1837 - 1853 REVISION LIST - PRUZHANY  (Opis, Deylo, Fond 24-7-444)

FAMILY NAME

GIVEN NAME

Patrynomic

Rev 1837

Rev 1853

GOLDBERG

Movsha

Genachovich

17

33

GOLDBERG

Son Velvel

 

 

13

GOLDBERG

Movsha

Ickovich

22

38

GOLDBERG

Son Elia Velvel

 

absent

20

GOLDBERG

Icko

Abramovich

55

71

GOLDBERG

Son Josel

 

14

30

GOLDBERG

Josel’s sons 1) Shmuilo

 

 

15

GOLDBERG

2) Abram

 

 

12

GOLDBERG

3) Jankel

 

 

5

GOLDBERG

Leizer Zalman

Sroliovich

25

41

GOLDBERG

Son Shevel

 

 

13

GOLDBERG

Movsha

Velveliovich

33

50

GOLDBERG

Brother Leiba

 

24

40

GOLDBERG

Leiba’s sons 1) Velvel

 

 

16

GOLDBERG

2) Abram

 

 

4

GOLDBERG

3) Symcha

 

 

2

GOLDBERG

Son Shlioma

 

12

28

GOLDBERG

Shlioma’s son Leiba

 

 

9

GOLDBERG

Kiva

Movshovich

17

33

GOLDBERG

Son Abram

 

 

11

GOLDBERG

Brother 1) Vigder

 

12

23

GOLDBERG

2) Jankel

 

9

20

GOLDBERG

Vigder’s son Chaim

 

 

6

GOLDBERG

Sender

Jankelevich

21

37

GOLDBERG

Son Abram

 

 

14

GOLDBERG

Brother Shmuilo

 

13

29

GOLDBERG

Leizer

Leibovich

47

63

GOLDBERG

Sons 1) Chaim Judel

 

25

41

GOLDBERG

2) Abram Icko

 

9

26

GOLDBERG

3) Movsha

 

14

25

GOLDBERG

Chaim’s son Abram Elia

 

 

15

GOLDBERG

Movsha’s son Shlioma

 

 

4

GOLDBERG

Morduch

Jankelevich

14

30

GOLDBERG

Son Shlioma

 

 

4

GOLDBERG

Genach

Jankelevich

22

38

GOLDBERG

Son Movsha

 

 

16

GOLDBERG

Pinches

Chaimovich

28

44

GOLDBERG

Son Khaim

 

 

12

GOLDBERG

Brothers 1) Josel

 

16

32

GOLDBERG

2) Orel

 

14

25

GOLDBERG

Orel’s son Pejsach

 

 

3

GOLDBERG

Genach

Ickovich

34

50

GOLDBERG

Sons 1) Elia Chaim

 

13

29

GOLDBERG

2) Ovsei

 

absent

20

GOLDBERG

3) Sender

 

 

14

GOLDBERG

Shlioma

Movshovich

27

43

GOLDBERG

Sons 1) Abram Genach

 

10

26

GOLDBERG

2) Meer

 

 

13

GOLDBERG

Movsha

Jankeliovich

17

33

GOLDBERG

Son Abram

 

 

10

GOLDBERG

Aizik Movsha

Symchovich

20

36

GOLDBERG

Son Abram

 

 

4

GOLDBERG

Brother Movsha Abram

 

16

32

GOLDBERG

Movsha’s sons 1) Movsha

 

 

13

GOLDBERG

2) Icko

 

 

7

GOLDBERG

3) Jankel

 

 

5

GOLDBERG

Morduch

Movshovich

 

14

GOLDBERG

Brother Sender

 

 

4

GOLDBERG

Genach

Symchovich

17

33

GOLDBERG

Son Movsha

 

 

15

GOLDBERG

Gershko Nevach

Movshovich

46

62

GOLDBERG

Sons 1) Khaim

 

13

29

GOLDBERG

2) Lejba

 

 

14

GOLDBERG

Nevach

Movshovich

44

60

GOLDBERG

Sons 1) Shamel

 

13

29

GOLDBERG

2) Ovsei

 

absent

25

GOLDBERG

3) Chaim Abram

 

5

21

GOLDBERG

4) Icko

 

 

16

GOLDBERG

Shamel’s son Shmuilo

 

 

9

GOLDBERG

Leiba

Symchovich

15

31

GOLDBERG

Son Abram

 

 

8

GOLDFAIN

Jankel

Faiveliovich

27

43

GOLDFAIN

Son Shmuilo

 

 

12

GORDA

Abram

Davidovich

25

41

GORDA

Sons 1) Icko

 

12

23

GORDA

2) David

 

 

15

GORDA

Shlioma Leiba

Aizikovich

7

23

GORDA

Brother Chaim

 

 

14

GORODECKY

Leiba

Zelikovich

absent

25

GORODECKY

Brother Movsha

 

absent

22

GRIMBERG

Movsha

Givishovich

absent

45

GRIMBERG

Son Icko Jankel

 

 

8

GUSMAN

Elia David

Shevachovich

31

46

GUSMAN

Sons 1) Kalman

 

 

14

GUSMAN

2) Leiba

 

 

12

GUTFELF

Beniamin

Codikovich

21

37

GUTFELF

Son Shmerko

 

absent

18

GUTMAN

Sholom

Leizerovich

absent

25

GUTMAN

Brother Michel

 

 

16

ICKOVICH

Zavel - Nephews of Shmuilo Valder

 

21

37

ICKOVICH

Naftol Nephew of Nachman Gershgom

 

absent

20

ICKOVICH

Velvel Nephew of Leiba Gergom

 

 

16

ICKOVICH

Meer - Nephew of Icko Rogovich

 

14

25

IZAKSON

Movsha

Gershkovich

20

36

IZAKSON

Son Shlioma

 

 

15

IZAKSON

Gershko

Ickovich

46

62

IZAKSON

Sons 1) Zundel

 

9

25

IZAKSON

2) Chaim

 

12

24

IZAKSON

3) Icko

 

10

21

IZAKSON

Chaims’s son Meer

 

 

1

JABLONOVICH

Abram

Dovidovich

16

33

JABLONOVICH

Son Dovid

 

 

16

JABLONSKY

Fishel

Leizerovich

29

46

JABLONSKY

Brothers 1) Gershko

 

16

32

JABLONSKY

2) Osher

 

13

28

JABLONSKY

Osher

Shliomovich

26

44

JABLONSKY

Son Sender

 

absent

25

JABLONSKY

Brother Leiba

 

24

40

JABLONSKY

Leiba’s son Symcha

 

 

9

JABLONSKY

Beniamin

Zaveliovich

17

33

JABLONSKY

Brother Abel

 

13

25

JABLUN

Son Jankel

 

 

4

JABLUN

Osher

Zaveliovich

14

31

JABLUN

Osher

Zundeliovich

13

24

JABLUNOVICH

Symcha David

Leizerovich

11

27

JABLUNOVICH

Son Shmuilo

 

 

8

JABLUNOVICH

Brother David

 

15

26

JABLYNOVICH

Shimel

Vigderovich

31

47

JABLYNOVICH

Son Abram

 

 

15

JABLYNOVICH

Brother Icko

 

23

39

JABLYNOVICH

Icko’s son Vigder

 

 

11

JABLYNOVICH

Icko

Abramovich

15

31

JABLYNOVICH

Brothers 1) Movsha

 

7

23

JABLYNOVICH

2) Leizer

 

 

16

JAKUBOVICH

Nochim

Movshovich

29

45

JAKUBOVICH

Sons 1) Shlioma

 

absent

20

JAKUBOVICH

2) Josel

 

 

11