1837 - 1853 REVISION LIST - PRUZHANY  (Opis, Deylo, Fond 24-7-444)

FAMILY NAME

GIVEN NAME

Patrynomic

Rev 1837

Rev 1853

ABRAMOVICH

Abram

Leibovich

10

26

ABRAMOVICH

His brother Symkha

 

23

40

ABRAMOVICH

Leiba

Gershkovich

47

63

ABRAMOVICH

Sons 1) Iser

 

7

23

ABRAMOVICH

2)Ovsei

 

5

21

ABRAMOVICH

3) Aria

 

 

3

ABRAMOVICH

Ovsei’s son Gercko

 

 

4

ABRAMOVICH

Nephews 1)  Icka

Boruchovich

15

31

ABRAMOVICH

2)  Icka Lejb

 

12

20

ABRAMOVICH

Judel

Leibovich

26

42

ABRAMOVICH

Sons 1) Shevel

 

7

23

ABRAMOVICH

2) Shashel

 

 

15

ABRAMOVICH

3) Velvel

 

 

7

ABRAMOVICH

Iser

Gershkovich

44

60

ABRAMOVICH

Grand-son Gershon

Leibovich

 

16

ABRAMOVICH

Gershka

Boruchovich

23

39

ABRAMOVICH

Brothers 1) Jankel

 

20

36

ABRAMOVICH

2)Movsha

 

6

23

ABRAMOVICH

Son Boruch

 

 

15

ABRAMOVICH

Jankel’s sons 1) Boruch

 

 

13

ABRAMOVICH

2) Icko Shaia

 

 

9

ABRAMOVICH

Gershko

Leibovich

22

38

ABRAMOVICH

Sons 1) Elia

 

absent

19

ABRAMOVICH

2) Zelman

 

7

18

ABRAMOVICH

Michel

Shliomovich

15

31

ABRAMOVICH

Son David

 

 

6

ABRAMOVICH

Avel

Gershkovich

35

51

ABRAMOVICH

Sons 1) Jankel

 

5

21

ABRAMOVICH

2) Shmuil Josel

 

 

14

ABRAMOVICH

3) Beiles

 

 

4

ABRAMOVICH

Liber

Iserovich

19

35

ABRAMOVICH

Son Movsha Aria

 

 

6

AKSELROD

Jankel

Movshovich

43

59

AKSELROD

Sons 1) Srol

 

17

33

AKSELROD

2) Sheftel

 

12

29

AKSELROD

Srol’s son Mordukh

 

absent

18

AKSELROD

Sheftel’s son Josel

 

 

10

ANTOPOLSKI

Nochman

Leibovich

16

32

ANTOPOLSKI

Brother Orel

 

14

25

ANTOPOLSKI

Genach

Joselevich

6

22

ANTOPOLSKI

Son Abram

 

 

1

ANTOPOLSKI

Josel Meer

Leibovich

23

39

ANTOPOLSKI

Son Mendel

 

 

13

ARANOVSKY

Aron Velvel

Niselovich

25

41

ARANOVSKY

Son Josel

 

 

14

ARIOVICH

Aria - Nephew of Aizik Liury

 

6

22

ARKEL'

Leiba

Shmuilovich

11

27

ARKEL'

Jochmel

Leizerovich

8

19

ARSELROD

Michel

Morduchovich

19

36

ARSELROD

Son Morduch Meer

 

 

14

ARSELROD

Nephew Josel

 

3

19

AVER

Abram Movsha

Makeliovich

30

46

AVER

Son Josel Markel

 

absent

21

AVERBUCH

Gdalia

Chanonovich

25

41

AVERBUCH

Brother Movsha Josel

 

27

43

AVERBUCH

Movsha’s son Josel Jankel

 

 

7

AVERBUCH

Symcha

Kadyshovich

15

31

AVERBUCH

Sons 1) Berko

 

 

13

AVERBUCH

2) Ajzik

 

 

5

AVERBUCH

Brother  Markel

 

 

16

AVERBUCH

Chanonia

Srolevich

46

64

AVERBUCH

Son Morduch Judel

 

13

29

AVERBUCH

Mordukh’s son 1) Orel

 

 

14

AVERBUCH

2) Borukh

 

 

8

AVERBUCH

Abram

Chaimovich

23

39

AVERBUCH

Son Morduch

 

 

15

BAIDACH

Movsha David

Kalmanovich

18

33

BAIDACH

Son  Icka

 

