1837 - 1853 REVISION LIST - PRUZHANY  (Opis, Deylo, Fond 24-7-444)

FAMILY NAME

GIVEN NAME

Patrynomic

Rev 1837

Rev 1853

PERESMYK

Symcha

Rubinovich

16

32

PERESMYK

Brother David

 

13

29

PERKEL

Abram

Leizerovich

46

62

PERKEL

Sons 1) Leizer Ber

 

21

37

PERKEL

2) Leiba

 

13

24

PERKEL

3) Morduch

 

10

21

PERKEL

4) Shmuilo

 

 

14

PERKEL

Leizerís son Orel Icka

 

 

10

PERKEL

Chaim

Gesheliovich

9

25

PERKEL

Brother Meer

 

13

29

PERKEL

Leizer Mendel

Davidovich

27

43

PERKEL

Son Shlioma

 

9

21

PERKEL

Rafal

Leizerovich

14

30

PERKEL

Son Leizer

 

 

14

PERKEL

Brother Movsha

 

6

26

PERKEL

Jankel

Eliovich

9

25

PERKEL

Brother Orel

 

10

30

PERKEL

Orelís son Nosel

 

 

11

PERLSHTEIN

Mendel

Iserovich

29

45

PERLSHTEIN

Sons 1) Iser

 

8

24

PERLSHTEIN

2) Icka Leizer

 

3

19

PERLSHTEIN

Icko Shmuilovich

Leibovich

5

21

PERLSHTEIN

Son Shmuilo Leiba

 

 

3

PERLSHTEIN

Brother Abel

 

absent

21

PERLSHTEIN

Michel

Oreliovich

39

56

PERLSHTEIN

Sons 1) Jankel

 

16

32

PERLSHTEIN

2) Orel

 

12

28

PERLSHTEIN

Jankelís son Orel

 

 

16

PERLSHTEIN

Fishel

Beniaminovich

26

42

PERLSHTEIN

Sons 1) Shmuilo Leib

 

 

12

PERLSHTEIN

2) Mendel

 

 

10

PERLSHTEIN

3) Meer

 

 

5

PERLSHTEIN

Brother Elia Mendel

 

20

36

PERLSHTEIN

Eliaís sons 1) Beniamin

 

absent

19

PERLSHTEIN

2) Chaim

 

 

3

PERLSHTEIN

Shlioma

Iserovich

12

28

PERLSHTEIN

Son Mendel Abram

 

 

10

PERLSHTEIN

Brother Nisel

 

9

25

PESKES

Srol Berko

Movshovich

30

46

PESKES

Sons 1) Movsha

 

 

16

PESKES

2) Shmuilo

 

 

13

PINKSOVICH

Shamel Gersh

Morduchovich

22

38

PINKSOVICH

Sons 1) Jankel

 

 

11

PINKSOVICH

2) Boruch Sholom

 

 

9

POLACHEK

Sholom

Davidovich

15

32

POLACHEK

Brother Josel

 

12

28

POLACHEK

Joselís son Icko

 

 

5

POROZOVSKY

Zelman Aizik

Movshovich

24

43

POROZOVSKY

Son Movsha

 

 

16

PUNDYK

Aizik

Jankelevich

46

62

PUNDYK

Son Orel

 

16

32

PYTLEVICH

Movsha

Zaveliovich

54

71

PYTLEVICH

Sons 1) Abram

 

17

33

PYTLEVICH

2) David

 

14

30

PYTLEVICH

Abramís son Velvel

 

 

9

PYTLEVICH

Davidís son Abram

 

 

9

RAICKES

Josel

Ickovich

14

25

RAICKES

Sons 1) Icko

 

 

7

RAICKES

2) Shebsel Chaim

 

 

5

RAVNICKY

Meer Michel

Ickovich

16

32

RAVNICKY

Brothers 1) Chaim

 

absent

25

RAVNICKY

2) Litman

 

 

15

RAVNICKY

3) Nota

 

 

12

RAVNICKY

Morduch

Uzeliovich

27

43

RAVNICKY

Sons 1) Movsha

 

7

21

RAVNICKY

2) Zelik

 

 

11

RAVNICKY

3) Meer Kalman

 

11

27

RAVNICKY

4) Symcha

 

absent

20

RAVNICKY

5) Osher

 

absent

18

RAVNICKY

Meerís son Shlioma Josel

 

 

11

RAVNICKY

Michel

Leibovich

22

38

RAVNICKY

Son Movsha

 

 

7

RAVNICKY

Brother Meer

 

16

32

RAVNICKY

Meerís sons 1) Meer Movsha

 

4

20

RAVNICKY

2) Shimel

 

 

14

RAVNICKY

Meer

Davidovich

14

30

RAVNICKY

Brothers 1) Aizik Kalman

 

18

29

RAVNICKY

2) Kalman

 

absent

20

REIN

Abram

Ickovich

26

42

REIN

Son Rochach

 

8

19

RESHES

Nota

Berkovich

18

29

RESHES

Son Berko

 

 

5

RESHES

Brother Abram Berkovich

 

14

26

RESHES

Abramís son Berko

 

 

7

RIBNIK

Chaim

Leibovich

15

31

RIBNIK

Son Berko

 

 

14

RIBNIK

Brother Srol Orel

 

3

19

RIBNIK

Velvel

Joseliovich

30

46

RIBNIK

Son Josel Elia

 

14

40

RIBNIK

Chaim

Berkovich

30

46

RIBNIK

Son Velvel

 

absent

18

RIBNIK

Brother Josel

 

16

32

RIBNIK

Joselís son Zelik

 

 

9

RIBNIK

Lozer

Shimeliovich

30

46

RIBNIK

Sons 1) Velvel

 

15

31

RIBNIK

2) Litman

 

8

25

ROGOVICH

Pinches

Movshovich

45

62

ROGOVICH

Sons 1) Zorakh

 

21

37

ROGOVICH

2) Icko

 

10

26

ROGOVICH

3) Movsha

 

13

24

ROGOVICH

Icko Shlioma

Maneliovich

25

41

ROGOVICH

Sons 1) Jozep

 

absent

19

ROGOVICH

2) Shaia

 

 

11

ROGOVICH

Movsha

Shaiovich

46

63

ROGOVICH

Son Movsha

 

15

28

ROGOVICH

Movshaís son Jankel

 

 

6

ROGOVICH

Icko

Uzeliovich

19

30