1903 VSYA ROSSIA

SURNAMES  IN  ALPHABETICAL ORDER

ALL PRUZHANY UYEZD

SURNAME NAME ACTIVITY PLACE
ABRAMOVICH Elia Typography Pruzhany, Rozhdestvenskaya St.
ABRAMOVICH Leiba Elevovich Grocery Pruzhany, Bazarnaia St.
ABRAMOVICH Zlaga Haberdashery Pruzhany, Grodnenskaya St.
ABRAMOVICH Yossel Books Pruzhany
ABRAMOVICH Abr.-Mendel Dry Goods Pruzhany, Riadi
ABRAMOVICH Nochim Gershk Turpentine Pruzhany
ALBERMAN Chaia-Sora Hardware Pruzhany, Riadi
ALEXANDROVSKI Mordkh Pharmaceutical Goods Pruzhany, Bazarnaia St.
AVERBUCH David Yossel Haberdashery Pruzhany,  Bazarnaia St.
AVERBUCH Dora Four, Salt & Kerosene Pruzhany, Alexander Nevsky St.
AVERBUCH Sheina Grocery Seletz
AVERBUCH Sheina Grocery Malech
AVERBUCH Genia Tar and Turpentine Pruzhany, Shereshevskaia St.
AVOL Shlioma-Raf. Gershkovich Dry Goods Pruzhany, Bazarnaia St.
BAGAN Rochla Beniaminovna Dry Goods Pruzhany Uyezd
BARENBAUM Freida Dishes Malech
BELOUS Meer Mordukhovich Dry Goods Pruzhany, Shereshevskaia St.
BERESTITSKAYA Braina Borkhovna Pharmaceutical Goods Pruzhany, Bazarnaia St.
BEREZNIAK Yosel, Bricks Smuga, Nikitinsk.
BEREZOVSKAYA, Rokhla Grocery Pruzhany, Alexander-Nevsky St.
BERKOVICH, POROZOVSKI Shaya, Shasha Mill Bereza
BERMAN Mordkh Grocery Bereza
BERMAN Velia Haberdashery Pruzhany, Riadi
BICHOVETZ Vaida Iv Vintner Michailovsk
BIERNBAUM Mikhel Gershkovich Inn Pruzhany, Grodnenskaya St.
BIRENBAUM Mikhail Hershkovich Bank counting Pruzhany
BIRENBAUM Leiz-Mikhel Grocery Pruzhany, Grodnenskaya
BRAVERMAN Yossel Leather Pruzhany , Bazarnaia St..
BRAVERMAN Yossel Lumber Pruzhany , Bazarnaia St..
BURDA Michel Turpentine Pruzhany
CHAIKIN Hersh Readymade clothes Pruzhany, Shereshevskaia St.
CHAMIN Iv. Al-Ber, Grocery Pruzhany, Grodnenskaia St.
CHARNETSKI Yos Bricks &  Vinter Dobuchinsk
CHEMERINSKI Meer Tobacco Pruzhany, Riadi
CHOMSKAYA Anna Abelovna Dry Goods Bereza
CHOMSKI Yankel Iktzkovich Grocery Bereza
DINERMAN Aizer Turpentine Pruzhany
DOMBROVITSKI Hersh Photographer Pruzhany, Tserko Naia
DZEKONSKY Marian Albinovna Vintner Mikhailovsk
EPSHTEYN Aron Itzkovich, Leather Seletz
ESHMAN Sholom Hirshkovich Tailor Shop/ Photographer Bereza
FELDMAN Meer Tailor Shop Pruzhany, Pozherhaya
FORER Abr. Movsha Dry Goods Pruzhany, Kostelnaia St.
FRIDMAN Moishe Yankelevich Dry Goods Bereza station
GEBERMAN Chaim Tailor Shop Pruzhany, Brestskaya St
GLOTZER Sora Bread(grain) Pruzhany, Alex. Nevsky St.
GOLDBERG Sender Henekhovich Pharmaceutical Goods Pruzhany, Grodnenskaya St.
