PRUZHANY UYZED MISCELLANEOUS LISTS

 

RECOGNIZED AS LEADERS OF THE DISTURBANCES OF JULY, 11 1905

 

 

PRUZHANY

 

Family Name

Given Name

AVERBUCH

Moishe

BERGER

Irmiahu Movshov

BLIACHER

Yosel Fraimov

ENUSH

Yankel Avnerov

FAYN

Moishe Michelev

FAYN

Yosel Michelev

GARBATY

Ephraim Elev

GARBER

Gershon Movshov

KATZ

Mordechai Fraimov

MOVSAHVITZ

Yosel

NITZBERG

Isser

NOMBERG

Itzhok Ioselev

PERELSHTEIN

Leizar

PRIBLULSKY

Mendel

RONIS

Shmuel Movsev

ROTKOP

Rachmiel

SERLIN

Yankel

SUSELEVITSH

Michel Velvelov

URIEVITSH

Berko Shimhov

WALDMAN

Osher Meierov

 

 

MALCH

 

Family Name

Given Name

BOM

Bentzion Aronov Davidov

DUBINA

Avrom Itzhak Zabelev

FRYDMAN

Zunie Abramov

GHERSHO

Chaia Itzkovna

GOLDBERG

Aronov Shliamov

GOLDBERG

Shimon Naftaliev

ILEVITZKY

Michel Meierov

LIBERMAN

Chaia Shimeleva

LIBERSHTEIN

Mavshe Heshkov

NITZBERG

Lipe Zundelev

NITZBERG

Moishe Zundelev

POMERANIETZ

Sara Yankeleva

RABINOVICH

Hersh Biniaminov

ROZENFELD

Moishe Itzkov

SHEINBOIM

Chaim Hersch Yankelev

TREGER

Avrom Leib

ZAMUCHAVSKY

Pearl Nachimova

 

 

SHERESHEV

 

BREMER

Mordechai Davidov

CHANKOVSKY

Elchana Shaiev

GAUCHMAN

Yosel Fraimov

GUTERMAN

Israel

KAUBKOIPH

Aaron Zelmanov

KRUMAN

Yosel

KRUMAN

Fishel Guetzelev

LEW

Itzhok Aizik

LINEVSKY

Zundel Mavshev

MAISTER

Chaim Shmulev

ROZENTAL

Chaim Baruchov

SINGER

Biniomin Chaimov

VAFINSHTEIN

Moishe Aizokov

YUDELEVSKY

Moishe Beinshov

ZINGMAN

Hershel Ansehlov

 

 

KARTUZ BEREZA

 

PINES

Leizar

TABULITZKY

Ury Abelev

ZAVELEVITSH

Avrom Itzhok Movshev

 

 

PEASANTS

 

KUPLINSKY

Chaim Meierov

MESENGHISER

Miriam

MESHENGUISER

Toibe

MESHENGUISER

Lea

SHPANIN

Aarón Nachmenov

 

 

 

Homepage  Index to Exhibits  Various Lists