA Judes  Kartuz Bereza, Poland 1921 19
LIBERMAN Bejla Rachel  Kartuz Bereza, Poland 1921 23
LIBERMAN Malka  Kartuz Bereza, Poland 1921 50
LIBERMAN Samuel  Kartuz Bereza, Poland 1921 15
LISKOWSKA Ceja  Kartus, Poland 1920 60
LUBASZYCKA Benjamin  Kartuz Bereza, Poland 1921 20
LUBASZYCKA Chana Chaja  Kartuz Bereza, Poland 1921 50
LUBASZYCKA Leja Bejla  Kartuz Bereza, Poland 1921 17
LUBOSZEWSKY Jenta  Kartuz, Poland 1921 46
LUBOSZEWSKY Machla  Kartuz, Poland 1921 7
LUBOSZEWSKY Pesza  Kartuz, Poland 1921 18
LUBOSZEWSKY Rasza Guta  Kartuz, Poland 1921 16
MELAMED Hodes  Kartuz Bereza, Russia 1922 13
MELAMED Lejzor  Kartuz Bereza, Russia 1922 12
MELAMED Michla  Kartuz Bereza, Russia 1922 19
MELAMED Mizla  Kartuz, Poland 1921 20
MELAMED Rochama  Kartuz Bereza, Russia 1922 49
MELAMED Sora  Kartuz 1921 22
MELAMED Symcha  Kartuz Bereza, Russia 1922 16
MELAMED Zisla  Kartuz Bereza, Russia 1922 10
METZIK Lea  Kartuz Bercza 1905 18
MILIKOVSKA Ester  Kartur Bereza, Poland 1921 37
MILIKOVSKA Mecha  Kartur Bereza, Poland 1921 13
MILIKOVSKA Mera  Kartur Bereza, Poland 1921 17
MOLODOWSKY Lieba  Kartus Berge 1904 17
MORGOLIN Hzik Zerb  Kartus, Russia 1910 27
NIEWIADOMSKA Abram  Kartuz-Bereza, Pinsk Reg. 1923 2
NIEWIADOMSKA Chaja  Kartuz-Bereza, Pinsk Reg. 1923 0
NIEWIADOMSKA Minia  Kartuz-Bereza, Pinsk Reg. 1923 28
NIEWIADOMSKA Mojzesz  Kartuz-Bereza, Pinsk Reg. 1923 5
NIEWIADOMSKA Szyfra  Kartuz-Bereza, Pinsk Reg. 1923 67
NIEWIADOMSKA Zavel  Kartuz-Bereza, Pinsk Reg. 1923 30
NOWAK Jozef  Kartuz, Bereza, Poland 1921 16
NOWAK Lejba  Kartuz, Bereza, Poland 1921 12
NOWAK Maszi  Kartuz, Bereza, Poland 1921 22
NOWAK Syma  Kartuz, Bereza, Poland 1921 45
NOWIKAW Judel  Kartus 1907 22
OSCHEWSKY Iski  Kartus-Berjosa, Russia 1910 10
OSCHEWSKY Ittk...  Kartus-Berjosa, Russia 1910 6
OSCHEWSKY Rochel  Kartus-Berjosa, Russia 1910 48
OSCHEWSKY Sore  Kartus-Berjosa, Russia 1910 17
OSCHEWSKY Wigdor  Kartus-Berjosa, Russia 1910 53
OSOWSKI Chaie  Kartus Bercsa, Russia 1910 0
OSSOWSKI Aron  Kartus, Russia 1908 21
OSTROWSKY Jankel B.  Kartus, Russia 1905 3
OSTROWSKY Merke  Kartus, Russia 1905 26
PAIUK Rifke  Kartus, Russia 1910 20
PAPERWEKA Chawa  Kartuz Bereza, Poland 1921 11
PAPERWEKA Oszer  Kartuz Bereza, Poland 1921 17
PAPERWEKA Rywka  Kartuz Bereza, Poland 1921 15
PERLMUTTTER Bejla  Kartuz Bereza, Poland 1921 56
PERLMUTTTER Jozef  Kartuz Bereza, Poland 1921 16
PINCZUK Fradel  Kartuz, Russia 1906 18
PITKOWSKI Szmuel  Kartuz, Pinsk. Reg.. 1923 17
PODOSTROJCA Abram  Kartuz, Poland 1921 15
PODOSTROJCA Chaim  Kartuz, Poland 1921 7
PODOSTROJCA Hodes  Kartur Bereza, Poland 1921 19
PODOSTROJCA Judel  Kartuz, Poland 1921 9
PODOSTROJCA Mina  Kartuz, Poland 1921 40
PODOSTROJCA Zelda  Kartuz, Poland 1921 11
POMERANICE Hersz  Kartus-Berezy, Poland 1923 14