GOLDBERG Aron-Movshe Dry Goods Malech
GOLDFAND Perla Hardware Bereza
GOLDMAN Aron Dry Goods Bereza
GOLDSHTEYN Golda Dishes Pruzhany, Riadi
GOLUBOVICH Velvel Sheepskins Pruzhany, Bazarnaia St.
GORDINITSA Sof. Yosselovna Vintner Seletz
GORODETSKI Chatskel Hardware Pruzhany, Riadi
GROMINTSKAYA Sof. Keavovna Vintner Bluden
GRUNT Perla Grocery Pruzhany, Riadi
HALPERIN Abr. Aron Haberdashery Shereshev
ISRAELIT Leizer Notovich Haberdashery Malech
KADZEVICH Lolinfranz Pharmacy Shereshev.
(LESSEE) VILCHINSKI Petr. Anton
KANTAROVICH Feiga Dishes Malech
KAPLAN Vigdor Schmuelovich Grocery Malech
KATZ Yossel Yankelevich Office Supplies Pruzhany
KATZ Itzko-Shlioma Leather/ Lumber Pruzhany , Alexander-Nevsky St..
KATZ Aron, Bread(grain) Pruzhany, Alex. Nevsky St
KATZ David-Osher Bread(grain) Pruzhany, Alex. Nevsky St
KAZEN Vinni Skl. Library Pruzhany
KLEINERMAN Abr Glue Shereshev
KLEINMICHEL Vera Vladimirovna Vintner, Bricks Dobuchinsk
KLENITZKI Leiba Shaevich Typography Pruzhany, Bazarnaia St.
KLENITZKI Leiba Office Supplies Pruzhany , Bazarnaia St..
KLENITZKI Beniamin-Leiba Books Pruzhany
KOZAKEVICH Mar.Aldr Bricks Matvevsk. volost
KRINSBERG Eita Four Pruzhany, Mikhailovskaia St.
KRONIK Genya Pharmaceutical Goods Pruzhany, Bazarnaia St.
KRUTZEL Elia Abr Mill Pruzhany , Derechinok
LEDERMAN Mendel Lumber Pruzhany Uyezd
LESHCHINSKAYA Sora Morduknovna Dry Goods Shereshev
LEVIN Vigdor Yosselevich Dry Goods Pruzhany Uyezd
LEVINSHTEYN Boris Yakovich Tax Collectors Pruzhany
LEVINZOHN Wulf Grocery Bereza
LEVKOWITZ Kaz. Ed Vintner Bankovsk.
LIBERSHTEYN Yudel Glue " " "
LIFSHITZ Movsha Fishel Starch Nikitinsk.
MARTENS Fedr. Iv Bricks,Mill Selets, Ribniki
MESHEL Nishka Grocery Pruzhany, Alexander-Nevsky St.
MINTZBERG Naftal. Meirovich Lumber Pruzhany Uyezd
MOTLOVSKI Hirsh Leather Malech
N(P)AKTOR Srol Gersh Turpentine Pruzhany
N(P)OLMAN Menol Turpentine Pruzhany
NEMBERG Yossel Dishes Pruzhany, Riadi
NIRENBLATT Chaik. Movs Tannery Shereshev
NITZBERG Yossel Shlomovich Grocery Pruzhany, Alexander-Nevsky St.
NITZBERG Dvoira Dry Goods Pruzhany, Bazarnaia St.
OCHRIMSKI Leiba Dav Turpentine Pruzhany
OZERNITSKI Yossel Mill Seletz
P(N?)APIRMEISTER Yankel Beer Pruzhany, Alexander Nevsky St
PERELSHTEYN Yankel Hardware Pruzhany, Riadi
PERELSHTEYN David Books Pruzhany
PINES Michel Zalmanovich Lumber Pruzhany Uyezd
PINSKAYA Mikhla Yosselovna Dishes Shereshev
POCHINKA Chemel Movsh Lumber Pruzhany Uyezd
PODOSTRITZKAYA Rifka Grocery Bereza
POGODINA Eliz. Gabr Vintner Barezek
POLYAKEVICH Zlata Grocery Shereshev
POMERANETZ Abr. Davidovich Grocery Malech
POMERANETZ Mordukh. Zelekovich Grocery Bereza
POMERANETZ Faiv Hardware Malech
POMERANETZ Srul Shebselovich Lumber Pruzhany Uyezd
POMERANTZER Yossel Yankelovich, Brewer of beer Pruzhany, Kobrinskaya St.,
PRANSMAN Sora Dry Goods Shereshev
PUTERMAN Yank. Bricks Bereza
RABINOVICH Leib Books Pruzhany
RABINOVICH, Yankel Turpentine Pruzhany
RATNER Leiba Beniaminovich Grocery Seletz
RATNER Leiba Bread(grain) Pruzhany, Brestskaia St.