 

15

BAIDACH

Brother Lejba

 

16

31

BAKALAR

Movsha

Morduchovich

23

39

BAKALAR

Brother Genach

 

12

28

BALCHIK

Mendel

Leizerovich

42

59

BALCHIK

Son Meer

 

 

7

BARBEL'

Khaim Jukhonon

Froimovich

25

44

BARBEL'

Sons 1) Orel

 

 

12

BARBEL'

2) Froim Khaim

 

 

7

BARBEL'

Abram Pinches

Chaimovich

9

25

BARBEL'

Brother Gershko

 

 

16

BARENBAUM

Icka

Leizerovich

23

39

BARENBAUM

Brother 1) Shmuilo

 

20

36

BARENBAUM

Shmuilo’s sons 1) Abram

 

 

16

BARENBAUM

2) Zavel

 

 

13

BARENBAUM

2) Jankel

 

15

31

BARENBAUM

Jankel’s son Leizer

 

 

3

BARENBAUM

3) Gershka Rubin

 

13

29

BARINBAUM

Abram

Davidovich

6

23

BARINBAUM

Pinches

Shmuilovich

15

32

BARNICKY

Leiba

Jankeliovich

11

27

BARNICKY

Son Gershko

 

 

11

BARNICKY

Brother 1) Gershko

 

12

28

BARNICKY

2) Boruch

 

absent

22

BEILES

Michel

Joselevich

 

15

BEILES

Brothers 1) Aizik

 

 

12

BEILES

2) Movsha

 

 

8

BEREISHA

Leiba

Beniaminovich

28

44

BEREISHA

Sons 1) Benia

 

 

12

BEREISHA

2) Shlioma

 

 

10

BERESTICKY

Judel

Chaimovich

15

31

BERESTICKY

Son Khona

 

 

2

BERESTICKY

Gershko

Ickovich

15

31

BERESTICKY

Sons 1) Leiba

 

 

10

BERESTICKY

2) Josel

 

 

9

BERESTICKY

Sholom Morduch

Judeliovich

25

41

BERESTICKY

Sons 1) Leizer

 

 

14

BERESTICKY

2) Judel

 

 

8

BERESTICKY

Brothers 1) Rachmel

 

17

33

BERESTICKY

2) Faivel

 

13

29

BERESTICKY

Faivel’s son Sender

 

 

15

BERESTICKY

Morduch

Doviddovich

30

46

BERESTICKY

Sons 1) Srol

 

6

22

BERESTICKY

2) Gershko

 

5

21

BERESTICKY

3) Velvel

 

3

19

BERESTICKY

Icka

Jankeliovich

37

55

BERESTICKY

Sons 1) Jankel

 

15

31

BERESTICKY

2) Shebsel

 

12

28

BERESTICKY

Jankel’s son Beniamin

 

 

4

BERGER

Abram Icka

Movshovich

24

40

BERGER

Son Movsha

 

 

14

BERGER

Shimel

Boruchovich

40

57

BERGER

Sons 1) Srol

 

17

33

BERGER

2) Sholom

 

13

29

BERGER

Srol’s son Dovid

 

 

11

BERGER

Sholom’s sons 1) Shmuilo

 

 

8

BERGER

2) Jankel

 

 

5

BLIACHAR

Movsha Jankel

Froimovich

16

32

BLIACHAR

Brothers 1) Velvel Morduch

 

17

23

BLIACHAR

2) Elia

 

13

24

BLIACHAR

Nachman

Froimovich

17

33

BLIACHAR

Son Josel

 

 

7

BLIACHAR

Brother Abram

 

14

30

BLIACHAR

Movsha

Froimovich

13

29

BLIACHAR

Son Orel

 

 

9

BLIACHAR

Brother 1) David

 

12

23

BLIACHAR

2) Josel

 

9

20

BLIACHAR

Elia

Joselevich

31

47

BLIACHAR

Son Bencel

 

 

8

BLIACHAR

Nota Gersh

Shliomovich

31

47

BLIACHAR

Brother Abram

 

16

32

BLIACHAR

Abram’s son Boruch

 

 

15

BLIACHAR

Jankel’s son Elia  ??

 

absent

20

BLIACHERMAN

Judel

Froimovich

14

30

BLIACHERMAN

Brother Movsha Elia

 

8

24

BOBCHICHES

Elkona Nephew of Josel Buganicky

Ickovich

12

23