POPERNITSKY Jankil  Kartuzy, Russia 1912 38
POPRNITSKA Sora  Kartuz Bereza, Poland 1921 45
RABINOWIEZ Leke  Kartuz Bereza, Pinsk Reg. 1923 33
RAWNITZKI Beile  Kartuza 1902 37
RAWNITZKI Mordche  Kartuza 1902 11
REZNIK Risza  Kartuz, Poland 1921 16
RITERMAN Brocha  Kartuz Bereza, Russia 1922 53
ROSEN Mary  Kartuz Grod Gub, Russia 1912 25
ROSENFARB Itke  Kartus Beroza, Russia 1913 38
ROSENFARB Leib  Kartus Beroza, Russia 1913 0
ROSENFARB Meer  Kartus Beroza, Russia 1913 11
ROSENFARB Moische  Kartus Beroza, Russia 1913 16
ROSENFARB Rochel  Kartus Beroza, Russia 1913 4
RUBINSTEIN David  Kartus, Russia 1913 19
RUBINSTEJN Josza  Kartuz, Poland 1921 17
RUBINSTEJN Leja  Kartuz, Poland 1921 19
SALESKAJZ Sora  Kartus, Russia 1912 18
SAWELEWITZ Abram  Kartus Beresa 1906 20
SAWELEWITZ Chamke  Kartus Beresa 1906 17
SCHECHTMAN Moische  Kartur 1905 23
SCHLOIME Judelewski  Kartur, Russia 1912 21
SCHWARTZ Pesie  Kartuz-Bereza, Poland 1922 17
SEPIR Icsrok  Kartus 1906 21
SOWINSKI David  Kartuz, Russia 1914 18
STEINERMAN Chaim  Kartuz, Poland 1921 11
STEINERMAN Ester  Kartuz, Poland 1921 41
STEINERMAN Mojzesz  Kartuz, Poland 1921 12
STUKAR Berl  Kartuz 1904 31
SZERSEWSKA Berke  Kartuz, Poland 1921 21
SZERSEWSKA Fejga  Kartuz, Poland 1921 45
SZERSEWSKA Gitla  Kartuz, Poland 1921 18
SZERSEWSKA Israel  Kartuz, Poland 1921 17
TALOM Herek  Kartuz, Poland 1921 28
TOPOL Bobi  Kartus, Poland 1920 37
TOPOL Perne  Kartus, Poland 1920 12
TOPOL Sara  Kartus, Poland 1920 9
TOPOLSKA Chaja  Kartus, Poland 1921 45
TRUS Alter  Bereza Kartuz, Pinsk Reg. 1923 18
TRUS Chaja Sura  Bereza Kartusz, Pinsk Reg. 1923 53
TRUSS Pesse  Kartus Bereze 1904 20
TUCHSZNAJDER Ciwa  Kartur, Russia 1922 61
TUCHSZNAJDER Hersch  Kartur, Russia 1922 16
TULERMAN Leiwe  Kartusz 1906 16
TUSOMANOWICZ Perl  Kartus Bereze 1904 20
WARCHAWSKY Rifke  Kartusz 1904 24
WINIK Cadyk  Kartuz Bereza, Poland 1921 24
WOLFOWIEZ Ejdel  Kartuz, Poland 1921 51
WOLFOWIEZ Golda  Kartuz, Poland 1921 17
WOLFOWIEZ Liba  Kartuz, Poland 1921 13
WROCZOVICKI Chaje  Kartur 1904 29
WROCZOVICKI Rasche  Kartur 1904 2
WYSOCKA Abe  Kartuz Bereza, Poland 1921 9
WYSOCKA Berko  Kartuz Bereza, Poland 1921 11
WYSOCKA Gitla  Kartuz Bereza, Poland 1921 33
WYSOCKA Liba  Kartuz Bereza, Poland 1921 7
YLETOWITZ Yakob  Kartuz Bereza, Russia 1910 25
ZAKHEIM Szmuil  Kartouz Beresa 1906 21
ZAWIELEWICZ Bluma  Kartuz-Bereza, Poland 1922 59
ZAWIELEWICZ Mojzesz Kartuz-Bereza, Poland 1922 65
ZAWIELEWICZ Rajna  Kartuz- Bereza, Poland 1922 20
ZOYOCHOWITZ Bela  Kartus, Russia 1907 35
ZOYOCHOWITZ Chaim  Kartus, Russia 1907 9
ZOYOCHOWITZ Chane  Kartus, Russia 1907 6
ZOYOCHOWITZ Schmul  Kartus, Russia 1907 8
ZWIK Hane  Kartus 1904 2
ZWIK Manhs  Kartus 1904 3
ZWIK Ytke Rime  Kartus 1904 31