RINBERG Chaya Haberdashery Bereza
ROZENBERG Leiba Haberdashery Bereza
SABOTZKI Ang. Leon Pharmacy Bereza
SAPERSHTEYN Shebsel Itzkovich Haberdashery Pruzhany, Bazarnaia St.
SCHVARTZ Minia Dishes Pruzhany, Riadi
SEGELEVICH, Mordkh Pharmaceutical Goods Seletz
SEMASHKO, Yos. Vintner Rudninsk
SHAPIRO Movsha Hardware Pruzhany, Riadi
SHAPIRO Hinda Froimovna Dry Goods Narevka
SHEINBERG, Abr. Shmuelovich Grocery Bereza
SHEINMAN Rochla Dry Goods Shereshev
SHLOSSBERG Tamara Hardware Bereza
SIVENBUCH Movsha Yosselevich Dry Goods Bereza
SOLOVEICHIK Gdal. Dry Goods Malech
SOLOVEICHIK Chaya Kadishevna Dry Goods Shereshev
TARMA Movsha Office Supplies Pruzhany , Bazarnaia St..
TORMA Movsha Library Pruzhany
TREMBITSKI Vladis. Bogusl Bricks, Vinter Linevo
TRUK Tzalko Lumber Pruzhany Uyezd
TZVIKLICH Itsko Brewer, soap Pruzhany , Derechinok
UNTERMAN Abr. Yosselovich Lumber Pruzhany Uyezd
UTSHTEYN Ester Tobacco Pruzhany, Bazarnaia St.
VAINSHTEYN Mordukh Dry Goods Shereshev
VALDMAN Abr. Davidovich Bread(grain) Pruzhany, Bazarnaia St.
VESBERG   Mill Narevka
VITTENSHTEYN Shlioma Izraelovich Inn Pruzhany, Grodnenskaya St.
VITTENSHTEYN, Elko Leizerovich Grocery Pruzhany, Riadi
YABLONSKI Leizer Shmuelovich Cabs Pruzhany. Alexander-Nevski St.
YAGLOM Shimel Leizerovich Lumber Pruzhany Uyezd
YANOVICH Yudel, Bricks Pruzhany, Zabrodnaya St.
YANOVICH Srul Shmuelovich Bread(grain) Pruzhany, Bazarnaia St.
YANUSHKEVICH Hirsh Sheepskins Pruzhany, Zaetskaya St.
YOLON Lipa Shmuelovich, Haberdashery Malech
YUDKOVSKI Shakhno Itzkovich Dry Goods Pruzhany, Bazarnaia St.
YUDOVICH Shlioma Phikhus Grocery Pruzhany, Riadi
YUDOVICH Shmuel Itzko Hardware Pruzhany, Riadi
YULOP Itska Shmueloich Dry Goods Seletz
YURKOVSKY (LESSEE) KOSSINSKY Ant. Vikent. Iv. Pharmacy Pruzhany
ZABLUDOVSKI Yankel Mordkhovich, Dry Goods Bereza
ZACKHEIM Abr. Lumber Pruzhany Uyezd
ZAKHEIM Rochla Bread(grain) Pruzhany, Mikhailovskaya
ZAVALSKI Yos. Yulianovich Vintner Malech
ZHUK Cherna Grocery Malech
ZILBERG Hirshko Sheepskins Pruzhany, Riadi
ZILBERSHTEYN Gdal. Movshevich Fish and Fruit Pruzhany, Grodnenskaya St.
ZUSMANOVICH Boruch Books Bereza

Home Page  Index to Exhibits